نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۸۴,۷۰۸ نتیجه (۰.۱۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 231.68 K جایگاه و نقش سیاسی- امنیتی قلاع خراسان در دوره... http://hir.jrl.police.ir/.../article_20270_e17a41da96dfb8e71cba... ۱۳۹۸/۵/۸ -  بودند اختصاصی کرده ذکر ها قلعه از دفاعی راه بهترین را طبیعی موانع و دانسته ممانعت و حفاظت عنصر و الجیشی سوق موقعیت جهت به خراسان هاي قلعه حفاظتی، کارکرد واسطه به...  
PDF اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و... http://file.razaviedu.ir/uploads/adminp1/145019277228792.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -  بازآموزي اسنادي، آموزش حرکات موزون ورزشی، آموزش ویژه، اختلال دیکته :واژه هاي کلیدي آموزش و پرورش استان خراسان رضوي اداره کل معاونت پژوهش،...  
PDF متن کامل [PDF 294 kb]-وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.jstnar.iut.ac.ir/.../browse.php?a_id=1730&slc_la... ۱۳۹۴/۱/۴ -  کامل نيست تعرق مرجع در استان خراسان شمالي و -مختلف محاسبه تبخير تعرق مرجـع کـه نيـاز بـه -رد تبخير انتخاب بهترين روش برآو کمترين داده ورودي داشـته باشـد و...  
PDF بررسی اثرات عوامل اقلیمی بر گرد و غبار، مطالعه موردی: غرب استان... http://grd.yazd.ac.ir/.../article_1727_9b16271eaa864ea135c71b94... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  بررسی دهندههاي غرب استان خراسان رضوي نشان گرد افزایش نشان داد با مساعد شدن شرایط اقلیمی برايهاي گرد و غبار روند تغییرات سالانه شاخص ي مطالعاتی افزایشی متر در طول...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/.../6180 ۱۳۹۸/۲/۲ -  ادي واقع شده است و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته استاخیر مورد توجه زیهاي تنوع زیستی کشاورزي مفهومی است که در سال شهرسـتان از اسـتان خراسـان 32استان در کشور...  
PDF اصل مقاله 1.03 MB مطالعه وضعیت توزیع خدمات بخش بهداشت و درمان در... http://www.farhangekhorasan.ir/.../article_75251_caf51a35770ef0... ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  از همین رو، پژوهش حاضر نیز با هدف تبیین و سنجش عملکرد نظام سلامت در تخصیص خدمات بهداشتی- درمانی در استان خراسان شمالی انجام گرديد. نوع پژوهش کاربردی است که روش...  
PDF  -انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران https://www.issma.ir/download/triathlon.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ -  جوانان و ورزش کل اداره کارکنان انیم در یشغل عملکرد با یسازمان اعتماد ،یسازمان سلامت نیب رابطه یبررس 13 23 خراسان استان یقهرما ن ورزش توسعه راهبرد نیتدو و یطراح...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://qums.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_43_13910417.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  پزشک خانواده ٣رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد آغاز ثبت نام مردم - ٠٧ خبرگزاری فارس - کشور خاتمه یافت پیوند اعضابا قھرمانی تیم استان مرکزی رقابت ھای تنیس...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://selection.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=671 ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  پزشک خانواده ٣رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد آغاز ثبت نام مردم - ٠٧ خبرگزاری فارس - کشور خاتمه یافت پیوند اعضابا قھرمانی تیم استان مرکزی رقابت ھای تنیس...  
PDF شهر 2-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1393/6/16/pdf/5.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  همه این ها در حالی است که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان خراسان رضوی در آستانه سفر استانی دولت به این استان، یکی از مطالبات مهم مشهد را برنامه ریزی برای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.