نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳۹۳,۲۳۷ نتیجه (۰.۱۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی... http://maildc1519219075.mihandns.com/.../IT_Strategic_Developme... ۱۳۹۸/۶/۱۱ -  52 بشري فناوري و تقویت توانایی. 2-2 نمایه در ( دلار آمریکا0001)، 9991هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در هزینه. 2-3 نمایه 72 درحال توسعه من 92 ..........................وري...  
PDF اصل مقاله 308.17 K-دانشگاه امام حسین https://ps.ihu.ac.ir/.../article_200519_12c47ff80c236ca509275ba... ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  گفتنی است، در شرایط غیر تهدیدي و تحریمي بیشتر تجارت خارجي با استفاده از یک ارز و پول جهان روا، مثل دلار یا یورو، انجام مي گیرد، ولي وقتي انتشار دهندگان رسمي دلار...  
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی... http://185.94.97.7/.../IT_Strategic_Development_Guideline.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۷ -  52 بشري فناوري و تقویت توانایی. 2-2 نمایه در ( دلار آمریکا0001)، 9991هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در هزینه. 2-3 نمایه 72 درحال توسعه من 92 ..........................وري...  
PDF مرداد-وزارت صنعت ، معدن و تجارت https://www.mimt.gov.ir/.../1541238449853b8vdef0qkpkf3dusgihbnr... ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  یاه مجوز 75 انیبن دانش و شرفتهیپ عیصنا 95 استخراج و دیتول : سوم لفص 41 دیتول آمار 61 معادن یدولت حقوق 51 یداخل یبازرگان و یخارج تجارت: چهارم فصل .................فهرست...  
  PDF دولت یازدهم-به گزارش مشرق، http://cdn.mashreghnews.ir/d/2017/05/12/0/1934657.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۳ -  اربرای رفع مسئله بیک تواننمیارد دلار در سال)، انتقال فناوری و صادرات فراهم شود. میلی رد.شغل ایجاد ک میلیونیک وده و که دیدگاه دولت، اشتباه ب رسیممیاقتصادی کشور و عملکرد...  
، صفحه 169-204 PDF چکیده-مطالعات و پژوهش های بازرگانی http://pajooheshnameh.itsr.ir/.../article_13743_928168cd06b01e9... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  افزایش یافتـه اسـت 5002میلیارد دلار در سال 7/7درصد به ها به مراتب بیشتر از نرخ رشد واردات ایران از کل جهان است که خـود ایران از این کشور . باشد ن اهمیت کشورهاي مذکور...  
، صفحه 205-228 PDF چکیده-مطالعات و پژوهش های بازرگانی http://pajooheshnameh.itsr.ir/.../article_13743_928168cd06b01e9... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  افزایش یافتـه اسـت 5002میلیارد دلار در سال 7/7درصد به ها به مراتب بیشتر از نرخ رشد واردات ایران از کل جهان است که خـود ایران از این کشور . باشد ن اهمیت کشورهاي مذکور...  
PDF دوره 14 شماره 5 نوامبر 200-ساتکاپ http://satkab.com/Magazine/HRW/14-5.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  طرف روس در حال تكمیل محاسبه هزینه می باشد، هزینه اولیه بین 008 میلیون تا 009 میلیون دلار آمریكا تخمین زده شده است. انجمن نیروی آبی بین المللی (AHI) پروتوکل...  
PDF اصل مقاله (239 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jik.srbiau.ac.ir/.../article_7607_f27256cf831d8e37efeaac... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  است گرفته انجام بینیپیش براي مناسب الگوي آیدمی بشمار جهان بزرگ اقتصاد دومین یورو منطقه اقتصادي لحاظ از و شود می انجام دلار از استفاده بمنظور مقاله این در رواین...  
PDF دریافت فایل-آدرس اینترنتی http://mbri.ac.ir/userfiles/file/.../MBRI-PP-Khonsari.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۲ -  مربوط به سال دولتی منت شر شده استر همچنین سهم صکوک ها و موسمات شبهن توس دولتدلار بوده که البته بخش عمده آ ۷۴به حدود ۰1۰۲در صد در سال ۸المللی) از حدود المللی ن مبت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.