نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳۸,۱۱۷ نتیجه (۰.۱۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (362 K) شناسایی مؤلفه‎های اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر... https://ijfpr.areeo.ac.ir/.../article_13184_def67e6b4e8e94470f0... ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  زراعت چوب، صنوبراجتماعي، -اقتصادي، استان خراسان شمالي: يديكل يها واژه مقدمه جنگلي اراضي سهم كه است گرفته قرار اي منطقه در ايران حدود در ايران هاي مساحت جنگل.  
PDF تقابل پروژه هاواقدامات جاري برنامه مديريت عملکرد با سياست هاي كلي نظام http://isaarojahad.maj.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a49b4c6a-bd0c-48... ۱۳۹۴/۲/۲ -  در نامه ریزي جهت انجام دیدار با خانواده هاي شهداي جهادگربر : ٥١E طی سال استان خراسان شمالی 21S م وچاپ زندگینامه شهداي سازمان جهادکشاورزي خراسان شمالیو تنظیتهیه...  
PDF دانلود فایل پی دی اف کتابچه-دانشگاه ع.پ مشهد http://cong-hehp.mums.ac.ir/files_site/.../r_12_181126172714.pd... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  قبلى و به همت همكاران عزيزم در گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد و با همكارى صميمانه دانشگاه علوم پزشكى خراسان شمالى و دانشگاه علوم پزشكى خراسان جنوبى و انجمن...  
PDF بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-382-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  9366(3)؛ 3931پاییز مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درصد و این شاخص در همان سال در 09ایرلند بیشتر از متوسط طول اقامت . درصد بوده است 58انگلیس روز 7/2،...  
PDF کتاب مجموعه مقالات همایش-دانشگاه علامه طباطبایی http://spi.atu.ac.ir/data/cnf1468818923/.../final book.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  امروزه در عرصـۀ اجتماع با گروه هـای کم صدا در مقابـل گروه های پرصـدا مواجهیم. با پدیـدۀ فرصت های نابرابر اجتماعی در مقابل کسـانی که با قدرت می توانند از فرصت...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../46613_orig.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ -  sesaesiD تهران بین المللی دو فصلنامه محمدرضا-یعقوبی ارشادي انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران خراسان رضوي بین المللی فصلنامه بی بی صدیقه-فضلی بزاز دانشگاه علوم پزشکی...  
PDF مقدمه عزیز صادقی نویسنده مسئول کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی... http://www.modiriyatfarda.ir/.../1397040215192112887-F.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  لاعد اف هدپیشبرد ات ـجهر، وـکشدر ضعیت توسعه از وگاهی ، آهستیمن جهادر ها رکشوون فزروزاعصر حاضر که شاهد توسعه در علاوه بر این، براي آنکه بتوان تصویر درستی از وضعیت مناطق...  
PDF نترل سایز تخ ممرغ صنعت طیور در ایران: گذشته، حال و آینده چربی خام در... http://www.toyoorbarekat.com/magazine/magazine-No-2.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  کشــتارگاه صنعتی طیور اســتان خراسان شمالی روز سه شــنبه با حضور نماینده هیئت دولت که با محوریت صادرات اجرا شده، بهره برداری شد. مدیر جهاد کشاورزی خراسان شمالی...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../55315_orig.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  بهداشتی و درمانی خراسان شمالی خراسان شمالی بین المللی فصلنامه محمد رضا-مجدي fO lanruoJ lanoitanretnI 36 hcraeseR noitaidaR تهران بین المللی فصلنامه حسین-مزدارانی...  
PDF اصل مقاله (647 K)-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://ijrdr.areeo.ac.ir/.../article_103572_397b890901630c45fff... ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  جغرافيا موقعيت درستان خراسان شمالي ا طــول 85° 03 ́ و65 ° 13 ́شــمالي وعــرض 83° 41 جمهوري تركمنـستان از شمال با وواقع شده كشورمانشرقي از شـرق و ، كيلـومتر مـرز مـشترك...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.