نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲,۵۸۷ نتیجه (۰.۱۴۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصلنامه انرژی-تابستان 91-وزارت نفت https://www.mop.ir/.../showfile.aspx?id=7b00cf64-095b-4ea3-88ae... ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  از اين رو تحولات و گاز كه از پتانسيل لازم براي افزايش ظرفيت برخوردار است به شمار مي صنعت نفت و گاز عراق و مسائلي از قبيل ظرفيت توليد و بازسازي صنعت نفت و حضور...  
PDF فصلنامه انرژی-تابستان 91-وزارت نفت https://opec.mop.ir/.../showfile.aspx?id=7b00cf64-095b-4ea3-88a... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  از اين رو تحولات و گاز كه از پتانسيل لازم براي افزايش ظرفيت برخوردار است به شمار مي صنعت نفت و گاز عراق و مسائلي از قبيل ظرفيت توليد و بازسازي صنعت نفت و حضور...  
PDF فصلنامه انرژی-تابستان 91-وزارت نفت https://pmhr.mop.ir/.../ShowFile.aspx?ID=7b00cf64-095b-4ea3-88a... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  از اين رو تحولات و گاز كه از پتانسيل لازم براي افزايش ظرفيت برخوردار است به شمار مي صنعت نفت و گاز عراق و مسائلي از قبيل ظرفيت توليد و بازسازي صنعت نفت و حضور...  
PDF فصلنامه انرژی-تابستان 91-وزارت نفت http://pmhr.mop.ir/.../ShowFile.aspx?ID=7b00cf64-095b-4ea3-88ae... ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  از اين رو تحولات و گاز كه از پتانسيل لازم براي افزايش ظرفيت برخوردار است به شمار مي صنعت نفت و گاز عراق و مسائلي از قبيل ظرفيت توليد و بازسازي صنعت نفت و حضور...  
PDF مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم... http://imam.miu.ac.ir/uploads/motaleat_5__03.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۸ -  (فضــل الله، 7831: 11) می تــوان گفــت مهم تریــن امــری کــه حیــات اســماعیلیان ₪ 95 مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم هجری را...  
  PDF مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13950128000808.pdf ۱۳۹۵/۲/۳ -  (فضــل الله، 7831: 11) می تــوان گفــت مهم تریــن امــری کــه حیــات اســماعیلیان ₪ 95 مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم هجری را...  
PDF ١ ٢ ٢٩٩ فهرست بولتن شماره صفحه ... http://www.tccim.ir/images/.../TCCIMirBulletin891004_406.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  از بعد ها، حامل مصرف روندکاهش مشابه، یزمان يها سري از یخیتار نیا در که است نیا تیواقع. کنند یم فرض ها نهیهز کاهش يبرا رانهیشگیپ کردیرارو مصرف کاهش هم یبعض افراد یمصرف...  
PDF ١ ٢ ٦٩٩ فهرست بولتن شماره صفحه ... http://www.tccim.ir/images/.../TCCIMirBulletin891008_410.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  مصرف ٣ 93 صنعتگران از حمایت براي صنایع وزارت هاي برنامه 93 اروپا به ایران گاز ترانزیت براي عراق آمادگی 04 پژوهش بخش از معادن و صنایع وزارت تومانی میلیارد...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://hlit.sbu.ac.ir/article/download/1881/1879 ۱۳۹۸/۲/۶ -  و بـه یکجانشـینی و اسـتقرار زمان در چند شهر در حال تردد و جابه هر کدام نیز هم برد و پادشـاهان عـراق نیـز ملکشاه غالباً در اصفهان و نیشابور به سر می. عادت چندانی نداشتند در...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13980119 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... https://www.forsatnet.ir/images/pdf/13980119_all.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  در آن زمان گفته می شد که اجرای این سیاست های استراتژیک که واگذاری ۰۸درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می شود، زمینه تحقق اهداف...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.