نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۷,۸۳۳ نتیجه (۰.۱۵۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1453_17341.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  این بار به سازمان پیش مرگان ُکرد مسلمان ملحق شد. بعد از آموزش در ســپاه به بازی دراز اعزام شــد و بعد از دو ماه این بار در گردان ۳ مشغول پاسداری از جماران شد و در...  
PDF بررسی مصرف ميوه و سبزيجات و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز... http://www.militarymedj.ir/.../research-A-10-1143-1-6f0acbf.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۰ -  به روش توص ینا یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یدرمان یبه چهار مرکز بهداشت یه عج)، جماران، نجم( اللههیبقی هامارستانیب(عج) شامل اللههیبق صورت هو ب یاهیسهم یریگروش نمونها...  
PDF اصل مقاله (870.36 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qccpc.atu.ac.ir/.../article_9625_d6ced888db23f1532fdba1d... ۱۳۹۸/۴/۲ -  طرح پژوهش ن دهیاز نگاه زنان آزار د ییو خشونت زناشو ست که در ا ییزناشوخشونت یقربان نیبا گروه کنترل بود. جامعه پژوهش تمام زوج یریگیآزمون و پپس یزوج قربان 30ها آن...  
PDF متن کامل [PDF 581 kb]-ajaums دانشگاه علوم پزشکی ارتش http://journals.ajaums.ac.ir/.../browse.php?a_id=364&slc_la... ۱۳۹۴/۲/۷ -  دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله و فوق تخصص جراحی قلب و عروق 3- پزشك عمومي، تهران خيابان شهيد باهنر، بيمارستان فوق تخصصي قلب جماران واحد تحقيقات باليني مقدمه اين مقاله...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… عج-دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله http://pmr.bmsu.ac.ir/UserFiles/طرح باباتبار.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  رود کرونر یکی از روشهای درمانی مؤثر و مطلوب بشمار می درمانی تهاجمی ممکن است عوارضی را بدنبال داشته باشد که مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و قلب جماران انجام (...  
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_4624_f10ab8fff3858f2d... ۱۳۹۷/۳/۳ -  دعب هلحرم رد یزاف اببات هرقن یزاستدش رد هلزلز یاهویرانس ،یلک یروآ التخم یااه بات هرقن یور رب و یحارط زا لاراح جیااتن .داش لاامعا هقطنم یلک یروآ یم نارن شهوژپهلزلز...  
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4624_f10ab8fff3858f2d9514... ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  دعب هلحرم رد یزاف اببات هرقن یزاستدش رد هلزلز یاهویرانس ،یلک یروآ التخم یااه بات هرقن یور رب و یحارط زا لاراح جیااتن .داش لاامعا هقطنم یلک یروآ یم نارن شهوژپهلزلز...  
PDF ایجادهماهنگی ارکان نظام مه مترین مسأله کشور است-پایگاه اطلاع رسانی... http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1396/9/.../12358_283.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  اگر این گونه با واقع نگری نگاه کنیم، حتما ًراه مان به پشیمانی ختم نخواهد شد. شرایط موجود بخصوص با توجه به اینکه تنها هفت ماه از انتخابات ۹۲ اردیبهشت می گذرد قطعا...  
PDF دریافت فایل-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://mh.farhangoelm.ir/getattachment/.../368 ۱۳۹۵/۱۲/۱ -  برای فعاليت های فرهنگی، برنامه ريزی ضروری است و نمی توان انتظار داشت كه فرهنگ كشور اعم از فرهنگ عمومی، فرهنگ نخبگان و فرهنگ دانشگاهی، به خودی خود پيش برود. دستگاه...  
PDF اصل مقاله (413 K) ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻪ ای... http://jourm.iauaz.ac.ir/.../article_534632_2c5082d0291786cef3a... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  امـا میگرفت یم شیرا در پ نهیگز نیا خلاص شود، زیاش ن ینظام يها يانمنداز تو قیطر نیبد خـاص وجـود نـه یکـه آن گز نی ـا -اند طمئن شوم که همه متوجه موضوع شدهخواهم م یمن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.