نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳۵,۴۰۹ نتیجه (۰.۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای... http://www.pnu.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=6aa77636-ac8f-419a-90... ۱۳۹۶/۳/۱ -  نقش ورزش و تربیت بدنی در دنیای امروز نه تنها به دلیل اثرات ترب به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت ویژه ای می باشد، ورزش بخشی از فرهنگ و پدیده های...  
PDF نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../n_mzist_88.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۵ -  اطلاق مي حـال معـادني كـه فقـط در )در آن انجام گرفته اسـت ( صورت پيوستـه يا ناپيوستهه روز ب ۰۳حداقل به مدت )دست آوردن كانه قابل فروش (.اند آماري طرح قرار نداشته اند...  
PDF گزارش اقتصادی آذربایجانشرقی سال 1393.pdf-شبکه اخبار اقتصادی و دارایی... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=25f07c79-9102-4964-b640... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  اداره کل امــور اقتصــادى و دارایــى اســتان آذربایجان شــرقى بــا توجــه بــه رســالت خــود به صــورت متع ــدد اق ــدام ب ــه تهی ــه و تدوی ــن گزارش ه ــاى آم...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-شبکه اخبار اقتصادی و... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-695-384764.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  زراعت چوب، صنوبراجتماعي، -اقتصادي، استان خراسان شمالي: يديكل يها واژه مقدمه جنگلي اراضي سهم كه است گرفته قرار اي منطقه در ايران حدود در ايران هاي مساحت جنگل.  
PDF CV سی وی دکتر کیمیافر-دانشگاه ع.پ مشهد http://hitdept.mums.ac.ir/images/hitdept/.../cvfinal30.04.97.pd... ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  مشهد از اجراي طرح تحول نظام سلامت - مجري طرح تصويب شده ت طرح هاي تحقيقاتي از سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشكي مشهد به آدرس زير قابل دسترسي مي باشد.ساير 6412008=edoC...  
PDF پایش ملی محیط کسب و کار ایران تابستان 1396 https://chambertrust.ir/.../420_0c8d6aaefa43969812a4ce6cf17c543... ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  هاي خراسان شمالى، سیستان و بلوچستان و لرستان به ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان هاي گیلان، فارس و مرکزى به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت...  
PDF دریافت فایل فرمت pdf http://91.99.96.26/Images/.../TCCIMirProjects950510_96.pdf ۱۳۹۵/۵/۱۵ -  مختص طبقه خاصی مدنظر بوده و زمانی به عنوان یکی از حقوق اصلی هر انسانی .است در دنیای امروز با توجه به مختصات خاص آن ، آموزش فراتر از همه این مسائل به عنوان حیاتی ترین...  
PDF ا 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان ... http://www.goums.ac.ir/files/.../abstract_Book_NF=_GOUMS.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۴ -  1 بهناز بذرافشان .2 بیتا جوان .3 سید محسن حسینی نژاد .4 مریم چهره گشا .5 ایوب خسروی .6 محمد خراسانی .7 نوید خوشبخت .8 آرش رضایی .9 شهمیرزادی مونا...  
PDF صاحب امتياز: سازمان ملي استاندارد ايران مدير مسئول: نظام الدين... http://www.isiri.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=cef329c5-18db-43d7... ۱۳۹۶/۴/۷ -  اقتصاد کشور ما است که در حاليكه پيامد اين توطئه ها، تبعات منفي براي کشور هاي سلطه گر داشته است. وي خطاب به مديران سازمان ملي استاندارد ايران اظهار داشت : امروزه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.