نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۳۴,۲۹۳ نتیجه (۰.۰۷۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (763 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510647_d6e89465c283a96e7e5a... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  شناسایی سبکهای مطالبی که در رسانه ها در ارتباط با پلیس کشور منتشر شده - از نظر جهت گیری مطالب.فوق بررسی تفاوت مطالب منتشر شده درباره پلیس در چهار روزنامه - مه های...  
PDF بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامهنگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_8209_95c2a41d6c85b... ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  باشدمی تهران شهر اجتماعی و حوادث بخش نگاران روزنامه شغلی بخش نگارانروزنامه از نفر 062 روي بر که باشدمی پرسشنامه پژوهش وابزار پیمایشی تحقیق روش. باشدمی بروفی...  
PDF دریافت فایل PDF-دانشگاه تهران http://gmj.ut.ac.ir/Attachments/2013811161526626.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  دهندهستفاده میار حوادث اروزنامه از زبانی برای بیان اخب که گفت چنین داند و همهای جنسیت را شامل تابعیت زنان از مردان میچنین بیانی کلیشه .علیه زنان است توان می به طور...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1150-418641.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  درصد، به ترتیب بیشترین سهم را در تیترهاي خبرهاي جرایم دارند 99,01 کلید واژگان ، تحلیل محتوا، مطالعه آماري، روزنامه، اخبار حوادثجرم اي بازتاب رسانه...  
PDF تبیین جامعه شناسانه بازتاب جرم در مطبوعات-  دانشگاه تهران https://jqclcs.ut.ac.ir/.../article_62412_496c7893986891eed2cf4... ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  درصد، به ترتیب بیشترین سهم را در تیترهاي خبرهاي جرایم دارند 99,01 کلید واژگان ، تحلیل محتوا، مطالعه آماري، روزنامه، اخبار حوادثجرم اي بازتاب رسانه...  
، صفحه 1-6 PDF تبیین جامعه شناسانه بازتاب جرم در مطبوعات-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62412_d4c9148adadd10ec0d1... ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  درصد، به ترتیب بیشترین سهم را در تیترهاي خبرهاي جرایم دارند 99,01 کلید واژگان ، تحلیل محتوا، مطالعه آماري، روزنامه، اخبار حوادثجرم اي بازتاب رسانه...  
، صفحه 93-110 PDF تبیین جامعه شناسانه بازتاب جرم در مطبوعات-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62412_d4c9148adadd10ec0d1... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  درصد، به ترتیب بیشترین سهم را در تیترهاي خبرهاي جرایم دارند 99,01 کلید واژگان ، تحلیل محتوا، مطالعه آماري، روزنامه، اخبار حوادثجرم اي بازتاب رسانه...  
PDF اصل مقاله (468 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_8209_95c2a41d6c85b05d1... ۱۳۹۷/۱/۴ -  باشدمی تهران شهر اجتماعی و حوادث بخش نگاران روزنامه شغلی بخش نگارانروزنامه از نفر 062 روي بر که باشدمی پرسشنامه پژوهش وابزار پیمایشی تحقیق روش. باشدمی بروفی...  
PDF بررسی تاثیر استفاده از رسانه ها بر میزان احساس امنیت شهروندان تهرانی... http://www.osra.jrl.police.ir/.../article_9852_9d690c3647db6097... ۱۳۹۸/۵/۲ -  همچن تیامن . یروزنامه با احساس ناامن جنایی حوادث وجود دارد تا مطالعه يشتربی رابطه یناامن در کاهش ییو حوادث جنا یانتظام - یتیاخبار امن يبا محتوا ون،یزیتلو ژهویبه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://osra.jrl.police.ir/.../fb1e8010b2b69ff6965d954fb8c92b91d... ۱۳۹۵/۲/۲۰ -  همچن تیامن . یروزنامه با احساس ناامن جنایی حوادث وجود دارد تا مطالعه يشتربی رابطه یناامن در کاهش ییو حوادث جنا یانتظام - یتیاخبار امن يبا محتوا ون،یزیتلو ژهویبه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.