نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۴,۰۸۵ نتیجه (۰.۱۰۱ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های ورزشی امروز
جست و جو تنها برای  روز نامه های ورزشی امروز
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208123.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  هایچالش و ملاحظات بتواند باید مدیر یعنی غفوری ( باشد رقابتی هایمزیت جستجوی در و کند درک را خود .)و همکاران های ورزشی مدیران و کارکنان در دو در ارتباطات سازمان پردازند.  
PDF تحلیل کیفی اشاعه ارزش های اخلاقی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_65871_50959065ef35ae288bbe3317... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  رساني، و همچنين مـديريتي توسـعه داد ها را از طريق راهبردهاي آموزشي، پژوهشي، ورزشي، اطلاعارزش ها ي اردوهاي ورزشي، ايجاد كتابخانهها، برگزار نامه ها و پايان ها،...  
، صفحه 1-8 PDF اصل مقاله (741 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_63311_02799fc570df6bb5ed3... ۱۳۹۷/۶/۳ -  امروزی شهرهای در زندگی از را .دهد می سامان شهر باب در را ما نگرش و شود می کشیده تصویر به که خیالی خود ،گردد بازمی بیستم قرن اول نیمۀ به آن آغازین موج که شهرها جمعیت...  
PDF پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چند جانبه نگر http://www.armanshahrjournal.com/.../article_32673_c2d91a469c9a... ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  برنامه ریزی  و  طراحی  در  این  پارک ها  می بایست  زمینه ساز  ساختاری  یک  جامعه  متأثر  از  متغیرهایی همچون  هویت  و  فرهنگ  است.  چنانچه  امروزه  نیازهای شهروندان ...  
PDF اصل مقاله (571 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_8241_08271b027bd3a34ba... ۱۳۹۷/۱/۴ -  آنهاست نحوي به بود خواهند قادر آن وسیله به مدیران که شود می اتکا رشد مانند هایی ویژگی با و امروزي هاي سازمان کارآمد مدیران از کارکنان فاصله کاهش اي؛ شبکه و...  
PDF متن کامل [PDF 1035 kb]-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز -... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-541-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۳ -  در اين راستا، .هاي زيادي را در راستاي رهايي از اين معضل انجام داده استوزارت آموزش و فرهنگ تلاش بررسي نمود. ترکيه هاي ورزشيقي را در رسانهتحقيق خود مسائل اخلانيز در...  
PDF اصل مقاله (2080 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_294_256e82c196e0681a61c6ddcce651... ۱۳۹۴/۹/۸ -  اطلاعات در هاي نگرش، ساختار سازماني و جو سازماني با انتشار فن مقايسه مولفه  31 هاي ورزشي ايران سازمان سردار محمدي، سيداميراحمد مظفري ر ليگ برتر فوتبال هاي حاضر د...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../820_9744.pdf ۱۳۹۵/۶/۳۰ -  دست رفته ایرانیان است»(!) این سخن درســت در روزهایی بیان شد که ایران در اوج کسب موفقیت های علمی و ورزشــی بود. اما فیلمساز مدعی روشنفکری ، همه افتخارات را نادیده می...  
PDF بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه-دانشگاه آزاد... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4219_d79020872b1a7... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  شود می روزنامه اقتصادي ایران محسوبترین امه کشور و موفقروزنترین موفق انتشار بسیار بالا در ردیـف دومـین روزنامـه هاي مطلوب و سقف فراوانی بیش از یک سازمان تحریریه...  
PDF Download Download PDF http://jltll.ierf.ir/index.php/home/article/download/42/68/ ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  ترین مهم از یکی عنوان به ها روزنامه های پیام ارائه در زیادی بسیار کاربرد که است تصویری هنرهای های شاخه از یکی کاریکاتور. دارند صفحاتی دارند، روز اتفاقات به سریع نسبتا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.