نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۷,۸۸۲ نتیجه (۰.۲۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../n_mzist_88.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۵ -  محیط زیست از ارکان توسعه پایدار در هر کشوري است ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه براي . کند امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم را از بشر سلب می ها، طرفی با...  
PDF دانلود فایل-جهاد دانشگاهی http://acecr.ac.ir/file/download/.../1530516835-168site.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جهاددانشگاهی به آدرس ri.ca.rceca.www علاوه بر رویت نسخه الکترونیکی ماهنامه از آخرین اخبار جهاددانشگاهی مطلع...  
PDF گزارش اقتصادی آذربایجانشرقی سال 1393.pdf-شبکه اخبار اقتصادی و دارایی... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=25f07c79-9102-4964-b640... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  اداره کل امــور اقتصــادى و دارایــى اســتان آذربایجان شــرقى بــا توجــه بــه رســالت خــود به صــورت متع ــدد اق ــدام ب ــه تهی ــه و تدوی ــن گزارش ه ــاى آم...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-شبکه اخبار اقتصادی و... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
PDF گیاه پزشکی کاربردی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین http://tahsilattakmili.iauvaramin.ac.ir/Files/4/.../pdf 2-2.pdf ۱۳۹۵/۲/۳۱ -  ترابی گیاهی ریزوسفر درختان گردو و پراکنش آن ها در استان خراسان شمالینماتدهاي انگل * شاپور باروتی زاده وپور، عصمت مهدیخانی مقدم ، نادر حسنمهدي گنجی فرنگی عوامل...  
PDF مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای... http://www.pnu.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=6aa77636-ac8f-419a-90... ۱۳۹۶/۳/۱ -  نقش ورزش و تربیت بدنی در دنیای امروز نه تنها به دلیل اثرات ترب به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت ویژه ای می باشد، ورزش بخشی از فرهنگ و پدیده های...  
PDF CV سی وی دکتر کیمیافر-دانشگاه ع.پ مشهد http://hitdept.mums.ac.ir/images/hitdept/.../cvfinal30.04.97.pd... ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  مشهد از اجراي طرح تحول نظام سلامت - مجري طرح تصويب شده ت طرح هاي تحقيقاتي از سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشكي مشهد به آدرس زير قابل دسترسي مي باشد.ساير 6412008=edoC...  
PDF صاحب امتياز: سازمان ملي استاندارد ايران مدير مسئول: نظام الدين... http://www.isiri.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=cef329c5-18db-43d7... ۱۳۹۶/۴/۷ -  های بازيافتی ممنوع است . مسلم بيات در ادامه افزود: در طرح کنترل بازار فرآورده های مشمول استاندارد اجباری، لوله های بازيافتی با نام تجارتی تهران پلاست خادم به علت ممنوع...  
PDF دریافت فایل فرمت pdf http://91.99.96.26/Images/.../TCCIMirProjects950510_96.pdf ۱۳۹۵/۵/۱۵ -  دوم با توجه به آنچه در تعاریف و نقش آموزش در توسعه و پیشرفت کشور و نیز ارتباط آن با حوزه اشتغال در در سطح در دو این میان ارتباط نحوه و اشتغال و آموزش حوزه در شده انجام...  
PDF ا 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان ... http://www.goums.ac.ir/files/.../abstract_Book_NF=_GOUMS.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۴ -  اوست اراده با درخت از برگی افتادن حتی نیافرید حکمت بدون را چیز هیچ که خداوندی نام به علیکم سلام بتوانم تا نهاده وجودم در صبری که این خاطر به گویم می سپاس و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.