نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱,۴۲۸,۰۱۵ نتیجه (۰.۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF)-پایش http://payeshjournal.ir/article-1-115-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  یکی از موضـوعات سـلامت ها در کنار سایر رسانهروزنامه مقدمه: ای اطلاعـات پزشـکی کودکـان در ها، اطلاعات پزشکی کودکان است. این پژوهش، با هدفی کاربردی جهت تحلیـ محتـو...  
PDF اصل مقاله (1163 K) بررسی رابطه رسانه مورد استفاده با میزان گرایش به... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11598_588f674666f7958cb2a... ۱۳۹۷/۹/۳ -  ارزش کیهان، اطلاعات، ایران، همشهری و اعتماد در خصوصپنج روزنامه همچنین بین .وجود دارد =F 40/929 درصد اطمینان و با مقدار 99 در سطح .گرایش به ارزشهای دموکراسی،...  
PDF بررسی اثر پاﻻیش بر ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ حاصل از بازیافت... http://jwfst.gau.ac.ir/.../article_497_edafbcd84c0dfa821ac7c9ae... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  روزنامه باطله اطلاعات استفاده شد ها در تاريخ سوم و لازم به ذكر است كه اين روزنامه. نمايندگي پخش روزنامه اطلاعات گرگان تهيه شد بعد از انتقال به كاغذهاي باطله روزنامه...  
PDF اصل مقاله (763 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_510647_d6e89465c283a96e7e5aa27c... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  شناسایی سبکهای مطالبی که در رسانه ها در ارتباط با پلیس کشور منتشر شده - از نظر جهت گیری مطالب.فوق بررسی تفاوت مطالب منتشر شده درباره پلیس در چهار روزنامه - مه های...  
PDF اصل مقاله (763 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510647_d6e89465c283a96e7e5a... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  شناسایی سبکهای مطالبی که در رسانه ها در ارتباط با پلیس کشور منتشر شده - از نظر جهت گیری مطالب.فوق بررسی تفاوت مطالب منتشر شده درباره پلیس در چهار روزنامه - مه های...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 01... https://www.ict.gov.ir/.../1555_635035218667223626.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  محروم مناطق و روستاها در بانك پست رساني خدمت - بانك پست شركت عمومي روابط «02 صفحه در ادامه» . كرد چاپ را خبر اين تفاهم روزنامه. است تقدير شايسته و بوده "اطلاعات فناوري...  
PDF بررسی اثر پاﻻیش بر ویژگی های مکانیکی و نوری کاغذ حاصل از بازیافت... http://jwfst.gau.ac.ir/.../?_action=showPDF&article=497&... ۱۳۹۶/۱۰/۶ -  روزنامه باطله اطلاعات استفاده شد ها در تاريخ سوم و لازم به ذكر است كه اين روزنامه. نمايندگي پخش روزنامه اطلاعات گرگان تهيه شد بعد از انتقال به كاغذهاي باطله روزنامه...  
PDF جستـــــارهایی درباره پهــــــــــــــلوی اول http://eshragh.net/wp-content/.../جستارهایی-درباره-پهلوی-اول.pd... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  مــدرن در ایــران گذاشــته شــد کــه نمونــۀ برجســتۀ آن روزنامــۀ «اطلاعــات» اســت کــه در ســال ۵۰۳۱ بــا مدیریــت عبــاس مســعودی بــه چــاپ رســید و در پیشــرفت...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 21... https://www.ict.gov.ir/.../1313_634775996810937500.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  اقتصاد عصر روزنامه. رسيد امضاء به ديجيتال هاي رسانه و اطلاعات فناوري توسعه «92 صفحه در ادامه پيامك توسط پستي كد نهايي ارسال • از كدپستي ارائه براي لازم هاي زيرساخت...  
PDF اصل مقاله (331 K)-دانشگاه آزاد ساری http://ictedu.iausari.ac.ir/.../pdf_2764_89437ac63a5daeb7feb850... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  اسـت مبـارزه بـا فقـر اقتصـادي و توسـعه پایدار، توسعه به یابی دست براي اساسی عامل ،آوري فن عامـل سـه از ناشـی و ارتباطـات را اطلاعـات آوري فن به نیاز آمریکا،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.