نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۸۴,۷۰۸ نتیجه (۰.۱۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مسألهشناسی راهبردی توسعه در استان خراسان رضوی-مرکز بررسی های استراتژیک http://www.css.ir/Media/PDF/1397/02/.../636612006414351724.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۶ -  صورت چرا فصل در دام و جنگل مرتع، ظرفیت گرفتن نظر در با و خاص مدیریت تحت طبیعی تعادل ایجاد برای باید صورت این درغیر . گیرد قرار) قرق( خراسان استان در بحرانی هایکانون...  
PDF نوید خراسان شماره 286 http://navid-news.ir/Assets/Pdf/-705490063.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  معرفی برترین ها بعد از چهار روز رقابت نفس گیر ، سومین جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدریه و زاوه با معرفی بهترین ها به کار خود پایان داد. به گزارش نوید خراسان، عادل...  
PDF بررسی تحولات تاریخی خراسان در عهد ساسانی بر اساس آثار تاریخی و... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_520124_e4f4891fe71... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  لااا در نباه دارد تجولات عصر باستان وبالاخص دوره ساسانی آن ناشناخته و نياز به بررسی همه جا ن فرهنگی و اقتصادی خراسان و اساتااده از متاو این پژوهش سعی شده ضمن بررسی...  
PDF اوضاع سیاسی خراسان از ورود اسلام تا پایان خلافت امویان-دفتر تالیف کتب... http://www.talif.sch.ir/tarikh/article/28.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  داراي اهمیت است شد نامش را به جزیره عربستان، سرزمینی که تا آن دوران آریانا خوانده میگسترش اسلام از شبه ایالت پهناور خراسان با ساختار گوناگون و . تغییر دادبه معنی...  
PDF اصل مقاله (1068 K)-دانشگاه گرگان http://jopp.gau.ac.ir/.../pdf_2386_625ba49d26e7955d6b6b9bd3f77e... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  تر میگرایانهدهد و نتایج را واقعتحت تاثیر قرار می جنوبی خراسان سمت به رضوي و رضوي به شمالی خراسان سمت از سبز زیره گیاه رشد فصل طول .شودمی کاسته گیاه این تولید...  
PDF اصل مقاله (179 K) فتح خراسان و مهاجرت قبایل عرب به این سرزمین-دانشگاه... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_517782_89879810d30... ۱۳۹۷/۴/۳ -  کردحاکمان عراق را در مهاجرت و اسکان قبایل عرب در خراسان راغب می تري را براي اداره به عنوان لشگرگاه اسلام نقش مؤثر امرو مستقر شدند تقبایل در شهر ب به اهمیت طبیعت...  
PDF مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان-دانشگاه مذاهب... https://jlkd.um.ac.ir/article/download/54976/10859 ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  اکرهر ر منحقة وسیعی از آسیای میان و خاورمیان تا شرق اروپا زندگی میکرمانجها د عباس صفوی ب دلایل سیاسی از نقاط غربی کشور ب گروههای کرمانج ایرانی در زمان شاه خراسان...  
PDF متن کامل [PDF 374 kb]-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../browse.php?a_id=68... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  در بخش فعالیت هاي نسبی بالاتري برخوردار بوده خراسان رضوي نسبت به نقاط شهري کل کشور از مزیت سبی بالاتري نامشخص و اظهار نشده نقاط شهري خراسان رضوي نسبت به نقاط شهري...  
PDF عنوان پایان نامه : نیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان... http://demo.abshar.co.ir/company/media/.../نیازسنجی آموزشی.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۳ -  بود رضويهدف ازتحقیق حاضرنیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان :چکیده ها به گردآوري دادهپیمایشی بوده و براي - توصیفیتحقیق ازنوع. کارکنان شرکت شهرکهاي...  
PDF اصل مقاله (931 K)-دانشگاه تهران https://jphgr.ut.ac.ir/.../article_59372_ff6b7a9f0ab9acd44bbdc6... ۱۳۹۵/۸/۲۸ -  ص حیات چرخة ارزیابی پایة بر زایی به بیابان رضوی خراسان های اکوریژن پذیری حساسیت ارشد مدیریت مناطس بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد سیدانشجوی کارشنا ـ مینا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.