نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۸۴,۰۸۵ نتیجه (۰.۰۹۱ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های ورزشی امروز
جست و جو تنها برای  روز نامه های ورزشی امروز
نتایج علمی
PDF عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به مطالعه روزنامههای ورزشی-وزارت علوم،... http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208128.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری کلّیه های ورزشی میمطالعه روزنامه نفر مورد 161ای گیری مرحلهفاده از از روش...  
PDF اصل مقاله (648 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_495_09fbbf179508d735008c... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  درک می به های ورزشی اشتباهات داوران را تیتر کرده روزنامه ،ست. امروزها هاحل این تعارض ،داور ۀوظیف گیری و رشوه چسب به برخی از داوران برز گاهی نیکنند. عنوان فاجعه قلمداد...  
PDF اصل مقاله (741 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3501_7735a24814ad6... ۱۳۹۶/۴/۲۴ -  به ویژه مطبوعات از ارکان اصلی همه مطبوعات به ضروری و که نقش عکاسی در پوشش طوریهورزشی تلقی گردید. ب ورزشی وغیر نشریات ورزشی و ها ورویدادهای ورزشی روزنامه ها غیر قابل...  
PDF بررسی تازگی اطلاعات فارسی: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی نمايه شده در http://jipm.irandoc.ac.ir/.../yaghtin-A-10-2803-1-ac3fa86.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  هاي شناسايي هاي روزنامه تساي بررسي وب سـايت از محتواي هشـت وب امكان مشاهدة. كنند وب خود درج مي را در محتواي صفحة همچنين، در مدت زمان گـردآوري . ميسر نشد 1دليل بروز خطا...  
PDF بررسی تازگی اطلاعات فارسی: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی نمایه شده در http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2571-fa.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  هاي شناسايي هاي روزنامه تساي بررسي وب سـايت از محتواي هشـت وب امكان مشاهدة. كنند وب خود درج مي را در محتواي صفحة همچنين، در مدت زمان گـردآوري . ميسر نشد 1دليل بروز خطا...  
PDF ارتباط بین نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فنآوری اطلاعات... https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-150-en.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  هاي ورزشی با آن مواجه هستند.مسائلی است که سازمان هاي ورزشی به طور خاص بـا آن مواجـه هسـتند، ایـن ها به طور عام و سازمانموضوعی که امروزه سازمان آوري اطلاعات نیاز به...  
PDF متن کامل [PDF 1264 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=150&slc_lang=fa&a... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  ورزشی با آن مواجه هستند.مسائلی است که سازمان هاي ورزشی به طور خاص بـا آن مواجـه هسـتند، ایـن ها به طور عام و سازمانموضوعی که امروزه سازمان آوري اطلاعات نیاز به درك...  
PDF چیستی روزنامه نگاری علمی http://sciencecultivation.ir/far/pdf/sc11/6-11.pdf ۱۳۹۵/۹/۵ -  امروزه، روزنامه نگاری علمی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اس��ت. روزنامه نگاری تخصصی در حوزه های علمی نیاز مبرم جامعه اس��ت. مس��ائل و موضوعات جامعه از...  
PDF «تجربۀ تهران»: تصویر تهران در فیلم های نسل امروز سینمای ایران-دانشگاه... https://jisr.ut.ac.ir/.../article_63311_02799fc570df6bb5ed3912e... ۱۳۹۷/۲/۸ -  امروزی شهرهای در زندگی از را .دهد می سامان شهر باب در را ما نگرش و شود می کشیده تصویر به که خیالی خود ،گردد بازمی بیستم قرن اول نیمۀ به آن آغازین موج که شهرها جمعیت...  
مديريت سياسي زنان:‌ تحليل محتوايي از رويكرد روزنامه ها-پایگاه اطلاعات... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=67947 ۱۳۹۷/۸/۲ -  اي از روزنامه هاي ورزشي (روزنامه هاي پيروزي استقلال) چکیده انگلیسی بازدید یکساله 271 آخرین های بلاگ چگونه کپی رایت را در مخازن پیش چاپ رعایت کنیم؟ دسترسی رایگان به تحقیقات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.