نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۳,۶۷۱ نتیجه (۰.۴۲۴ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های امروز ورزشی
جست و جو تنها برای  روز نامه های امروزورزشی
نتایج علمی
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/454/711 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  مطلب بهداشتي داشتند 594ها شماره روزنامه فاقد هر گونه مطلب بهداشتي و بقيه روزنامه 21تعداد :ها يافته سازي هاي كشور برجسته مطالب بهداشتي در روزنامه. هاي مورد بررسي...  
PDF تحلیلی آیند هپژوهانه در ب نمای ههای سازندۀ تصاویر آینده-سامانه نشریات... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_34716_edd089f64f26c9893... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  اول روزنامه ای که در همین روز در سال 7931 منتشر می شود 31 41 تصور کنید امروز یک روز بهاری در سال 0141 است. یعنی 71 سال بعد. در آن زمان شما مشغول چه کاری هستید؟ یک روز...  
PDF «تجربۀ تهران»: تصویر تهران در فیلم های نسل امروز سینمای ایران-دانشگاه... https://jisr.ut.ac.ir/.../article_63311_02799fc570df6bb5ed3912e... ۱۳۹۷/۲/۸ -  امروزی شهرهای در زندگی از را .دهد می سامان شهر باب در را ما نگرش و شود می کشیده تصویر به که خیالی خود ،گردد بازمی بیستم قرن اول نیمۀ به آن آغازین موج که شهرها جمعیت...  
PDF اینجا ماه یگیری یاد م یگیرید! http://www.payamdaily.ir/.../All- 15 aban 01.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۷ -  . بودند. در بخش رســانه های ورزشی تعداد اندکی از نشریات این حوزه حضور داشتند که غرفه روزنامه های خبر ورزشی ،گل،پیروزی و فرتاک ورزشــی را می توان از مهمترین نشریات...  
PDF دانلود-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه http://scpd.ir/Portals/0/.../بولتن خبری مرداد ماه هفته اول.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  ** خبرگزاری پانا، روزنامه های خراسان، وطن امروز، شهروند وچندین خبرگزاری و پایگاه اطلاع رسانی دیگر به ن الحجج (ع) و عدم حضور متهم ردیف سوم را صورت مشروح دهمین...  
PDF تحلیل کیفی اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_65871_50959065ef35ae288bbe3317... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  5، 6)كنند، دارد اي كه در آن زندگي مي و جامعه ها و نهادهاي وابسته هاي اخلاقي را از طريق رويدادهاي بزرگ ورزشي و همچنين از طريق سازمان ارزش ها از ديدگاه ، نيز بر...  
، صفحه 1-8 PDF اصل مقاله (741 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_63311_02799fc570df6bb5ed3... ۱۳۹۷/۶/۳ -  امروزی شهرهای در زندگی از را .دهد می سامان شهر باب در را ما نگرش و شود می کشیده تصویر به که خیالی خود ،گردد بازمی بیستم قرن اول نیمۀ به آن آغازین موج که شهرها جمعیت...  
PDF متن کامل [PDF 1035 kb]-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز -... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-541-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۳ -  ضروري ميورزشي در دنياي امروزـ اخلاق اسلامي هاي ارزشي اشاعه). 02: ي سنجش و ارزيابي تا براساس آن زمينه، اخلاقيات جديد نيز نياز دارد به در ابعاد قهرماني در ، يا به عبارتي...  
PDF اصل مقاله (571 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_8241_08271b027bd3a34ba... ۱۳۹۷/۱/۴ -  آنهاست نحوي به بود خواهند قادر آن وسیله به مدیران که شود می اتکا رشد مانند هایی ویژگی با و امروزي هاي سازمان کارآمد مدیران از کارکنان فاصله کاهش اي؛ شبکه و...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jsoa.sbu.ac.ir/article/download/1224/1223 ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  .. ها و نوع فیلمها، و افزایش تعداد و ت ها و مجلات و تنوع یافتن آن روزنامه تـرین نهادهـاي پیشـرو ویژه در دانشگاه، که یکی از مهم این وضعیت به. این وضعیت هستند شـود،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.