نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۴,۳۱۷ نتیجه (۱.۰۳۸ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF  دانلود کتابچه کنگره http://www.ncpsh.ir/editor_file/book.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  بدون درز در منطقه می باشد که در استان صنعتی اسفراین واقع گردیده است، مجاورت خراسان شمالی در شهر اسفراین و در مجاورت مجتمع این کارخانه با مجتمع صنعتی اسفراین یکی از...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-وزارت امور اقتصادی و... http://mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
PDF  مجموعه چکیده مقالات همایش -انحمن پلیمر ایران http://tourism.hakim-jorjani.cnf.ir/.../r_5_151005003502.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۲ -  22 شمالی خراسان گردشگری جذب در تبلیغات نقش 32 گلستان استان در یورزش یگردشگر یواکاو 42 یساحل گردشگران یطیستمحیز یرفتارها لیتحل و یابیارز 52 ییروستا مناطق یاقتصاد...  
PDF دانلود کتاب دانشنامه مصور ایران-خرید کتاب نایاب http://dl.karaketab.com/daneshnameye.koochake.iran.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۷ -  اند آن شکم شمالي پر ازکارگران پاکستاني است که، به سوداي يافتن درآمدي مختصر که بتوان با کشورھاي چین، فیلیپین، ويتنام، . کودکان متعّدد را سیرکرد، به زندگي در غربت...  
PDF دانلود فایل http://www.journalitor.ir/.../jfilep1636141221515216997.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  سید سعید ملک الساداتی دانشگاه فردوسی 3 دعوت سردبیر رفتار سـفر گردشـگران پسـامدرن امروزی بسـیار پیچیده تر از گردشگران دیروزی اسـت. آنان در جستجوی مقصدهـای...  
PDF گزارش اقتصادی آذربایجانشرقی سال 1393.pdf-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=25f07c79-9102-4964-b640... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  اداره کل امــور اقتصــادى و دارایــى اســتان آذربایجان شــرقى بــا توجــه بــه رســالت خــود به صــورت متع ــدد اق ــدام ب ــه تهی ــه و تدوی ــن گزارش ه ــاى آم...  
PDF دانلود-دو نكته: • چاپ نامه هاي انتقادي در ماهنامه ي «دانش نما» و يا... http://danesh-nama.com/.../GetFile.aspx?guid=5e114e56-51ce-4929... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  در غیر این صورت نیز با دقت سوابق کاندیداها را مطالعه و با شناخت و آگاهی کامل در روز برگزاری انتخابات در پای صندوق های رأی حاضر و به نامزدهای مورد اعتماد خود رأی...  
PDF پيام جناب آقاي دكتر محمد صفريان، رئيس... http://ihepsa.ir/files/site1/cong/hamayesh-97-970822-002.pdf ۱۳۹۷/۹/۳ -  قبلى و به همت همكاران عزيزم در گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد و با همكارى صميمانه دانشگاه علوم پزشكى خراسان شمالى و دانشگاه علوم پزشكى خراسان جنوبى و انجمن...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/18041 ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  مردم ریخته شد ■ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در این زمینه در گفت وگو با مهر، می گوید: سدهای این استان در سال آبی جدید شرایط بی سابقه ای را تجربه می کنند،...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-وزارت امور اقتصادی و... http://as.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-b... ۱۳۹۶/۷/۱۷ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.