نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۴,۸۲۲ نتیجه (۰.۱۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نترل سایز تخ ممرغ صنعت طیور در ایران: گذشته، حال و آینده چربی خام در... http://www.toyoorbarekat.com/magazine/magazine-No-2.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  کشــتارگاه صنعتی طیور اســتان خراسان شمالی روز سه شــنبه با حضور نماینده هیئت دولت که با محوریت صادرات اجرا شده، بهره برداری شد. مدیر جهاد کشاورزی خراسان شمالی...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات کمک آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../61.pdf ۱۳۹۷/۸/۱ -  هيئت تحريريه ي «رشد آموزش جغرافيا»، ضمن قدرداني و آرزوي سلامتي و بهروزي براي استاد گران قدر كه همواره آموزش اثربخش جغرافيا در دوره هاي تحصيلي قبل از...  
PDF  دانلود کتابچه کنگره http://www.ncpsh.ir/editor_file/book.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  بدون درز در منطقه می باشد که در استان صنعتی اسفراین واقع گردیده است، مجاورت خراسان شمالی در شهر اسفراین و در مجاورت مجتمع این کارخانه با مجتمع صنعتی اسفراین یکی از...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-وزارت امور اقتصادی و... http://mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
PDF  مجموعه چکیده مقالات همایش -انحمن پلیمر ایران http://tourism.hakim-jorjani.cnf.ir/.../r_5_151005003502.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۲ -  22 شمالی خراسان گردشگری جذب در تبلیغات نقش 32 گلستان استان در یورزش یگردشگر یواکاو 42 یساحل گردشگران یطیستمحیز یرفتارها لیتحل و یابیارز 52 ییروستا مناطق یاقتصاد...  
PDF پهنه بندی آگروکلیمای کشت زعفران در استان خراسان شمالی: رهیافتی برای... http://gdij.usb.ac.ir/.../article_4899_18be4bcbcd7a9d93f6a98bb6... ۱۳۹۸/۶/۳۱ -  همچنین نیاز به تغییر الگوی خشک و نیمه برخی محصولات سازگار با م ودکشت و امکان کشت به تغییر رژیم دمایی و خاک در بخش کشاورزی هتوج استان خراسان شمالی امری ضروری است؛ زیرا...  
PDF  تابستان96-کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران http://www.fanni.info/.../خبرنامه تابستان 96.pdf?ver=1396-11-04... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  مجله را به عهده گرفته است. از جناب آقای قلم چی که همواره یکی از یاریگران کانون بوده اند بسیار سپاسگزاریم و برای ایشان و همکارانشان توفیق روزافزون آرزو می کنیم.  
PDF دانلود فایل http://www.journalitor.ir/.../jfilep1636141221515216997.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  سید سعید ملک الساداتی دانشگاه فردوسی 3 دعوت سردبیر رفتار سـفر گردشـگران پسـامدرن امروزی بسـیار پیچیده تر از گردشگران دیروزی اسـت. آنان در جستجوی مقصدهـای...  
PDF گزارش اقتصادی آذربایجانشرقی سال 1393.pdf-شبکه اخبار اقتصادی و دارایی... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=25f07c79-9102-4964-b640... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  اداره کل امــور اقتصــادى و دارایــى اســتان آذربایجان شــرقى بــا توجــه بــه رســالت خــود به صــورت متع ــدد اق ــدام ب ــه تهی ــه و تدوی ــن گزارش ه ــاى آم...  
PDF گزارش اقتصادى استان آذربایجا نشرقی در سال 1392-شبکه اخبار اقتصادی و... http://fa.shada.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8f19355d-4436-49a2-ba93... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  ب ــر همی ــن اس ــاس ای ــن اداره کل ب ــراي بررس ــی عملک ــرد اقتص ــاد اس ــتان و بخش ه ــاي مربوط ــه، ای ــن گــزارش را تهیــه نمــوده اســت تــا برنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.