نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۲,۱۸۴ نتیجه (۰.۱۱۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران چکیده-پژوهشگاه... http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_495_09fbbf179508d735008c... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  این پژوهش داوران لیگ برتر فوتبال ۀ آماری این پژوهش را کلی ۀ. جامعه استشکل میدانی اجرا شد به ی نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصل. بودنفر 14ها تشکیل دادند...  
PDF توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران چکیده-وزارت علوم،... http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219608.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  این پژوهش داوران لیگ برتر فوتبال ۀ آماری این پژوهش را کلی ۀ. جامعه استشکل میدانی اجرا شد به ی نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصل. بودنفر 14ها تشکیل دادند...  
مقايسه تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران با پنج ليگ فوتبال حرفه اي... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=194474 ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  © تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی محفوظ است 2019 دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقايسه تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران با...  
PDF ارتباط رفتار مربیگری با انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1812-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  با درنظرگرفتن 9831-09ورزشکاران حاضر در لیگ برتر هندبال در سال میانگین، انحراف استاندارد، از آمار توصیفی ) ،ها به منظور تجزیه و تحلیل داده .تحقیق انتخاب شدند عنوان...  
PDF مطالعات مديريت ورزشي هفدهم، شمارة دهمسال پژوهشي... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_295_7ee2c30b10e37d0ea3380785a65... ۱۳۹۹/۱/۱۱ -  كروبي هاي هاي برتر اروپا با استفاده از شاخص ران و ليگاي فوتبال اي پراكندگي قدرت در ليگ حرفه  571 تيم برتر، منحني لورنز و ضريب جيني( K) اقتصادي سيد مهدي رسولي، وحيد...  
PDF اصل مقاله (805 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://www.smrj.ssrc.ac.ir/.../article_328_7b14abde8d824189cba... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  از روش آماری تی مستغییر داده بو اثر ها تغییر مربی بر عملکرد تیم ،ی منتخبها لیگدر لیگ برتر فوتبال ایران و نشان داد که توان نتیجه گرفت که در طول فصل تغییر مربی باعث...  
PDF دریافت نسخه PDF-teetr.ir https://teetr.ir/teetrmedia/tanavaran313.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۱ -  منطقا و قانونا با توجه به اینکه تیم رده ی چهاردهم جدول لیگ برتر تغییر پیدا کرده است، بازی پلی اف میان تیم این رده از جدول لیگ برتر و تیم سوم لیگ یک نیز باید...  
PDF متن کامل-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2459&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  بهرتبه بهبود در رده 0/11ثبات مدیرعامل سبب بندی لیگ برتر وجدول رده ازی سپژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی برای...  
PDF اصل مقاله 536.21 K بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بلیت‌فروشی لیگ... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1529_c849fb9f9b104110d9... ۱۳۹۸/۶/۲۲ -  جامعه آماری بودو از نوع همبستگی ـ پیمایشی روش تحقیق توصیفی شناسی:روش ها بودند که حجم نمونه بر اساس روش تحلیل عاملی دو تا ده برابر تعداد گویه 49ـ 59در لیگ برتر...  
PDF اصل مقاله 259.86 K-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5848_ed37866261d9c1... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  ترویج آمیختۀ انتخاب و بررسی پژوهش هايیافته به توجه با. پرداختند PHA روش از استفاده تبلیغات فوتبال، برتر لیگ بازاریابی پیشبرد براي گفت توانمی میان در گزینه مؤثرترین...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.