نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۷,۳۷۱ نتیجه (۱.۷۵۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF عنوان پایان نامه : نیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان... http://demo.abshar.co.ir/company/media/.../نیازسنجی آموزشی.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۳ -  بود رضويهدف ازتحقیق حاضرنیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان :چکیده ها به گردآوري دادهپیمایشی بوده و براي - توصیفیتحقیق ازنوع. کارکنان شرکت شهرکهاي...  
PDF متن کامل [PDF 294 kb]-وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.jstnar.iut.ac.ir/.../browse.php?a_id=1730&slc_la... ۱۳۹۴/۱/۴ -  کامل نيست تعرق مرجع در استان خراسان شمالي و -مختلف محاسبه تبخير تعرق مرجـع کـه نيـاز بـه -رد تبخير انتخاب بهترين روش برآو کمترين داده ورودي داشـته باشـد و...  
PDF نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی-دانشگاه علامه... http://tms.atu.ac.ir/.../article_1111_3b006b09d9f57d2ee29da2bf2... ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ -  93 بهارـ 52م ـ شماره هشتسال مدیریت گردشگریفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات 304تا 194صفحات نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی هادی رفيعی...  
PDF نشریه راه و شهرسازی رضوی شماره 82-وزارت راه و شهر سازی http://razavi.mrud.ir/.../rah-va-shahrsazi 82.pdf?ver=1396-10-2... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  در ایـن میـان راهـداران اسـتان خراسـان رضـوی به عنـوان خادمان ویـژه زائـران آقـا علـی ابـن موسـی الرضـا (ع) در جاده هـا، جایگاه ویـژه ای در نـزد مـردم دارنـد.  
PDF اصل مقاله (284 K) فرهنگ کار در بین فرزندان شاهد استان خراسان رضوی- http://www.jss-isa.ir/.../article_23411_397b99dd52b9579ddf6dac8... ۱۳۹۶/۹/۷ -  یافته بوده است ساخت ها مصاحبه نیمه ابزار گردآوري داده. انتظارات اجتماعی بررسی شده است اي و روش توزیـع و گیـري طبقـه پژوهش فرزندان شاهد شاغل و بیکار استان خراسان...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/.../6180 ۱۳۹۸/۲/۲ -  ادي واقع شده است و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته استاخیر مورد توجه زیهاي تنوع زیستی کشاورزي مفهومی است که در سال شهرسـتان از اسـتان خراسـان 32استان در کشور...  
PDF اصل مقاله (498 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jaeer.srbiau.ac.ir/.../article_10494_3f2ce5cb071d9a0f1dd... ۱۳۹۷/۹/۳ -  از سوی دیگر الگوي مکاني تغییرات بارش نشان دهنده طولانی تر شدن فصل خشکي در سنوات آتی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ازجمله خراسان جنوبی خواهد بود به طوری...  
PDF ناموننگجلداول http://rahparcham1.org/wp-content/uploads/.../ناموننگجلداول.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۵ -  زبان در خراسان ص – 25 .پارت ها ص – 35 .زبان پهلوی ص – 45 .زبان اوستایی یا یک غلط مشهور ص -55 .واژه اوستا و زند و سرنوشت کتاب اوستا ص -65 . اوستای اولی یا...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://mbs.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=671 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  پزشک خانواده ٣رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد آغاز ثبت نام مردم - ٠٧ خبرگزاری فارس - کشور خاتمه یافت پیوند اعضابا قھرمانی تیم استان مرکزی رقابت ھای تنیس...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://selection.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=671 ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  پزشک خانواده ٣رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد آغاز ثبت نام مردم - ٠٧ خبرگزاری فارس - کشور خاتمه یافت پیوند اعضابا قھرمانی تیم استان مرکزی رقابت ھای تنیس...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.