نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۷,۳۲۵ نتیجه (۱.۸۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../55315_orig.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  بهداشتی و درمانی خراسان شمالی خراسان شمالی بین المللی فصلنامه محمد رضا-مجدي fO lanruoJ lanoitanretnI 36 hcraeseR noitaidaR تهران بین المللی فصلنامه حسین-مزدارانی...  
PDF اصل مقاله (643 K)-دانشگاه آزاد واحد بجنورد http://edu.bojnourdiau.ac.ir/.../pdf_517733_aa1c191b4677bd13104... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  از جمله ای جرایم که در استان خراسان شمالی به یک مسئله اجتماعی سگالهحقیگ ایگ م. در ایگ تاست پلیس ای شرارت در وهله اول به عهده وظیفه برخورد با است. خیابانی ا تگ...  
PDF نشریه سامان شماره 107-سازمان امور مالیاتی کشور http://www.intamedia.ir/Public/LoadFile/Default/126770 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  اجرا کردن سخت تر از حرف زدن است؛ اّما همین کار سخت را با هّمت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوان ها، با اعتماد به سرمایه های داخلی کشور، با اعتماد به...  
PDF کنتر ل وکاه شآسی بها یاجتماعی-طراحی و پیاده سازی، مرکز آمار و فناوری... https://scpd.eadl.ir/Portals/0/news/.../Shomare Aval.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  استان خراسان شمالی مطرح کرد: ضرورت استفاده از فرهنگ مشاوره در میان خانواده ها44 • معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی خبر داد: اجرای طرح پیشگیری از خرده فروشی موادمخدر...  
  PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از کارگاههای خدمات انبارداری... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13950719001252.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۹ -  از مدار زیـر صـفر یـا مـدار بـالاي صـفر آن حالت زیر صفر کار کند. در سالن دو مداره می هاي بـالاي ر سالنباشد. دماي هوا داستفاده نمود، یعنی دماي هوا از یک حالت به حالت دیگر...  
PDF وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سالهای 1390-95 http://women.gov.ir/uploads/images/gallery/.../ayene.pdf ۱۳۹۶/۳/۱ -  و شوهر و فرزند یا فرزندان تشکیل شده، در حالی - .تواند از یک نفر هم تشکیل گردد که خانوار می شود در حالی دو نفر که از دو جنس هستند تشکیل میخانواده حداقل از - ترین تفاوت...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hamedan.jrl.police.ir/.../70ba46368c8b03f09bc21f86358860... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  بــا توجــه بــه اصــل ضــرورت اســتفاده از علــم مدیریــت در عصــر حاضــر، بــدون توجــه بــه مقولــه 45 فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی خراسان شمالی (سال...  
PDF کلیک-موسسه عالی پژوهش https://www.ssor.ir/images/.../GozareshkhanehayesazmaniFinal.pd... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  لذا می توان منازل سازمانی را که اصولا ًبه نام منازل دولتی هم خوانده می شود بدین صورت تعریف کرد: به آن دسته از واحدهای مسکونی اطلاق می گردد که بر طبق قانون از...  
PDF مجموعه کلیک-سازمان آموزشهای عمومی و مهارتی مدرسه هوشمند http://sazman-sama.org/my_doc/sazmansama/image/.../enshaaa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -  _____ _____ _____ 9 خراسان شمالی 4 3 2 11 خراسان رضوی 4 2 1 11 خوزستان 1 1 1 21 سیستان وبلوچستان 3 1 _____ 31 زنجان 1 _____ _____ 41 فارس _____ _____ _____...  
PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از بنگاههای معاملات ملکی -مرکز آمار ایران https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_ytaabmm_94.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۵ -  مستغلات بندي، ، لوازم بستهنشریات و مطبوعات هاي چاپی، روزنامه،نوشت افزار، کاغذ و فرم، ساخت و ساز يهانهیهز ،ساختمان ياجاره ،نقل حمل وهاي ی، هزینهمخابرات هاي پستی و، هزینههاسایر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.