نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۵,۵۵۹ نتیجه (۰.۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../n_mzist_88.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۵ -  محیط زیست از ارکان توسعه پایدار در هر کشوري است ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه براي . کند امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم را از بشر سلب می ها، طرفی با...  
PDF گزارش اقتصادی آذربایجانشرقی سال 1393.pdf-شبکه اخبار اقتصادی و دارایی... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=25f07c79-9102-4964-b640... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  اداره کل امــور اقتصــادى و دارایــى اســتان آذربایجان شــرقى بــا توجــه بــه رســالت خــود به صــورت متع ــدد اق ــدام ب ــه تهی ــه و تدوی ــن گزارش ه ــاى آم...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-شبکه اخبار اقتصادی و... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
PDF مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای... http://www.pnu.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=6aa77636-ac8f-419a-90... ۱۳۹۶/۳/۱ -  نقش ورزش و تربیت بدنی در دنیای امروز نه تنها به دلیل اثرات ترب به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت ویژه ای می باشد، ورزش بخشی از فرهنگ و پدیده های...  
PDF لاعات ط ت آمارو ا ی ا جارت هب رو ت عدن و م ت، ع صن-وزارت صنعت ، معدن... http://www.mimt.gov.ir/.../1541238449853b8vdef0qkpkf3dusgihbnre... ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  یاه مجوز 75 انیبن دانش و شرفتهیپ عیصنا 95 استخراج و دیتول : سوم لفص 41 دیتول آمار 61 معادن یدولت حقوق 51 یداخل یبازرگان و یخارج تجارت: چهارم فصل .................فهرست...  
PDF CV سی وی دکتر کیمیافر-دانشگاه ع.پ مشهد http://hitdept.mums.ac.ir/images/hitdept/.../cvfinal30.04.97.pd... ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  مشهد از اجراي طرح تحول نظام سلامت - مجري طرح تصويب شده ت طرح هاي تحقيقاتي از سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشكي مشهد به آدرس زير قابل دسترسي مي باشد.ساير 6412008=edoC...  
PDF پایش ملی محیط کسب و کار ایران تابستان 1396 https://chambertrust.ir/.../420_0c8d6aaefa43969812a4ce6cf17c543... ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  هاي خراسان شمالى، سیستان و بلوچستان و لرستان به ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان هاي گیلان، فارس و مرکزى به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت...  
PDF دریافت فایل فرمت pdf http://91.99.96.26/Images/.../TCCIMirProjects950510_96.pdf ۱۳۹۵/۵/۱۵ -  دوم با توجه به آنچه در تعاریف و نقش آموزش در توسعه و پیشرفت کشور و نیز ارتباط آن با حوزه اشتغال در در سطح در دو این میان ارتباط نحوه و اشتغال و آموزش حوزه در شده انجام...  
PDF ا 2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان ... http://www.goums.ac.ir/files/.../abstract_Book_NF=_GOUMS.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۴ -  اوست اراده با درخت از برگی افتادن حتی نیافرید حکمت بدون را چیز هیچ که خداوندی نام به علیکم سلام بتوانم تا نهاده وجودم در صبری که این خاطر به گویم می سپاس و...  
PDF صاحب امتياز: سازمان ملي استاندارد ايران مدير مسئول: نظام الدين... http://www.isiri.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=cef329c5-18db-43d7... ۱۳۹۶/۴/۷ -  های بازيافتی ممنوع است . مسلم بيات در ادامه افزود: در طرح کنترل بازار فرآورده های مشمول استاندارد اجباری، لوله های بازيافتی با نام تجارتی تهران پلاست خادم به علت ممنوع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.