نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۲,۹۶۹ نتیجه (۰.۱۲۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های امروز ورزشی
جست و جو تنها برای  روز نامه های امروزورزشی
نتایج علمی
PDF دانلود رمان شاه پری حجله از رویا سیناپور با فرمت pdf-رمانسرا | دانلود... http://dl.romansara.org/Shah Parie Hejle(romansara).pdf ۱۳۹۵/۷/۶ -  اما سوز وحشیانه ای که از بیرون کلبه را محاصره کرده بود ، گرمای کرسی را ناچیز جلوه می داد. بود و با هر وزش بادی ،دیوار کلبه از تخته های پوسیده ای پوشیده شده بود...  
PDF منطقه یازده 1395/10/30-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/neighborhoods/ea0926f243.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  و البتــه بلیط های ســینما، کیسه های پارچه ای به جای نایلون پلاســتیکی، تخفیف در اجاره سالن های ورزشی شهرداری در قبال ارایه ژتون های فرهنگی، خدمات فرهنگســراها، تئاتــر...  
PDF نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی-6-پژوهش های فیزیولوژی و... http://www.sportrc.ir/.../article_60142_95b72932db305db1f33f5c7... ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  گردشگري ورزشي بود توسعةدر جمعي هاي رسانه مدير و متخصص در هر حوزه با استفاده از فرمول كوكران و با 005ورزشي در شهر تهران بود كه با در نظر گرفتن هاي رسانهفرهنگي و...  
PDF زد و خورد بر سر برجام! http://www.zayanderoudonline.ir/pdf/Binder123.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۵ -  رابطه گفت: به گونــه ای صحبت نکنیم که امروز انقلاب مانع حقوق شهروندی افراد اســت. همه باید از حقوق برخوردار باشند. امروز دانشگاه های ما در دولت شما، دانشگاه های سیاسی...  
PDF اصل مقاله (632 K) تحلیل فرآیند صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی با استفاده... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2136_bc89f8377815cb53ffe1... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  مهمقد نتری از مهم یکیبه عنوان غاتیامروزه، تبل ختهیآم یاز ابزارها جیترو ختهیآم یاجزا را در یکه نقش مهم شود یشناخته م یابیبازار ها شرکت یابیبازار های یو استراتژ ها...  
PDF اصل مقاله (746 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_395_1ded21884fdabd4eedb8c39e... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  و برداری، روزنامه ورزشی، عکس های جدید، های اقتصادی، ایجاد شغل گیری از فرصت ). بهره1331حیدری نژاد، اند ( دانسته هایی برای اشتغال یا ایجاد تبدیل کمبودها به فرصت ،نوآوری...  
PDF موسسه خیریه رعد-توان‌یاب شماره 51 https://raad-charity.org/Images/Files/49/File.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  دستیابی به این اهداف چندان دشوار نیست با این حال تحقق این اهداف مستلزم این است كه ما موانعی كه سر راه شركت معلولان در فعالیت های ورزشی قرار دارند را شناسایی و...  
PDF انگارنه-انگارنه http://archive.asremardom.ir/1394/07/23/16.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۷ -  انتظامــی در ادامه تاکید کــرد: مطابق آییــن نامــه اجرایــی قانــون مطبوعات، اساســا روزنامه های سراســری حق ندارند ویژه نامه هــای مســتقل برای اســتان ها...  
PDF شماره هفتصد و هفتاد و شش-1397/05/20 http://eskimia.ir/HafteNameh/K-Vatan-776.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  » (۹1/11/8831) * دوم، مطابقــت بــا فطــرت انســان ها: «امــروز حرکــت انقــاب، اهــداف انقــاب، همــان چیزهایــی اســت کــه در روز اول ترســیم ش ــد و ام ــام...  
PDF ارائهییکمدلشبکهیعصبیفازی،جهتتوسعهیارزشهایاخلاقیدرورزش... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-541-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  ضروري ميورزشي در دنياي امروزـ اخلاق اسلامي هاي ارزشي اشاعه). 02: ي سنجش و ارزيابي تا براساس آن زمينه، اخلاقيات جديد نيز نياز دارد به در ابعاد قهرماني در ، يا به عبارتي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.