نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳۶,۱۴۵ نتیجه (۰.۳۲۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF مقدمه عزیز صادقی نویسنده مسئول کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی... http://www.modiriyatfarda.ir/.../1397040215192112887-F.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  لاعد اف هدپیشبرد ات ـجهر، وـکشدر ضعیت توسعه از وگاهی ، آهستیمن جهادر ها رکشوون فزروزاعصر حاضر که شاهد توسعه در علاوه بر این، براي آنکه بتوان تصویر درستی از وضعیت مناطق...  
PDF فصلنامه جمعیت شماره-سازمان ثبت احوال کشور https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/.../JMA073.pd... ۱۳۹۴/۵/۳۱ -  درصد تنزل يافته است 03سكونت داشتند، امروزه اين رقم به حدود به نظر . يري و توزيع نامتناسب جمعيت در پهنه سرزمين شده استاستان متمركز شده و اين روند باعث شكل گ و...  
PDF فصلنامه جمعیت شماره-سازمان ثبت احوال کشور http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/.../JMA073.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  درصد تنزل يافته است 03سكونت داشتند، امروزه اين رقم به حدود به نظر . يري و توزيع نامتناسب جمعيت در پهنه سرزمين شده استاستان متمركز شده و اين روند باعث شكل گ و...  
PDF تقابل پروژه هاواقدامات جاري برنامه مديريت عملکرد با سياست هاي كلي نظام http://isaarojahad.maj.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a49b4c6a-bd0c-48... ۱۳۹۴/۲/۲ -  در نامه ریزي جهت انجام دیدار با خانواده هاي شهداي جهادگربر : ٥١E طی سال استان خراسان شمالی 21S م وچاپ زندگینامه شهداي سازمان جهادکشاورزي خراسان شمالیو تنظیتهیه...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../55315_orig.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  بهداشتی و درمانی خراسان شمالی خراسان شمالی بین المللی فصلنامه محمد رضا-مجدي fO lanruoJ lanoitanretnI 36 hcraeseR noitaidaR تهران بین المللی فصلنامه حسین-مزدارانی...  
PDF نترل سایز تخ ممرغ صنعت طیور در ایران: گذشته، حال و آینده چربی خام در... http://www.toyoorbarekat.com/magazine/magazine-No-2.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  کشــتارگاه صنعتی طیور اســتان خراسان شمالی روز سه شــنبه با حضور نماینده هیئت دولت که با محوریت صادرات اجرا شده، بهره برداری شد. مدیر جهاد کشاورزی خراسان شمالی...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../61.pdf ۱۳۹۷/۸/۱ -  هيئت تحريريه ي «رشد آموزش جغرافيا»، ضمن قدرداني و آرزوي سلامتي و بهروزي براي استاد گران قدر كه همواره آموزش اثربخش جغرافيا در دوره هاي تحصيلي قبل از...  
PDF  دانلود کتابچه کنگره http://www.ncpsh.ir/editor_file/book.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  بدون درز در منطقه می باشد که در استان صنعتی اسفراین واقع گردیده است، مجاورت خراسان شمالی در شهر اسفراین و در مجاورت مجتمع این کارخانه با مجتمع صنعتی اسفراین یکی از...  
PDF کنتر ل وکاه شآسی بها یاجتماعی-طراحی و پیاده سازی، مرکز آمار و فناوری... https://scpd.eadl.ir/Portals/0/news/.../Shomare Aval.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  استان خراسان شمالی مطرح کرد: ضرورت استفاده از فرهنگ مشاوره در میان خانواده ها44 • معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی خبر داد: اجرای طرح پیشگیری از خرده فروشی موادمخدر...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-وزارت امور اقتصادی و... http://mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.