نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۷ نتیجه (۰.۱۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شبه‌قاره، شماره پنجم، پاییز ـ زمستان 1394-فرهنگستان زبان و ادب فارسی https://apll.ir/wp-content/uploads/2019/.../Shebhe-gharre-05.pd... ۱۳۹۸/۳/۱۶ -  کنار و بدور باشد ه است، در ترجمـۀ این قطعه، که در حقیقت نمودار روشن روش و نگرش تاریخی کلهن فارسی این کتاب که در عهد اکبرشاه بابری و بـه فرمـان او بـه دسـت ملاشـاه محمـد...  
PDF مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی بر سیىمای ایران:-معاونت مطبوعاتی https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/.../780892_orig.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۷ -  در بخش نخست، اگانه مورد تجزیه وهای استخراج شده در چهار بخش جدپس از این مرحله، داده ه و به تجزی ،. سپس در بخش دومبه طور جداگانه ارائه شدها توصیف و تحلیل هر یک از...  
PDF دانلود-شورای حل اختلاف اصفهان http://www.shoraes.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=PLbFI6NFMYg... ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  (مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)علی مهاجری نگاه کاربری به حقوق اسلام کاربرد علم اصول فقه در حقوق (قاضی محاکم نظامی تهران)محمد مصدق بررسی امکان تعلیق جزای...  
PDF دوره پنجم، شماره دوم، پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1393)-فرهنگستان زبان و... https://apll.ir/wp-content/uploads/.../Adabiat-e-tatbighi-10.pd... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  رو شد به حقيق رودانشجويان در زمينة نظريه و روش ت در اين گرايش جديد، قلمرو پژوهش در ادبيات تطبيقي . از پنج سال دچار بحران شد مند مجال نوآوري را بسيار تنگ شده بود و...  
PDF (PDF) متن کامل فصل‌نامه-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/farhang_mardom/pdf/55/55.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  دارالحدی .الحکمه میزان . 4382شهری، محمد گ ت محمدی ری 5، بند 7گفرگرد . ترجمه هاشم رضی، تهران: فکر روز.7782گ ونديدادت منابع دست دوم: ● 2001المعارف بریتانیکا، به...  
PDF تحلیل و بررسی قصه‌های کره اسب جادویی-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/farhang_mardom/pdf/55/55_800.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  پسرک را مجبور می هتای طتلا ریزد. دختر پادشتاه بته پسترک ستکه های میروی شانه اوو موهای طلایی شود. پادشتاه بتا کشتورهای همستایه وارد جنتگ دهد و این ماجرا سه بار تکرار...  
PDF البرز سومین استان پردرآمد کشور http://www.payamdaily.ir/attachments/article/281/759-19.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  می نشست و با لیموی ترشی که کنار دهان داشت همــه را به هر حال جواب مــی داد فرمان داد که حالا نوبت جنگ در سنگرهای اقتصادی است و اولین مأموریت جهادگران بستن درزی بود...  
PDF پیام آموزش شماره 3-قوه قضاییه http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/PapersFiles/3.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  (مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)علی مهاجری نگاه کاربری به حقوق اسلام کاربرد علم اصول فقه در حقوق (قاضی محاکم نظامی تهران)محمد مصدق بررسی امکان تعلیق جزای...  
PDF فایل کامل-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jquran.um.ac.ir/index.php/quran/issue/.../1409 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  دانشگاه تربیت مدرس(دکتر کاظم قاضی.91 دانشگاه فردوسی مشهد(انشیار د)دکتر سیدمحمد مرتضوي.02 دانشگاه تهران(استاددکتر مجید معارف ).12 (دانشگاه فردوسی مشهدتر منصور معتمدي)دانشیار...  
PDF دریافت مقاله http://www.peyvastfarhangi.ir/.../بررسی-آثار-موبایل-در-رفتار-دخ... ۱۳۹۶/۸/۹ -  اکنون با قرار گرفتن بر را در زمان کوتاه به دست با جستجو، تقریباً هر نوع اطلاعاتی طبیعی( در وسعهشود )یک تهاي تلفن همراه به نوعی دسترسی دائمی تبدیل میروي دستگاه رویم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.