نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۴۱۷ نتیجه (۰.۰۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فهرست مجلﮥ تحلیل اجتماعی-دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir/Cols/.../شماره 59 پاییز و زمستان 1387.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  حسین اکبري ادعاي پایگاهی و سبک زندگی فرهنگی و مادي 921 اعظم آزاده هاي جنسیتی در اوقات فراغت تفاوت 741 خدیجه سفیري، فاطمه مدیري دانشگاه صنعتی امیرکبیر: به سوي...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش https://iribresearch.ir/sabk_zendegi/pdf/5,6.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  بود ند . بر همين اساس، ناخواسته زن ها وارد محيط کار بيرون از خانه شد ند و بسياری از آنها از خانه ها به کارخانه ها نقل مکان کرد ند . عرصه ای جد يد که قرن ها پس از انقلاب...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://sopra.jrl.police.ir/.../991c017aac8700add112038be78db51a... ۱۳۹۵/۸/۶ -  ادر مورد کاهش این آسیب تحقیق نیز با توجه به اهمیت این موضوع انجام پذیرفته و نقطه ثقل خود را شناخت سو از درون خانواده هاي اجتماعی جامعه قرار داده است که از یک یکی...  
PDF راهنمای تهیه و تنظیم مقاله-بنیاد پژوهش های اسلامی http://islamic-rf.ir/mishkat/mishkat112.pdf ۱۳۹۴/۲/۷ -  مند به مطالعه كند. ذهن خواننده را آماده و علاقهتا : در بدنه اصلي مقاله بايسته است اهميت و ابعاد مسئله و نيز آراء دربارة آن به خوبي بيان و بدنه اصلي  تجزيه و...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/download/.../2126 ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  و تنها در شرايط ويژه و با تشريفات شرعي نفي مي آزاد ارمكي و همكاران. داند آن را صحيح مي -ازدواج موقت نشان داده است كه در طول سه نسل، آن دسته از ) 3( هايي كه با آشنايي...  
PDF پیام آموزش شماره 38 - خرداد و تیر8831-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و... https://www.vekalatonline.ir/userfiles/Files/.../38.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  .. را نیز در این سفره می بینی، حال آن که بی تردید اکثریت قریب به اتفاق قضات، انسان های پاک و پرتلاشی هستند که این واژه ها را در تنافی با نّیات پاک خویش، دفع می...  
PDF بررسی مقایسهای کنترل شناختی هیجان و تعالی شخصیت در دانشجویان دارای... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/186852/1/پ1753.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ -  و در اط با جنس مخالف رابطه نشان دادهوجود داشت. علاوه بر این بین ابعاد تعالی شخصیت و اشکال ارتب ، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز بر آخر بین استفاده از...  
PDF تعالی شخصیت و تنظیم هیجانی پیش بینی کننده افکار خودکشی... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/187179/2/پ1871.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  داده ها با استفاده از تحل میو مشکلات تنظ است یکننده معکوس افکار خودکش ینیب شیپ تیشخص ینشان داد که تعال یآمار لیتحل جهینت ها: افتهی داد که ابعاد نشان نیپژوهش همچن...  
PDF دانلود دانلود PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/download/.../14881/... ۱۳۹۸/۱/۲ -  اجتماعی - فرهنگی و کالبدی و حدود 06 شاخص (جدول 1)، در قالب پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای استفاده شده است. اساتید و کارشناسان امر روایی محتوایی ابزار را تأیید...  
PDF فصلنامه جمعیت شماره-سازمان ثبت احوال کشور https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/.../JMA075.pd... ۱۳۹۴/۶/۴ -  ن يكي از قديمي ترين تمدن هاي بشري نمونه اي از اين نظريه ابن خلدون استجمعيت مصر بعنوا مطالعه تحولات جمعيت مصر از قرن ششم قبل از ميلاد تا دوره معاصر توسط هولينگس...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.