نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۳۴,۰۷۱ نتیجه (۰.۰۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فرایندها، در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی-وزارت بهداشت،... http://salam.behdasht.gov.ir/.../tashkilat-ghaza_ver_5_266753.p... ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی همگانی و ارزشی فرابخشی شمرده می شود و پیش شرط تحقق توسعۀ پایدار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سوم، بیست و نهم...  
PDF اصل مقاله (727 K) اداره اراضی سلب مالکیت شده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد... http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/.../article_539574_588892e577496... ۱۳۹۷/۶/۷ -  نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عه )2931(روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، د.باشها میدادگستری استان سازمان دارای آوری و فروش اموال تملیکی آمده است، طبق آنچه...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jm.um.ac.ir/index.php/eer/article/download/.../4654 ۱۳۹۴/۱/۱۲ -  مـعاملات پـولي و بـانكي در آيين - 81 ماده » تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از . « رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير...  
PDF مق سیدرپ یمومع قوقح یارتکد یوجشناد نارهت هاگشناد-دانشگاه مذاهب اسلامی https://lowecon.um.ac.ir/article/view/27365/4654 ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  مـعاملات پـولي و بـانكي در آيين - 81 ماده » تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از . « رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير...  
PDF امنیتی واگرایی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری-واکاوی عوامل... http://journals.atu.ac.ir/.../article_9034_6e4195b00a366c46ae76... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  واگرایی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اقتصادی واکاوی عوامل ‌تعارضات‌-ملی؛ ‌ب‌منافع‌سر‌بر‌تعارض -تعارض‌و ‌واگرایی‌در ‌سه ‌مسئله ‌ریشه ‌دارند: ‌الف...  
PDF دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان-سامانه یکپارچه... http://pree.saminatech.ir/WebUsers/pree/.../13971208177859-F.pd... ۱۳۹۸/۹/۲۳ -  در انتها به فرصت های مهم جمهوری اسلامی ایران در افغانستتان ایجتاد اخته شده است. فرصتفرهنگی با کشور افغانستان پرد های متا در ایتن زمینته های مشترک المنافع و...  
PDF امنیتی واگرایی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری-واکاوی عوامل... http://qpss.atu.ac.ir/jufile?ar_sfile=133567 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  واگرایی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اقتصادی واکاوی عوامل ‌تعارضات‌-ملی؛ ‌ب‌منافع‌سر‌بر‌تعارض -تعارض‌و ‌واگرایی‌در ‌سه ‌مسئله ‌ریشه ‌دارند: ‌الف...  
PDF حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران-مجله حقوقی... http://www.jlj.ir/.../pdf_11322_3cbd00cd1b2219363d44def51729d8f... ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -  3 صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور . 4 .2631، ص. 9631چهارم، وفرهنگی و روابط عمومی، جلد سوم، جلسه سی...  
PDF تمام صفحه-دانشگاه مذاهب اسلامی https://lowecon.um.ac.ir/index.php/eer/article/view/.../4654 ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ -  مـعاملات پـولي و بـانكي در آيين - 81 ماده » تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از . « رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير...  
PDF بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران قبل و بعد از... http://jsr.riau.ac.ir/.../article_1055_2427709ebe9435949edffe1a... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  مرحله ین مسایلی که در دادرسیتر یکی از مهر قاضوی کیفوری در راسوتای اصول . اسوت گیرد، موضوع تخفیف و تشدید مجازات می قرار مجازات هوای موتهر، مجوازات کند بوا در نظور گورفتن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.