نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳۴,۳۱۷ نتیجه (۰.۱۵۱ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF بانک سوالات تئوری نگارنده متون فارسی-www.sbedu.ir http://oe.sbedu.ir/.../بانک-سوالات-تئوری-نگارنده-متون-فارسی.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  1 نگارنده متون فارسی تئوری انک سوالاتب پایـه دهـم رشته امور اداری گردآورنده: منیره محمد جعفری سرگروه امور اداری خراسان شمالی 69فروردین...  
PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از موسسات کرایهی اتومبیل و آژانسهای... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_taxi_92.pdf ۱۳۹۴/۹/۵ -  مطبوعات هاي چاپی، روزنامه،و فرم يکرایه وسایل نقلیه، يکرایه، هاي تجاريحق بیمه ،ساختمان ياجاره ،نقل حمل وهاي ی، هزینهمخابرات پستی و ، تعمیـرات سـاختمان ات جزیـی تعمیـر...  
PDF دو نكته: • چاپ نامه هاي انتقادي در ماهنامه ي «دانش نما» و يا ضميمه ی... http://danesh-nama.com/getattachment/.../دانشنما-62.aspx ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ -  در غیر این صورت نیز با دقت سوابق کاندیداها را مطالعه و با شناخت و آگاهی کامل در روز برگزاری انتخابات در پای صندوق های رأی حاضر و به نامزدهای مورد اعتماد خود رأی...  
PDF چکیده نتایج-مرکز آمار ایران https://amar.org.ir/.../keshavarzi\Abs-damdari-87-web.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۷ -  روز آمارگیری و تعداد دام آن های دارای برداری بهره -2 ها بر حسب استان بز و بزغاله در روز آمارگیری و تعداد دام آن دارای یها برداری بهره -3 بر حسب استان ها گاو و گوساله...  
PDF جلد سوم.pdf-دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/جلد سوم.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  تسا هدش انب نیا رد هک قرب نیا و دباییم ققحت هوسا یملاسا هعماج ،یملاسا تلود زا سپ و ؛ددرگیم یملاسا تلود ناهج رد زین و ملاسا ناهج رد یعیبط یرتسب رد اهندمت مامت...  
PDF عتبه بوسی امام رضا علیه السالم( آرزوی من است. - بنیاد ...-وبگاه بنیاد... http://www.shamstoos.ir/.../1190.pdf?t=635517235732004836 ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  قلب ایران د ر خراسان می تپد و رش��ته های الفت و اراد ت به ساحت رضوی را د ر همه جا می گستراند و عطر عاشقی را د ر همه بوستان ها می پراکند تا د رک معرفت معارف آستان...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-695-384764.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  زراعت چوب، صنوبراجتماعي، -اقتصادي، استان خراسان شمالي: يديكل يها واژه مقدمه جنگلي اراضي سهم كه است گرفته قرار اي منطقه در ايران حدود در ايران هاي مساحت جنگل.  
PDF اصل مقاله (1410 K) http://www.farhangeilam.ir/.../article_16233_528617d6715488cbaf... ۱۳۹۵/۵/۱۰ -  احتمال به ،شودیم توجه دشانیتهد به که ییآنها. دهند خاتمه خود اتیح به دارند قصد که دارندیم از یریجلوگ نفر، دو ازدواج باعث ،اغلب دهایتهد گونه نیا. داشت برخواهند دست یخودکش...  
PDF اصل مقاله (647 K) بررسی وضعیت بیابان‌زایی دراستان خراسان شمالی-سازمان... http://ijrdr.areeo.ac.ir/.../article_103572_397b890901630c45fff... ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  جغرافيا موقعيت درستان خراسان شمالي ا طــول 85° 03 ́ و65 ° 13 ́شــمالي وعــرض 83° 41 جمهوري تركمنـستان از شمال با وواقع شده كشورمانشرقي از شـرق و ، كيلـومتر مـرز مـشترك...  
PDF پایش ملی محیط کسب و کار ایران تابستان 1396 https://chambertrust.ir/.../420_0c8d6aaefa43969812a4ce6cf17c543... ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  هاي خراسان شمالى، سیستان و بلوچستان و لرستان به ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان هاي گیلان، فارس و مرکزى به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.