نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۴۱۷ نتیجه (۰.۰۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF طلاکش، سیدمحمدرضا به منظور مشاهده مقاله کلیک کنید-مرکز الگوی اسلامی... http://tcp.olgou.ir/papers/article-A-10-480-1.pdf ۱۳۹۶/۵/۱ -  برقی و آسانسور)نمی توانند از مترو استفاده کنند با توجه به شرایط شهر هاي کشور و خلاصه سازي و تفهیم بهتر در آخر هر بخش به جدول پیشنهادات .کاستی هاي موجود پرداخته می...  
PDF شماره 409-جنگ فرهنگی مقابله فرهنگی م یخواهد http://ofoghhowzeh.com/uploads/ofogh409.pdf ۱۳۹۵/۳/۲ -  حضرت آیة الله خامنه ای با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس جمهور مبنی بر این که مذا کره به معنای رسیدن دو طرف به نقطه مشترک است، گفتند: بر همین اساس، نباید در مذا...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../54.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  تا بدان جلا که رهبر حکیلم و خردمند انقلاب در بیانلی رسلا، مسلاجد را بهتریلن و مهمتریلن ملکان بلرای حفلظ دیلن ملردم قلملداد می نماینلد. 1 بلی شلک اگلر قلرار اسلت...  
PDF شماره 409-افق حوزه هفته نامه خبری حوزه های علمیه http://www.ofoghhawzah.com/uploads/ofogh409.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  حضرت آیة الله خامنه ای با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس جمهور مبنی بر این که مذا کره به معنای رسیدن دو طرف به نقطه مشترک است، گفتند: بر همین اساس، نباید در مذا...  
PDF شماره 409-مرکز مدیریت حوزه های علمیه http://www.ofogh.hawzahqom.ir/uploads/ofogh409.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  حضرت آیة الله خامنه ای با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس جمهور مبنی بر این که مذا کره به معنای رسیدن دو طرف به نقطه مشترک است، گفتند: بر همین اساس، نباید در مذا...  
PDF اصل مقاله 644.18 K سبک زندگی موبیتال در جامعه دانشجویی؛ فهم تجربه... http://nms.atu.ac.ir/.../article_9459_0db47ad47dc6c44b43b069799... ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  همچنی هاي تفریحی و چگونگی گذران درآمد، خرید، اطلاع و هماهنگی با مد، انتخاب فعالیت هاي دیجیتال همراه، دچار اوقات فراغت و سایر امور همگی تحت تأثیر کاربري دستگاه بنابراین،...  
PDF نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1075126.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۸ -  ..( و گذران اوقات فراغت یدهند. گردشگر یملل مختلف نشان م انیمرا در یشکل از گردشگر نیدمت و رواج اق یا به گونه کیهر ،ی( مومنآن است دیمهم در بازتول یاو حلقه یجامعه...  
PDF اصل مقاله (644.18 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_9459_0db47ad47dc6c44b43b0... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  همچنی هاي تفریحی و چگونگی گذران درآمد، خرید، اطلاع و هماهنگی با مد، انتخاب فعالیت هاي دیجیتال همراه، دچار اوقات فراغت و سایر امور همگی تحت تأثیر کاربري دستگاه بنابراین،...  
PDF وده ف یات رب ارزش ا ل رم ما ت مح ودیان م وجه ت ل ب اق آگهی فراخوان... http://dl.bashirnews.ir/newspaper/User/4856.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  استاندار، در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان: برنامه هاي اوقات فراغت، متناسب با ذائقه نسل جوان طراحي شود ** برنام�ه ه�ای اوق�ات فراغت متناس�ب با س�لایق 7 8...  
PDF آسیب‌شناسی فرآیند قانون‌گذاری در ایران.pdf https://discuss.tp4.ir/.../tsTOaoB8hZvF4VD0JkLK2C29GEh.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  تأمين منافع همگان -بند پنجم 121 رعایت موازین شرعی و اسلامی -بند ششم 721 ظر قراردادن اصول قانون اساسیمدن -بند هفتم 721 ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.