نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۶,۶۸۵ نتیجه (۰.۱۹۸ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (647 K)-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://ijrdr.areeo.ac.ir/.../article_103572_397b890901630c45fff... ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  جغرافيا موقعيت درستان خراسان شمالي ا طــول 85° 03 ́ و65 ° 13 ́شــمالي وعــرض 83° 41 جمهوري تركمنـستان از شمال با وواقع شده كشورمانشرقي از شـرق و ، كيلـومتر مـرز مـشترك...  
PDF  مجموعه چکیده مقالات همایش -انحمن پلیمر ایران http://tourism.hakim-jorjani.cnf.ir/.../r_5_151005003502.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۲ -  22 شمالی خراسان گردشگری جذب در تبلیغات نقش 32 گلستان استان در یورزش یگردشگر یواکاو 42 یساحل گردشگران یطیستمحیز یرفتارها لیتحل و یابیارز 52 ییروستا مناطق یاقتصاد...  
PDF دانلود-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه http://scpd.ir/Portals/0/news/OldFilePortal/.../Shomare Aval.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  استان خراسان شمالی مطرح کرد: ضرورت استفاده از فرهنگ مشاوره در میان خانواده ها44 • معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی خبر داد: اجرای طرح پیشگیری از خرده فروشی موادمخدر...  
PDF اصل مقاله (1675 K)-انجمن آبیاری و زهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_73657_ab5ab488c5287e6c71ef22cf78... ۱۳۹۷/۷/۲۵ -  -4931ت خیرسنجی خراسان شمالی از ساا تاسایس تاا ساا آبای و بدسات IPSبه صورت روزانه باه منظاور محاسا ه شااخص 3931 های خشک، مرطو و نرما استفاده شد. آوردن سا هاای تاثیر...  
PDF وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سالهای 1390-95 http://women.gov.ir/uploads/images/gallery/.../ayene.pdf ۱۳۹۶/۳/۱ -  وابسته به دولت با همکاري نهادهاي مدنی و سازمان هاي مردمهاي پس ازپیروزي انقلاب اس در طول سال اند مسائل مربوط به زنان را شناسایی کرده و پس از بررسی ابعاد مربوط به آن،...  
PDF هیئت معارف جنگ-اسناد و کتاب ها http://www.maarefjang.ir/uploaded/files/.../MarkazAsnadList.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۸ -  01 پدافندی ، حرکات به عقب ، عملیات تعویض ، لجستیک، احضار نیرو نحوه اعطا امتیاز و جوائزستاد مشترک آجا ستاد فیروز سمیعی2سرتیپ ستاد مشترک آجااداره آموزشیآیین نامه...  
PDF گزارش اقتصادی آذربایجانشرقی سال 1393.pdf-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=25f07c79-9102-4964-b640... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  اداره کل امــور اقتصــادى و دارایــى اســتان آذربایجان شــرقى بــا توجــه بــه رســالت خــود به صــورت متع ــدد اق ــدام ب ــه تهی ــه و تدوی ــن گزارش ه ــاى آم...  
PDF کلیک-موسسه عالی پژوهش https://www.ssor.ir/images/.../GozareshkhanehayesazmaniFinal.pd... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  لذا می توان منازل سازمانی را که اصولا ًبه نام منازل دولتی هم خوانده می شود بدین صورت تعریف کرد: به آن دسته از واحدهای مسکونی اطلاق می گردد که بر طبق قانون از...  
  PDF 11. گزارش  جمعیتی-سازمان تامین اجتماعی http://www.tamin.ir/file/file/91717 ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  شهری دراستان خراسان شمالی 05/3 ) درصد(بیشترین سهم بیمه شده زن سرپرست در استان خراسان رضوی 0/3 )درصد(سرپرست در استان چهارمحال و بختیاریکمترین سهم بیمه شده زن 5...  
PDF بانک سوالات تئوری نگارنده متون فارسی-www.sbedu.ir http://oe.sbedu.ir/.../بانک-سوالات-تئوری-نگارنده-متون-فارسی.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  1 نگارنده متون فارسی تئوری انک سوالاتب پایـه دهـم رشته امور اداری گردآورنده: منیره محمد جعفری سرگروه امور اداری خراسان شمالی 69فروردین...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.