نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۳,۶۷۱ نتیجه (۰.۵۲۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های امروز ورزشی
جست و جو تنها برای  روز نامه های امروزورزشی
نتایج علمی
PDF شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_2468_d5118975629f85e846fc... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  رسانه ها اظهار داشتند كه با وجود تاثيرآزمودني هاي ورزشي توجه مناسب و بر توسعه ورزش همگاني، رسانه مطلوبي به ايـن مسـاله ندارنـد. فروغـي عروجـي و همكـاران ( به اين نتيجه...  
PDF منطقه یازده 1395/10/30-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/neighborhoods/ea0926f243.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  و البتــه بلیط های ســینما، کیسه های پارچه ای به جای نایلون پلاســتیکی، تخفیف در اجاره سالن های ورزشی شهرداری در قبال ارایه ژتون های فرهنگی، خدمات فرهنگســراها، تئاتــر...  
PDF روزنامه شماره 730-شروع http://shoroonline.ir/files/fa/news/1397/1/15/38075_139.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۳ -  درباره اینکه آیا این پیام رسان هایی که امروز معرفی می شوند چنین ویژگی دارند گفت اگر این ویژگی را داشت که امروز به جای تلگرام این نرم افزارها مورد استفاده قرار گرفته...  
PDF متن کامل صد و سومین شماره فصلنامه علمی-معاونت مطبوعاتی https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/.../611581_orig.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  ب سا / 2 يمهـم را قربـان يدادهاي ـرو قي ـو حفظ نظام، گزارش دق يت اخلاق عموماحترام به سنّ يايمزا . نديگو يسخن م يكيها عموماً از وطن و رهبران آن به ن روزنامه “ديبر”حسب...  
PDF اصل مقاله (632 K) تحلیل فرآیند صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی با استفاده... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2136_bc89f8377815cb53ffe1... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  مهمقد نتری از مهم یکیبه عنوان غاتیامروزه، تبل ختهیآم یاز ابزارها جیترو ختهیآم یاجزا را در یکه نقش مهم شود یشناخته م یابیبازار ها شرکت یابیبازار های یو استراتژ ها...  
PDF مجتمع نیکوکاری رعد-توان‌یاب شماره 51 https://raad-charity.org/Images/Files/49/File.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  دستیابی به این اهداف چندان دشوار نیست با این حال تحقق این اهداف مستلزم این است كه ما موانعی كه سر راه شركت معلولان در فعالیت های ورزشی قرار دارند را شناسایی و...  
PDF اصل مقاله (331 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_8880_9b85771e4e8b45b3f7a2... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  است شده انجام تهران گوناگون مناطق میان در در خبرگزاري و تلویزیون رادیو، روزنامه، اصلی جریان هاي رسانه استفاده اما ندارد هم با تفاوتی چندان متفاوت شخصی هاي ویژگی...  
PDF 001-118-C74-24 http://www.yardabestani.ir/wp-content/.../001-118-C74-24.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت...  
PDF اصل مقاله (746 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_395_1ded21884fdabd4eedb8c39e... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  و برداری، روزنامه ورزشی، عکس های جدید، های اقتصادی، ایجاد شغل گیری از فرصت ). بهره1331حیدری نژاد، اند ( دانسته هایی برای اشتغال یا ایجاد تبدیل کمبودها به فرصت ،نوآوری...  
PDF انگارنه-انگارنه http://archive.asremardom.ir/1394/07/23/16.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۷ -  انتظامــی در ادامه تاکید کــرد: مطابق آییــن نامــه اجرایــی قانــون مطبوعات، اساســا روزنامه های سراســری حق ندارند ویژه نامه هــای مســتقل برای اســتان ها...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.