نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۳۶۸ نتیجه (۰.۱۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/download/.../2126 ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  و تنها در شرايط ويژه و با تشريفات شرعي نفي مي آزاد ارمكي و همكاران. داند آن را صحيح مي -ازدواج موقت نشان داده است كه در طول سه نسل، آن دسته از ) 3( هايي كه با آشنايي...  
PDF بررسی مقایسهای کنترل شناختی هیجان و تعالی شخصیت در دانشجویان دارای... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/186852/1/پ1753.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ -  و در اط با جنس مخالف رابطه نشان دادهوجود داشت. علاوه بر این بین ابعاد تعالی شخصیت و اشکال ارتب ، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز بر آخر بین استفاده از...  
PDF تعالی شخصیت و تنظیم هیجانی پیش بینی کننده افکار خودکشی... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/187179/2/پ1871.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  داده ها با استفاده از تحل میو مشکلات تنظ است یکننده معکوس افکار خودکش ینیب شیپ تیشخص ینشان داد که تعال یآمار لیتحل جهینت ها: افتهی داد که ابعاد نشان نیپژوهش همچن...  
PDF پیام آموزش شماره 38 - خرداد و تیر8831-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و... https://www.vekalatonline.ir/userfiles/Files/.../38.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  .. را نیز در این سفره می بینی، حال آن که بی تردید اکثریت قریب به اتفاق قضات، انسان های پاک و پرتلاشی هستند که این واژه ها را در تنافی با نّیات پاک خویش، دفع می...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره-دانشگاه علامه طباطبایی http://nms.atu.ac.ir/jufile?issue_pdf=1409 ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  منبع و کامل با ذکر دقیق( نمودار و جدول، عکس، نوشته ) فصلنامه مطالب ـ نقل21 تحریریه هیئتياعضا شیار دانشگاه علامه طیاطبائی دان حسینعلی افخمی استاد دانشگاه علامه...  
PDF فصلنامه جمعیت شماره-سازمان ثبت احوال کشور http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/.../JMA075.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  ن يكي از قديمي ترين تمدن هاي بشري نمونه اي از اين نظريه ابن خلدون استجمعيت مصر بعنوا مطالعه تحولات جمعيت مصر از قرن ششم قبل از ميلاد تا دوره معاصر توسط هولينگس...  
PDF دانلود متن مهندسی فرهنگی شماره 86-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/UserFiles93/entesharat/Farhangi-86-sait.pdf ۱۳۹۸/۳/۷ -  كندن علف های هرز در يك بوستان به معنای رشد گلها و استفاده طبيعی آنها از آب و نور و هواست. همه ما در قبال مسائل فرهنگی و فرهنگ عمومی كشور مسئوليت شرعی و قانونی...  
PDF دانلود دانلود PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/download/.../14881 ۱۳۹۸/۱/۲ -  اجتماعی - فرهنگی و کالبدی و حدود 06 شاخص (جدول 1)، در قالب پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای استفاده شده است. اساتید و کارشناسان امر روایی محتوایی ابزار را تأیید...  
PDF ﻣﺠﻠّﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑ ﯿ ﺎت - دانشگاه شهید بهشتی-دانشگاه شهید بهشتی http://sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/شماره 62 پاییز 1388.pdf ۱۳۹۴/۸/۴ -  اصل هر تصویر یا نسخه. شود با مأخذ، شماره و توضیحات کافی در بالاي جدول و زیر تصویر تنظیم میجدول تصویر و. 8 تصاویر به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد، مگر آن که . به دفتر...  
PDF مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی بر سیىمای ایران:-معاونت مطبوعاتی https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/.../780892_orig.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۷ -  خ فهرست جداول صفحه عنوان 31 تکمیل شده توصیف و تحلیل هر یک از فیلم :33تا 1جدول مورد مطالعه بر حسب سالتوزیع فراوانی تعداد فیلم :33جدول...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.