نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳۶,۶۸۵ نتیجه (۰.۲۲۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF دانلود فایل-جهاد دانشگاهی http://acecr.ac.ir/file/download/.../1530516835-168site.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  پژوهشــگاه رویان در مرزهای علم حرکت می کند و امروز بســیاری از فعالیت هایش تجاری سازی شــده و در خدمت درمان مردم قرار گرفته است. رییس جهاددانشگاهی به فعالیت های دیگر...  
PDF اصل مقاله 923.56 K-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://irannature.areeo.ac.ir/.../article_119038_f73c4e384a78eb... ۱۳۹۸/۴/۶ -  1- نقشه استان های خراسان شمالی و رضوی و كلن های معرفی شده بر حسب اولويت برای كاشت (در بخش های عمده استان خراسان شمالی و دره های آبرفتی خراسان رضوی اولويت با كلن های نيگرا...  
PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از موسسات کرایهی اتومبیل و آژانسهای... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_taxi_92.pdf ۱۳۹۴/۹/۵ -  مطبوعات هاي چاپی، روزنامه،و فرم يکرایه وسایل نقلیه، يکرایه، هاي تجاريحق بیمه ،ساختمان ياجاره ،نقل حمل وهاي ی، هزینهمخابرات پستی و ، تعمیـرات سـاختمان ات جزیـی تعمیـر...  
PDF لاعات ط ت آمارو ا ی ا جارت هب رو ت عدن و م ت، ع صن-وزارت صنعت ، معدن... http://www.mimt.gov.ir/.../1541238449853b8vdef0qkpkf3dusgihbnre... ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  یاه مجوز 75 انیبن دانش و شرفتهیپ عیصنا 95 استخراج و دیتول : سوم لفص 41 دیتول آمار 61 معادن یدولت حقوق 51 یداخل یبازرگان و یخارج تجارت: چهارم فصل .................فهرست...  
PDF گزارش اقتصادی آذربایجانشرقی سال 1393.pdf-شبکه اخبار اقتصادی و دارایی... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=25f07c79-9102-4964-b640... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  اداره کل امــور اقتصــادى و دارایــى اســتان آذربایجان شــرقى بــا توجــه بــه رســالت خــود به صــورت متع ــدد اق ــدام ب ــه تهی ــه و تدوی ــن گزارش ه ــاى آم...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-شبکه اخبار اقتصادی و... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
PDF گیاه پزشکی کاربردی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین http://tahsilattakmili.iauvaramin.ac.ir/Files/4/.../pdf 2-2.pdf ۱۳۹۵/۲/۳۱ -  ترابی گیاهی ریزوسفر درختان گردو و پراکنش آن ها در استان خراسان شمالینماتدهاي انگل * شاپور باروتی زاده وپور، عصمت مهدیخانی مقدم ، نادر حسنمهدي گنجی فرنگی عوامل...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-695-384764.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  زراعت چوب، صنوبراجتماعي، -اقتصادي، استان خراسان شمالي: يديكل يها واژه مقدمه جنگلي اراضي سهم كه است گرفته قرار اي منطقه در ايران حدود در ايران هاي مساحت جنگل.  
PDF صاحب امتياز: سازمان ملي استاندارد ايران مدير مسئول: نظام الدين... http://www.isiri.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=cef329c5-18db-43d7... ۱۳۹۶/۴/۷ -  اقتصاد کشور ما است که در حاليكه پيامد اين توطئه ها، تبعات منفي براي کشور هاي سلطه گر داشته است. وي خطاب به مديران سازمان ملي استاندارد ايران اظهار داشت : امروزه...  
PDF  (برای دریافت رایگان این شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید)- http://monaghesatiran.ir/PdfDailyNewsPaper/002857.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۳ -  تهران یم داند از آب هر چیزی را زنده گر شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كاشان شركت بهره برداری راه آهن شهری تهران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.