نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۷,۶۹۳ نتیجه (۰.۱۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اردیبهشت-وزارت صنعت ، معدن و تجارت https://www.mimt.gov.ir/.../146812535251832p8c3ugme432e7t2qfdb1... ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  و یصنعت تیفعال گروه کیتفک به اجرا دست در یها طرح تعداد 13 95 بهشتیارد انیپا تا یکیزیف شرفتیپ و یصنعت تیفعال گروه کیتفک به اجرا دست در یطرحها هیسرما ینیب شیپ 23...  
PDF اصل مقاله (1675 K)-انجمن آبیاری و زهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_73657_ab5ab488c5287e6c71ef22cf78... ۱۳۹۷/۷/۲۵ -  تاثیر سیستم با توجه به این که استان خراسان شمالی تحت بارای هار ایساتگاه IPSباشد. ابتدا شااخص مختلف آ و هوایی می بارای هار IPSجداگانه محاس ه شد. سپس بر اساس فراوانی مقاادیر...  
PDF  تابستان96-کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران http://www.fanni.info/.../خبرنامه تابستان 96.pdf?ver=1396-11-04... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  مدیره کانون را با خود درگیر کرد از مجال و حوصله این بحث خارج است. به هر روی هیات مدیره دوره سیزدهم با برنامه ای مدون در 01 سرفصل که به تصویب شورای عالی رسید، وارد عرصه...  
PDF بانک سوالات تئوری نگارنده متون فارسی-www.sbedu.ir http://oe.sbedu.ir/.../بانک-سوالات-تئوری-نگارنده-متون-فارسی.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  1 نگارنده متون فارسی تئوری انک سوالاتب پایـه دهـم رشته امور اداری گردآورنده: منیره محمد جعفری سرگروه امور اداری خراسان شمالی 69فروردین...  
PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از موسسات کرایهی اتومبیل و آژانسهای... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_taxi_92.pdf ۱۳۹۴/۹/۵ -  کار کردهها است که در کارگاهمتعلق به آن ينقلیه کارگاه کارکنان اعـم از ایـن کـه ،کننـد خـارج کارگـاه بـراي آن کـار مـی افرادي هستند که در داخل یا، کارگاه منظور از کارکنان در...  
PDF اصل مقاله 923.56 K-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://irannature.areeo.ac.ir/.../article_119038_f73c4e384a78eb... ۱۳۹۸/۴/۶ -  1- نقشه استان های خراسان شمالی و رضوی و كلن های معرفی شده بر حسب اولويت برای كاشت (در بخش های عمده استان خراسان شمالی و دره های آبرفتی خراسان رضوی اولويت با كلن های نيگرا...  
PDF لاعات ط ت آمارو ا ی ا جارت هب رو ت عدن و م ت، ع صن-وزارت صنعت ، معدن... http://www.mimt.gov.ir/.../1541238449853b8vdef0qkpkf3dusgihbnre... ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  یاه مجوز 75 انیبن دانش و شرفتهیپ عیصنا 95 استخراج و دیتول : سوم لفص 41 دیتول آمار 61 معادن یدولت حقوق 51 یداخل یبازرگان و یخارج تجارت: چهارم فصل .................فهرست...  
PDF دانلود فایل-جهاد دانشگاهی http://acecr.ac.ir/file/download/.../1530516835-168site.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جهاددانشگاهی به آدرس ri.ca.rceca.www علاوه بر رویت نسخه الکترونیکی ماهنامه از آخرین اخبار جهاددانشگاهی مطلع...  
  PDF دریافت ماهنامه داخلی شماره 161 پست بانک ایران-پست بانک ایران https://www.postbank.ir/.../showattachment.aspx?id=71&mId=1... ۱۳۹۴/۸/۱۷ -  و بلوچستان، کرمان، مازندران، مازندران، یزد و منطقه یک تهران هریک 2 دفتر و در اس��تان های خراسان شمالی س��منان و کردستان نیز یک دفتر افتتاح ش��د. گفتنی است: برای ترهین...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1355_634820903141093750.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  كهكيلويه ايلام، يزد، خوزستان، قزوين، فارس، اصفهان، جنوبي، و شمالي رضوي، خراسان البرز، هاي استان - ايسنا ها آن در اطلاعات فناوري و ارتباطات كل اداره كه هستند هايي استان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.