نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۴۲۸,۰۱۵ نتیجه (۰.۷۵۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://ncdsurv.behdasht.gov.ir/uploads/13910711.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  التحصیلان دستیاری طب اورژانس - ٢۵ روزنامه اطلاعات - نوع سرطان کشف کرد ۴١محقق ایرانی، مولکولی برای شناسایی - ٣۵ روزنامه اطلاعات - تخصص، پیش نیاز خدمت در طرح پزشک خانواده...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hse.behdasht.gov.ir/uploads/13910711.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  التحصیلان دستیاری طب اورژانس - ٢۵ روزنامه اطلاعات - نوع سرطان کشف کرد ۴١محقق ایرانی، مولکولی برای شناسایی - ٣۵ روزنامه اطلاعات - تخصص، پیش نیاز خدمت در طرح پزشک خانواده...  
PDF دانلود PDF-تفاهم http://tafahomnews.com/1393/10/28/.../13931028-2492-11-11.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور 11فناوری اطلاعات سال دهم ـ شماره 2942 یکشنبه 82 دی ماه 3931 شماره 363500550103063931 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://selection.behdasht.gov.ir/uploads/13910711.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  التحصیلان دستیاری طب اورژانس - ٢۵ روزنامه اطلاعات - نوع سرطان کشف کرد ۴١محقق ایرانی، مولکولی برای شناسایی - ٣۵ روزنامه اطلاعات - تخصص، پیش نیاز خدمت در طرح پزشک خانواده...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/13910711.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -  التحصیلان دستیاری طب اورژانس - ٢۵ روزنامه اطلاعات - نوع سرطان کشف کرد ۴١محقق ایرانی، مولکولی برای شناسایی - ٣۵ روزنامه اطلاعات - تخصص، پیش نیاز خدمت در طرح پزشک خانواده...  
تحليل محتواي اطلاعات پزشکي کودکان در روزنامه هاي کثيرالانتشار... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277046 ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  يکي از موضوعات سلامت مهم در روزنامه ها، اطلاعات پزشکي کودکان است. اين پژوهش، با هدفي کاربردي جهت تحليل محتواي اطلاعات پزشکي کودکان در روزنامه هاي کثير الانتشار...  
، صفحه 5-14 PDF اصل مقاله (2335 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_61098_cd41e221883dc50dc38... ۱۳۹۶/۹/۲۹ -  تاریخی» بیان می کند و گزارش می دهد که او بــرای تحقیقات تاریخــی بین ســال های ۱۱۹۱-۰۲۹۱چندین بار۳ بــه ایــران ســفر کــرده اســت (روزنامــه اطلاعــات، ۳ تیرمــاه...  
PDF نقش معماران و باستا نشناسان غربی در مرمت بناهای تاریخی ایران در دوران... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1062190.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  تاریخی» بیان می کند و گزارش می دهد که او بــرای تحقیقات تاریخــی بین ســال های ۱۱۹۱-۰۲۹۱چندین بار۳ بــه ایــران ســفر کــرده اســت (روزنامــه اطلاعــات، ۳ تیرمــاه...  
PDF تحولات فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر تغییرات شهری در بابلسر در دورۀ پهلوی... http://www.jccs.ir/.../article_83607_c1af06a7bdb3f7d3df514238da... ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  گردآوری اطلاعات از طریق تاریخ شفاهی، مصاحبه با مطلعین کلیدی، بحث های گروهی، و بررسی اسناد، سفرنامه ها و روزنامه های چاپ شده بین سال های 50۳1ش. تا 02۳1ش. صورت...  
PDF متن کامل (PDF)-مدارک علمی ایران https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3689-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ -  1 ها به عنوان یكی از ابزارهای دریافت اطلاعات جاری از اهمیت زیادی برخوردارند و رسانه روزنامه -ها بیانروند. همچنین روزنامهتاریخی و اجتماعی به شمار میمطالعات رسانی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.