نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۵۲۳ نتیجه (۰.۱۵۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF پیک‌رویش شماره بیست‌و‌هفتم،  مهرماه 1397-مرکز توسعه فناوری صنعت برق و... http://eptp.ir/fa/Portals/0/newsletter - 97.pdf ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  است جدید هايحوزه بر بیشتر تمرکز و يمتنوع ساز نیازمند ،فروش مانند خدماتی هايفعالیت روي بر موجود اکوسیستم هايفعالیت و فکر فول سالاد، سلام اسنپ، کالا،دیجی نظیر( غذا...  
PDF اصل مقاله (685 K) استخراج و مقایسۀ نقشۀ سلسله‎مراتبی ارزش برای یک... https://journals.ut.ac.ir/.../article_63626_d65ee8fe9bb7eb3995f... ۱۳۹۷/۲/۵ -  اكبري،) است يشافـزا مجازي خريدهاي ،آنلاين كيميا و شيكسون باميلو، كالا،ديجي همچون يمختلف مجازي گـزارش بـه ،نيسـت دست در الكترونيك تجارت ةحوز مبادلات از دقيقي آمار هرچند...  
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/1743/download?token=hY-0pHkW ۱۳۹۹/۳/۹ -  طــور کلــی تهیــه و توزیــع کالاهــای موردنظــر مشــتری - کارهــای خدماتــی؛ ماننــد آموزش هــای مجــازی، مشــاوره های آنلایــن پزشــکی و حقوقــی و غیــره، گســیل...  
  PDF  ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک (شماره 283)-ارانیکو (اقتصاد / نرخ) http://storage.eranico.com/.../20180102151516-merged-1.compress... ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -  باعث تولیــد کالاهاي بي کیفیت مي شود که این امر هم در اقتصاد ایران بیداد مي کند. تعداد کشــورهایي که عضو سازمان تجارت جهاني نیســتند به ۰۲ کشور هم نمي رسد که معمولا...  
PDF اصل مقاله (3304 K)-دانشگاه هنر http://dastavard.journal.art.ac.ir/.../article_561_ef820bd563f3... ۱۳۹۷/۴/۴ -  یک پکیج که عموما جمع آوری می کنند که تمرکز آن ها روی بسته بندی حمل ونقل است. از نمونه های داخلی آن نیز می توان به شرکت هایی چون دیجی کالا، بامیلو، روکولند و غیره...  
PDF نظرکاوی براساس استخراج و تطبیق الگوهای حسی جملات فارسی-دانشگاه مذاهب... http://wtlab.um.ac.ir/.../Opinion_mining_based_on_pattern_extra... ۱۳۹۸/۳/۷ -  ادر استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده  نامبه تباکنون توسبط خبود و یبا دبرد دیگبری ببرای دریادبت هبی نبو مطال منبدر در پایبان...  
PDF ماهنامه خبری دانشگاه الزهرا- تیرماه 1398 https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/.../tir98.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  lairetaMاستاندارد ؛ بـرخـورداري از porD & garDرابط کـاربـري امکانات نظارت؛ موتورهاي جستجوي قوي؛ بهرهمـنـدي از آدرسـهـاي کـوتـاه و ؛ داراي انواع اسلایدشوهاي پیشرفته...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/44146 ۱۳۹۶/۱/۱۷ -  تعـــدادی از اســـتارتاپ های حوزه های تـــک از جمله دیجی کالا و کافه بازار نیز ســـرمایه گذاری کـــرده اســـت و از آنجا کـــه آینـــده، آینده محتوای زنده اســـت،...  
PDF اصل مقاله (550 K)-فصلنامه باغ نظر http://www.bagh-sj.com/.../article_54561_0acd3577e7e7e62e18c435... ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ -  دست هنرمند می داد تا همچون جادوگران، مخاطبان خود را با به کارگیری ترفندهای بصری که به صورت ذاتی در فرایند ادراکی آنها وجود داشت، شگفت زده کند. از سویی بنا به هم راستایی...  
PDF دانلود فایل-سایت آینده نگاری ایران http://iranforesight.ir/.../SARAMAD_17_FINAL_small_39824_42158.... ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  هر پیري صرف پیر بودن، باتجربه و خردمند نمی شود. خیلي از پیرها عمر هدر داده اند و ریش و مو را در آسیای غفلت سفید کرده اند. اما بعضي ها هم هستند که براي سفیدي مو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.