نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۴,۰۸۵ نتیجه (۰.۱۲۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های ورزشی امروز
جست و جو تنها برای  روز نامه های ورزشی امروز
نتایج علمی
PDF seymare07 seymare527.pdf-نشریه سیمره http://www.seymare.com/.../35_57b9adde967eb01fa445c899786a4364.... ۱۳۹۹/۲/۸ -  چطور مردم عصرها و ساعت های نزدیک به غروب خورشید، درشهرستان ها درِدکه های روزنامه فروشی، چشم به راه روزنامه های اصلاح طلب در میان آن ها "صبح امروز" به مدیرمسئولی سعید...  
  PDF دریافت PDF-سایت رشد https://mag.roshd.ir/Portals/69/Images/MagCovers/065.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  قاسمي گل افشاني/ 63 گفت وگو با معاون تربیت بدني و سلامت استان بوشهر/ فرزانه زنگیان/ 04 سن آموزش تخصصي مهارت هاي ورزشي/ علي سلاجقه/ 54 بازي هاي مرتبط با استقامت قلبي...  
PDF متن کامل (PDF)-پایش http://payeshjournal.ir/article-1-115-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  یـك شماره درصد) مطلب. جدول 1/71( 5درصد)، رسالت 3/5( 51 هـای های پزشکی کودکـان را در روزنامـه های موضوعی پیامگرایش توشه مورد ذکـر در ایـن جـدول و 13دهد. مورد بررسی...  
PDF اصل مقاله 633.71 K بررسی و شناسایی برخی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی... http://jpm.iaut.ac.ir/.../article_519380_fb4deb1def8e009efbfbdf... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  مشکلات و چالش های سایر بخش ها و سازمان های ورزشی است رسید مشیکل زمینه مشکلات پخش تلویزیونی بیشیتری وجیود دارد امیا بیه نظیر میی ارائیه دلییل ارزشیمندی ، اقدام به...  
PDF انگارنه-انگارنه http://archive.asremardom.ir/1394/07/23/16.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۷ -  انتظامــی در ادامه تاکید کــرد: مطابق آییــن نامــه اجرایــی قانــون مطبوعات، اساســا روزنامه های سراســری حق ندارند ویژه نامه هــای مســتقل برای اســتان ها...  
PDF بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرف های... http://qjmn.farhang.gov.ir/.../article_84931_9feb17aa41daf704f5... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  به همین جهت، اطلاعات و اخبار، که محصول فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاران به شمار می روند، از طریق رسانه های چاپی (روزنامه ها و مجله ها) یا رسانه های سمعی و بصری...  
PDF ارائهییکمدلشبکهیعصبیفازی،جهتتوسعهیارزشهایاخلاقیدرورزش... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-541-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  در اين راستا، .هاي زيادي را در راستاي رهايي از اين معضل انجام داده استوزارت آموزش و فرهنگ تلاش بررسي نمود. ترکيه هاي ورزشيقي را در رسانهتحقيق خود مسائل اخلانيز در...  
PDF دریافت متن کامل کتاب حضور زنان در ورزشگاه‌ها؛ پژوهشی فقهی.-مرکز بررسی... http://css.ir/Media/PDF/1397/04/04/636655604578551454.pdf ۱۳۹۷/۴/۵ -  بود خواهند راهنمایش بحث این در که دلایلی ؛کرد پیروی خواهد دلایل ،سویک از :ریزدمی وفرش بر سر مخالفت آوار دو سو از ،یابدمی دستای نتیجه به مسیر این سیاسی. هایجناح...  
PDF منطقه ثامن 1394/10/3-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/neighborhoods/260ee71857.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -  طوری نباشد که مردم چشمشان به برنامه های ورزشی شهرداری باشد و خودشان از پا بنشینند. بدون شک در منطقه ما استعدادهایی است که می توان از آن ها بهینه استفاده کرد.  
PDF دانلود-کارگاه کارآفرینی و تولید http://riaziane.com/wp-content/.../کارگاه-کارآفرینی-و-تولید.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۴ -  کارهای کوچک اقدام کنید و مستقل باشید. امروزه در برخی از کشورها این مهارت ها در قالب درس کارآفرینی در دورۀ متوسطه ارائه می شود و این امکان برای ما نیز فراهم شده است.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.