نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲۲۵,۱۳۶ نتیجه (۱.۰۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه حقوق کیفری کار ایران-سایت دانشگاه... http://humanities.cfu.ac.ir/.../article_844_118044755c90d7d5851... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  9631قانون کار جمهوري اسلامی ایران مصوب هایی که به آن پیوسته است. در این اختصاص داده است. به تأسی از مصوبات سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه (. نکته قابل توجه در...  
PDF کتاب‌های فارسی-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور https://www.mporg.ir/.../File.aspx?FileId=7b12d6dc-4143-4806-b4... ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـلامی ایـران و قـانون قانون برنامه پنج.28 .6931روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران، / رهاي توسعه کشواحکام دائمی برنامه -6931)ساله ششم توسعه...  
PDF سامد-مجله حقوقی بین المللی http://saamad.ir/Portal/file/?156185/53_compelete.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  www ه جمهوري اسلامي،را تهران، خيابان وليعصر، بعد از چهار: چاپ و انتشارهادار( 1 هفروشگاه شمار: كز توزيعامر 70729466: ، نمابر80729466 :، تلفن8511 هشمار ،28 هاس...  
PDF مجله حقوقی بین المللی http://cila.ir/portal/file/?156185/53_compelete.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  www ه جمهوري اسلامي،را تهران، خيابان وليعصر، بعد از چهار: چاپ و انتشارهادار( 1 هفروشگاه شمار: كز توزيعامر 70729466: ، نمابر80729466 :، تلفن8511 هشمار ،28 هاس...  
PDF پیام آموزش شماره 5-شورای حل اختلاف زنجان http://www.shorazn.ir/Portals/shorazn/PapersFiles/5.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  گیرند انبیا و اوصیا می این مورد توجـه و آری، شغلی که من و شما در نظام مقدس جمهوری اسلامی اختیار کرده طـوری عنایت ویژه خدواند تبارک و تعالی است و هر لحظه در محضر...  
PDF نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد https://skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/.../V.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  منابع ، شهید بهشتی، دانشگاه های علوم پزشکی ایران .ته در نگارش این متن از آن استفاده شده اس کاین زمینه یافت شد تا این منابع را بر اساس نیازها ناگزیر شدیم ، با توجه...  
PDF دانلود : محل کار-دانشگاه علوم پزشکی همدان http://umsha.ac.ir/uploads/14_44_mahalkar.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  منابع ، شهید بهشتی، دانشگاه های علوم پزشکی ایران .ته در نگارش این متن از آن استفاده شده اس کاین زمینه یافت شد تا این منابع را بر اساس نیازها ناگزیر شدیم ، با توجه...  
PDF نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار-دانشگاه ع.پ اصفهان https://phc.mui.ac.ir/sites/phc.mui.ac.ir/files/mahalkar.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۲ -  منابع ، شهید بهشتی، دانشگاه های علوم پزشکی ایران .ته در نگارش این متن از آن استفاده شده اس کاین زمینه یافت شد تا این منابع را بر اساس نیازها ناگزیر شدیم ، با توجه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://demmc.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_34.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  منابع ، شهید بهشتی، دانشگاه های علوم پزشکی ایران .ته در نگارش این متن از آن استفاده شده اس کاین زمینه یافت شد تا این منابع را بر اساس نیازها ناگزیر شدیم ، با توجه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_34.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  منابع ، شهید بهشتی، دانشگاه های علوم پزشکی ایران .ته در نگارش این متن از آن استفاده شده اس کاین زمینه یافت شد تا این منابع را بر اساس نیازها ناگزیر شدیم ، با توجه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.