نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۴,۵۸۰ نتیجه (۰.۱۵۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF برنامه چند روشی حفظ خون، تجربه ای جهت حرکت به سمت عمل قلب بدون تزریق... http://bloodjournal.ir/article-1-815-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۱ -  عمل قلب کاهش دهد يط .ت بوديفين کيتضم يبرا يق شده به عنوان روشيشده و تزر ينيب شيزان خون پيسه ميمقا و GBACعمل ها روش مواد و ور تا اسفند يشهر يمارستان قلب جماران...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-589-402912.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  بررسی جایگاه روستاهای شهری در این طرح ها می تواند ما را به وضع فعلی و آینده این بافت های غیرشهری در طرح های توسعه شهری کمک نماید. در این تحقیق قصد داریم تا با...  
PDF اصل مقاله 206.66 K-فصلنامه سپهر http://www.sepehr.org/.../article_25744_a787e72b4db2307eaae5648... ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  بررسی جایگاه روستاهای شهری در این طرح ها می تواند ما را به وضع فعلی و آینده این بافت های غیرشهری در طرح های توسعه شهری کمک نماید. در این تحقیق قصد داریم تا با...  
PDF اصل مقاله (1386 K)-دانشگاه پیام نور http://grup.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2938_f60b8c9f9871136c8f7... ۱۳۹۵/۶/۱۶ -  نامزاس های اهداهن صوصخ هب و هنابلطوادی یغر یتلود هلحم یا نامیا روحم هب لیلد هامیت گنهرفی، بیش اس زایر نامزاس ها رد ایداج گنهرف لوحتی دم هعسوت ویریت اپیراد عامتجا...  
PDF بررسی مسایل توسعه شهری بررسی مسایل توسعه شهری مطالعات مـدیریـت شهری... http://radineh.ir/Upload/.../@regionalplanning (2) (2).pdf ۱۳۹۵/۷/۸ -  توسعه شهری منطقه یک گروه کارشناسی طرح بررسی مسائل توسعۀ شهری مناطق تهران منطقه یک شهرداری تهران گروه کارشناسی طرح بررسی مسائل توسعۀ شهری مناطق تهران منطقه یک شهرداری...  
  PDF بررسی مسایل توسعه شهری بررسی مسایل توسعه شهری مطالعات مـدیریـت شهری... http://bayanbox.ir/download/.../08.Modiruet.compressed.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۲ -  تکمیلی ارائه میگردد. علاوه بر این تغییرات، برای انجام مطالعات پایه محدودیتهای دیگری نیز پیش روی قرار داشـت که برخی از آنها به تدریج و با تلاش زیاد و همکاری حوزه معاونت...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://pmsq.jrl.police.ir/.../e49d89423ba8dd44dcaf50b595695c8e5... ۱۳۹۸/۲/۲ -  اجتماعی امنیت داراي باشدمی تهران شهر شمال نشینمرفه محلات از که جماران محله مطلب این باشد.می قراردارد شهر مرکزي هسته در که فاطمی محله بهنسبت بیشتري امنیت میزان با محله...  
PDF بدون عنوان http://jha.iums.ac.ir/article-1-134-en.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  °…¬õíð).~º†‹|þì þñíü… –…³ýùœ{ òü±}»ý‹ ÿ…°…¬ 63 ... ÿ°…¬±‹±üõ¿{ ÿ†ø|¼©‹ °¬ þñíü… •ýÏÂô þ¶°±‹ ~ì •ü±ü ¶ ç •ì| الله) عج ( بقيه قلب جماران نجميه تجهيزات ن سك ي...  
PDF خروج از تمام صفحه-دانشگاه مذاهب اسلامی https://ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr/article/download/.../3815 ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  مرگشده (.3شكل )فتند مورد بررسي قرار گر هاي سالم در مقايسه با بوته aniloesahp .Mلوبيا ناشي از ريشه و طوقةسيدگي هاي پو نشانه - 3شكل خمين، گلي، درخشان، جماران،...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/IJPR/article/download/.../3815 ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  لوبیا ةشد رقم انتخاب9بذرهای سالم (. 3891 ,.la te lzaiD ( خمین، ازنا، درخشان، جماران، سفید، گلی، ناز، اختر و صیاد) از بعد و شد کاشته هاگلدان در سطحی از ضدعفونی پس )7991(...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.