نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۵,۵۵۹ نتیجه (۰.۱۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصلنامه جمعیت شماره-سازمان ثبت احوال کشور http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/.../JMA073.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  . آنچه مسلم است اينكه توزيع جمعيت در ايران بسيار ناهمگون است و تا ( سواحل درياي خزر)در قسمتهاي شمالي. كشور به صورت متعادل و متناسب توزيع نشده است ي استقرار يافته جمعيت...  
PDF تقابل پروژه هاواقدامات جاري برنامه مديريت عملکرد با سياست هاي كلي نظام http://tahavol.maj.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a49b4c6a-bd0c-4898-9... ۱۳۹۴/۲/۱ -  در نامه ریزي جهت انجام دیدار با خانواده هاي شهداي جهادگربر : ٥١E طی سال استان خراسان شمالی 21S م وچاپ زندگینامه شهداي سازمان جهادکشاورزي خراسان شمالیو تنظیتهیه...  
PDF مقدمه عزیز صادقی نویسنده مسئول کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی... http://www.modiriyatfarda.ir/.../1397040215192112887-F.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  باشدکشور می ار قرد عالم تحت تأثیر خوط نقام تمارا در بشر شتاب توسعه در دنیاي کنونی، زندگی اندرکاران بودن آن به چالش اصلی دست داده و نوع توسعه، متوازن بودن و همه...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../46613_orig.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ -  کودکان ایران 6 تعلق استانی گستره ترتیب انتشار مدیر مسئول صاحب امتیاز نام نشریه ردیف تهران بین المللی فصلنامه محمداسماعیل -اکبري دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی...  
PDF پيام جناب آقاي دكتر محمد صفريان، رئيس... http://ihepsa.ir/files/site1/cong/hamayesh-97-970822-002.pdf ۱۳۹۷/۹/۳ -  قبلى و به همت همكاران عزيزم در گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد و با همكارى صميمانه دانشگاه علوم پزشكى خراسان شمالى و دانشگاه علوم پزشكى خراسان جنوبى و انجمن...  
PDF نترل سایز تخ ممرغ صنعت طیور در ایران: گذشته، حال و آینده چربی خام در... http://www.toyoorbarekat.com/magazine/magazine-No-2.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  شمالی در حاشیه افتتاح این طرح در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این کشتارگاه اکنون خط تولید گوشت گرم و گوشت منجمد را دارد و محصولات خود را با بســته بندی مناســب...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../55315_orig.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  خراسان شمالی خراسان شمالی بین المللی فصلنامه محمد رضا-مجدي fO lanruoJ lanoitanretnI 36 hcraeseR noitaidaR تهران بین المللی فصلنامه حسین-مزدارانی حسین-مزدارانی...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-وزارت امور اقتصادی و... http://mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
PDF  مجموعه چکیده مقالات همایش -انحمن پلیمر ایران http://tourism.hakim-jorjani.cnf.ir/.../r_5_151005003502.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۲ -  22 شمالی خراسان گردشگری جذب در تبلیغات نقش 32 گلستان استان در یورزش یگردشگر یواکاو 42 یساحل گردشگران یطیستمحیز یرفتارها لیتحل و یابیارز 52 ییروستا مناطق یاقتصاد...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات کمک آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../61.pdf ۱۳۹۷/۸/۱ -  عطاءالله دانشگر l طراح گرافيك: سيدعلي موسوي l نشاني دفتر مجله: تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 662. صندوق پستي: 5856/57851 l تلفن: 9ـ16113888 (داخلي 473)l نمابر: 87410388 l...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.