نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۷۱,۰۲۲ نتیجه (۰.۱۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نشریه راه و شهرسازی رضوی شماره 81-وزارت راه و شهر سازی http://razavi.mrud.ir/.../rah-va-shahrsazi 81.pdf?ver=1396-10-2... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  فراهـم می شـود. رشـیدیان با اشـاره به اینکه خراسـان رضـوی در منطقه ای زلزلـه خیـز واقع شـده اسـت بهـره گیـری از فن آوری های نویـن صنعت سـاختمان در حوزه سـازه ها...  
PDF مسألهشناسی راهبردی توسعه در استان خراسان رضوی-مرکز بررسی های استراتژیک http://www.css.ir/Media/PDF/1397/02/.../636612006414351724.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۶ -  صورت چرا فصل در دام و جنگل مرتع، ظرفیت گرفتن نظر در با و خاص مدیریت تحت طبیعی تعادل ایجاد برای باید صورت این درغیر . گیرد قرار) قرق( خراسان استان در بحرانی هایکانون...  
PDF نوید خراسان شماره 286 http://navid-news.ir/Assets/Pdf/-705490063.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  معرفی برترین ها بعد از چهار روز رقابت نفس گیر ، سومین جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدریه و زاوه با معرفی بهترین ها به کار خود پایان داد. به گزارش نوید خراسان، عادل...  
PDF بررسی تحولات تاریخی خراسان در عهد ساسانی بر اساس آثار تاریخی و... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_520124_e4f4891fe71... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  لااا در نباه دارد تجولات عصر باستان وبالاخص دوره ساسانی آن ناشناخته و نياز به بررسی همه جا ن فرهنگی و اقتصادی خراسان و اساتااده از متاو این پژوهش سعی شده ضمن بررسی...  
PDF اصل مقاله (1068 K)-دانشگاه گرگان http://jopp.gau.ac.ir/.../pdf_2386_625ba49d26e7955d6b6b9bd3f77e... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  تر میگرایانهدهد و نتایج را واقعتحت تاثیر قرار می جنوبی خراسان سمت به رضوي و رضوي به شمالی خراسان سمت از سبز زیره گیاه رشد فصل طول .شودمی کاسته گیاه این تولید...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://www.skh.jrl.police.ir/.../66d7580863ab7b9e18c514b30edadb... ۱۳۹۴/۷/۱۹ -  عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت مرزی خراسان در ادوار تاریخ ‌استملت‌-محسوس‌دولت در‌واقو ‌و‌هر‌سلسلهي‌مرز‌و‌مرزبانی‌هموار ‌با‌تکیه‌بر‌.‌کرد كلیدی واژه ‌استادیار‌گرو...  
PDF مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان-دانشگاه مذاهب... https://jlkd.um.ac.ir/article/download/54976/10859 ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  اکرهر ر منحقة وسیعی از آسیای میان و خاورمیان تا شرق اروپا زندگی میکرمانجها د عباس صفوی ب دلایل سیاسی از نقاط غربی کشور ب گروههای کرمانج ایرانی در زمان شاه خراسان...  
PDF عنوان پایان نامه : نیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان... http://demo.abshar.co.ir/company/media/.../نیازسنجی آموزشی.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۳ -  بود رضويهدف ازتحقیق حاضرنیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان :چکیده ها به گردآوري دادهپیمایشی بوده و براي - توصیفیتحقیق ازنوع. کارکنان شرکت شهرکهاي...  
PDF اصل مقاله (931 K)-دانشگاه تهران https://jphgr.ut.ac.ir/.../article_59372_ff6b7a9f0ab9acd44bbdc6... ۱۳۹۵/۸/۲۸ -  ص حیات چرخة ارزیابی پایة بر زایی به بیابان رضوی خراسان های اکوریژن پذیری حساسیت ارشد مدیریت مناطس بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد سیدانشجوی کارشنا ـ مینا...  
PDF اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و... http://file.razaviedu.ir/uploads/adminp1/145019277228792.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -  بازآموزي اسنادي، آموزش حرکات موزون ورزشی، آموزش ویژه، اختلال دیکته :واژه هاي کلیدي آموزش و پرورش استان خراسان رضوي اداره کل معاونت پژوهش،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.