نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۲,۹۶۹ نتیجه (۰.۱۰۱ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های امروز ورزشی
جست و جو تنها برای  روز نامه های امروزورزشی
نتایج علمی
PDF چیستی روزنامه نگاری علمی http://sciencecultivation.ir/far/pdf/sc11/6-11.pdf ۱۳۹۵/۹/۵ -  امروزه، روزنامه نگاری علمی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اس��ت. روزنامه نگاری تخصصی در حوزه های علمی نیاز مبرم جامعه اس��ت. مس��ائل و موضوعات جامعه از...  
PDF متن کامل [PDF 1264 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=150&slc_lang=fa&a... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  صـحیح آن آوري هاي امروزي با آن مواجـه هسـتند، اعتقـاد نداشـتن مـدیران بـه فـن (، اما مشکلی که سازمان71است ) م حمایت مدیران از نحوه استفاده و انتشار، ترس از هرگونه...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/454/711 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  مطلب بهداشتي داشتند 594ها شماره روزنامه فاقد هر گونه مطلب بهداشتي و بقيه روزنامه 21تعداد :ها يافته سازي هاي كشور برجسته مطالب بهداشتي در روزنامه. هاي مورد بررسي...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/.../pdf_1 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  مطلب بهداشتي داشتند 594ها شماره روزنامه فاقد هر گونه مطلب بهداشتي و بقيه روزنامه 21تعداد :ها يافته سازي هاي كشور برجسته مطالب بهداشتي در روزنامه. هاي مورد بررسي...  
PDF «تجربۀ تهران»: تصویر تهران در فیلم های نسل امروز سینمای ایران-دانشگاه... https://jisr.ut.ac.ir/.../article_63311_02799fc570df6bb5ed3912e... ۱۳۹۷/۲/۸ -  امروزی شهرهای در زندگی از را .دهد می سامان شهر باب در را ما نگرش و شود می کشیده تصویر به که خیالی خود ،گردد بازمی بیستم قرن اول نیمۀ به آن آغازین موج که شهرها جمعیت...  
PDF اینجا ماه یگیری یاد م یگیرید! http://www.payamdaily.ir/.../All- 15 aban 01.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۷ -  . بودند. در بخش رســانه های ورزشی تعداد اندکی از نشریات این حوزه حضور داشتند که غرفه روزنامه های خبر ورزشی ،گل،پیروزی و فرتاک ورزشــی را می توان از مهمترین نشریات...  
PDF تحلیل کیفی اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_65871_50959065ef35ae288bbe3317... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  5، 6)كنند، دارد اي كه در آن زندگي مي و جامعه ها و نهادهاي وابسته هاي اخلاقي را از طريق رويدادهاي بزرگ ورزشي و همچنين از طريق سازمان ارزش ها از ديدگاه ، نيز بر...  
، صفحه 1-8 PDF اصل مقاله (741 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_63311_02799fc570df6bb5ed3... ۱۳۹۷/۶/۳ -  امروزی شهرهای در زندگی از را .دهد می سامان شهر باب در را ما نگرش و شود می کشیده تصویر به که خیالی خود ،گردد بازمی بیستم قرن اول نیمۀ به آن آغازین موج که شهرها جمعیت...  
PDF متن کامل [PDF 1035 kb]-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز -... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-541-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۳ -  ضروري ميورزشي در دنياي امروزـ اخلاق اسلامي هاي ارزشي اشاعه). 02: ي سنجش و ارزيابي تا براساس آن زمينه، اخلاقيات جديد نيز نياز دارد به در ابعاد قهرماني در ، يا به عبارتي...  
PDF اصل مقاله (571 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_8241_08271b027bd3a34ba... ۱۳۹۷/۱/۴ -  آنهاست نحوي به بود خواهند قادر آن وسیله به مدیران که شود می اتکا رشد مانند هایی ویژگی با و امروزي هاي سازمان کارآمد مدیران از کارکنان فاصله کاهش اي؛ شبکه و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.