نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۸,۱۱۷ نتیجه (۰.۱۴۷ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF اردیبهشت-وزارت صنعت ، معدن و تجارت https://www.mimt.gov.ir/.../146812535251832p8c3ugme432e7t2qfdb1... ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  انیپا تا یکیزیف شرفتیپ و یصنعت تیفعال گروه کیتفک به اجرا دست در یها طرح تعداد 13 95 بهشتیارد انیپا تا یکیزیف شرفتیپ و یصنعت تیفعال گروه کیتفک به اجرا دست در یطرحها...  
PDF اصل مقاله (1675 K)-انجمن آبیاری و زهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_73657_ab5ab488c5287e6c71ef22cf78... ۱۳۹۷/۷/۲۵ -  -4931ت خیرسنجی خراسان شمالی از ساا تاسایس تاا ساا آبای و بدسات IPSبه صورت روزانه باه منظاور محاسا ه شااخص 3931 های خشک، مرطو و نرما استفاده شد. آوردن سا هاای تاثیر...  
PDF  تابستان96-کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران http://www.fanni.info/.../خبرنامه تابستان 96.pdf?ver=1396-11-04... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  مجله را به عهده گرفته است. از جناب آقای قلم چی که همواره یکی از یاریگران کانون بوده اند بسیار سپاسگزاریم و برای ایشان و همکارانشان توفیق روزافزون آرزو می کنیم.  
PDF لینک دانلود مستقیم-دانلود کتاب الکترونیکی http://up.ketabfarsi.ir/books/.../daneshnameye-koochake-iran.pd... ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  اند آن شکم شمالي پر ازکارگران پاکستاني است که، به سوداي يافتن درآمدي مختصر که بتوان با کشورھاي چین، فیلیپین، ويتنام، . کودکان متعّدد را سیرکرد، به زندگي در غربت...  
PDF دانلود فایل-جهاد دانشگاهی http://acecr.ac.ir/file/download/.../1530516835-168site.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  پژوهشــگاه رویان در مرزهای علم حرکت می کند و امروز بســیاری از فعالیت هایش تجاری سازی شــده و در خدمت درمان مردم قرار گرفته است. رییس جهاددانشگاهی به فعالیت های دیگر...  
PDF بانک سوالات تئوری نگارنده متون فارسی-www.sbedu.ir http://oe.sbedu.ir/.../بانک-سوالات-تئوری-نگارنده-متون-فارسی.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  1 نگارنده متون فارسی تئوری انک سوالاتب پایـه دهـم رشته امور اداری گردآورنده: منیره محمد جعفری سرگروه امور اداری خراسان شمالی 69فروردین...  
PDF اصل مقاله 923.56 K-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://irannature.areeo.ac.ir/.../article_119038_f73c4e384a78eb... ۱۳۹۸/۴/۶ -  1- نقشه استان های خراسان شمالی و رضوی و كلن های معرفی شده بر حسب اولويت برای كاشت (در بخش های عمده استان خراسان شمالی و دره های آبرفتی خراسان رضوی اولويت با كلن های نيگرا...  
PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از موسسات کرایهی اتومبیل و آژانسهای... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_taxi_92.pdf ۱۳۹۴/۹/۵ -  مطبوعات هاي چاپی، روزنامه،و فرم يکرایه وسایل نقلیه، يکرایه، هاي تجاريحق بیمه ،ساختمان ياجاره ،نقل حمل وهاي ی، هزینهمخابرات پستی و ، تعمیـرات سـاختمان ات جزیـی تعمیـر...  
  PDF دریافت ماهنامه داخلی شماره 161 پست بانک ایران-پست بانک ایران https://www.postbank.ir/.../showattachment.aspx?id=71&mId=1... ۱۳۹۴/۸/۱۷ -  و بلوچستان، کرمان، مازندران، مازندران، یزد و منطقه یک تهران هریک 2 دفتر و در اس��تان های خراسان شمالی س��منان و کردستان نیز یک دفتر افتتاح ش��د. گفتنی است: برای ترهین...  
PDF لاعات ط ت آمارو ا ی ا جارت هب رو ت عدن و م ت، ع صن-وزارت صنعت ، معدن... http://www.mimt.gov.ir/.../1541238449853b8vdef0qkpkf3dusgihbnre... ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  یاه مجوز 75 انیبن دانش و شرفتهیپ عیصنا 95 استخراج و دیتول : سوم لفص 41 دیتول آمار 61 معادن یدولت حقوق 51 یداخل یبازرگان و یخارج تجارت: چهارم فصل .................فهرست...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.