نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶,۰۴۵,۷۰۹ نتیجه (۰.۱۰۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (694 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510640_a9be041aecba54f0af6c... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  باشد نکرده دریافت وقایع این از خبری که یافت خواهید خاکی کره روی معمولا خبری موضوعات سایر به نسبت موضوع این .شد می کشیده تصویر به اخبار در روز به روز جریانات این...  
PDF بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه-دانشگاه تهران https://gmj.ut.ac.ir/.../article_70869_84d6f1c60fe21485d2fea17a... ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  دهد که مخاطبان دنیا را چگونه ببینند هایی ارزش خبری دارند تاحدودی به این جهت می چه گزارش گیرد در محاکات از دنیای واقعی خلل ایجاد تکرار و تأکید قرار می شود و مورد...  
PDF گونه شناسی آسیب‌های اخبار عاشورا، سید رضا مؤدب، علی ملاکاظمی، مطالعات... http://ahlebeitpedia.com/images/ahlebeit/thesis/.../1.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  دنشو صدوري و متنی تقسیم می گردد که به پایه و اساس صدور خبر هایی اطلاق می به آسیبهاي صدوري آسیب گردد و با تبارشناسی خبر ارتباط تنگاتنگ دارد که البته خود به دو دسته...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://journals.tums.ac.ir/ijme/article-1-5184-fa.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  و جوامع مختلف وجود داردها مار در فرهنگيو انتقال خبر بد به ب ييگو حقيقتمورد -ي مقطع ـن مطالعه از نوع يا .انتقال خبر بد انجام شده است يجهرم در مورد چگونگ يدانشگاه...  
PDF دیدگاه بیماران در مورد چگونگی انتقال خبر بد-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://journals.tums.ac.ir/ijme/article-1-5184-en.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  و جوامع مختلف وجود داردها مار در فرهنگيو انتقال خبر بد به ب ييگو حقيقتمورد -ي مقطع ـن مطالعه از نوع يا .انتقال خبر بد انجام شده است يجهرم در مورد چگونگ يدانشگاه...  
PDF متن کامل [PDF 320 kb]-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijme.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5184&slc_lang=fa... ۱۳۹۳/۳/۳۰ -  و جوامع مختلف وجود داردها مار در فرهنگيو انتقال خبر بد به ب ييگو حقيقتمورد -ي مقطع ـن مطالعه از نوع يا .انتقال خبر بد انجام شده است يجهرم در مورد چگونگ يدانشگاه...  
PDF اصل مقاله (2.28 MB) http://www.aimj.ir/.../article_79577_5112f4f3df5e8d95831aa70c26... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  در این میان با توجه به قابلیت و دنآن در جامعه کمک شایانی نمای تبعبهمجازی و عت انتشار اخبار، مسئله اصلی فضای مجازی در افزایش دامنه و سر گذاری خبر بین مخاطبان...  
PDF اصل مقاله (2.28 MB) http://www.aimj.ir/.../article_80769_f30f82f53a5289fbcb032c08f7... ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ -  در این میان با توجه به قابلیت و دنآن در جامعه کمک شایانی نمای تبعبهمجازی و عت انتشار اخبار، مسئله اصلی فضای مجازی در افزایش دامنه و سر گذاری خبر بین مخاطبان...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../4c1a1520dafeabe1d6f51a752718f395.pdf ۱۳۹۴/۳/۲ -  که بود از سوي دیگر بر اساس تحقیقات مختلف، اکثـر شـهروندان نقـاط مختلـف جهـان در . خبرهاي مورد نیاز خود را از تلویزیون دریافت می کنند تا سایر رسـانه هـاي دیگـر...  
PDF حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابن تیمیه-پایگاه تخصصی نقد وهابیت http://www.alwahabiyah.com/File.ashx?ID=6123 ۱۳۹۸/۸/۱۳ -  برخـی آن را حجیت خبر داننـد و برخـی دو حجـت می دانند، برخی در هر کلی در فقه و عقاید حجت نمی رطو به داننـد ولـی در بیان که آن را در فقه حجت می این اند؛ به قائل به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.