نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۶,۸۰۹ نتیجه (۰.۳۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF  مجموعه چکیده مقالات همایش -انحمن پلیمر ایران http://tourism.hakim-jorjani.cnf.ir/.../r_5_151005003502.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۲ -  22 شمالی خراسان گردشگری جذب در تبلیغات نقش 32 گلستان استان در یورزش یگردشگر یواکاو 42 یساحل گردشگران یطیستمحیز یرفتارها لیتحل و یابیارز 52 ییروستا مناطق یاقتصاد...  
PDF دانلود-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه http://scpd.ir/Portals/0/news/OldFilePortal/.../Shomare Aval.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  استان خراسان شمالی مطرح کرد: ضرورت استفاده از فرهنگ مشاوره در میان خانواده ها44 • معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی خبر داد: اجرای طرح پیشگیری از خرده فروشی موادمخدر...  
PDF اصل مقاله (1675 K)-انجمن آبیاری و زهکشی ایران http://idj.iaid.ir/.../article_73657_ab5ab488c5287e6c71ef22cf78... ۱۳۹۷/۷/۲۵ -  -4931ت خیرسنجی خراسان شمالی از ساا تاسایس تاا ساا آبای و بدسات IPSبه صورت روزانه باه منظاور محاسا ه شااخص 3931 های خشک، مرطو و نرما استفاده شد. آوردن سا هاای تاثیر...  
PDF کلیک-موسسه عالی پژوهش https://www.ssor.ir/images/.../GozareshkhanehayesazmaniFinal.pd... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  لذا می توان منازل سازمانی را که اصولا ًبه نام منازل دولتی هم خوانده می شود بدین صورت تعریف کرد: به آن دسته از واحدهای مسکونی اطلاق می گردد که بر طبق قانون از...  
  PDF 11. گزارش  جمعیتی-سازمان تامین اجتماعی http://www.tamin.ir/file/file/91717 ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  شهری دراستان خراسان شمالی 05/3 ) درصد(بیشترین سهم بیمه شده زن سرپرست در استان خراسان رضوی 0/3 )درصد(سرپرست در استان چهارمحال و بختیاریکمترین سهم بیمه شده زن 5...  
PDF بانک سوالات تئوری نگارنده متون فارسی-www.sbedu.ir http://oe.sbedu.ir/.../بانک-سوالات-تئوری-نگارنده-متون-فارسی.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  1 نگارنده متون فارسی تئوری انک سوالاتب پایـه دهـم رشته امور اداری گردآورنده: منیره محمد جعفری سرگروه امور اداری خراسان شمالی 69فروردین...  
PDF دانلود فایل-جهاد دانشگاهی http://acecr.ac.ir/file/download/.../1530516835-168site.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  پژوهشــگاه رویان در مرزهای علم حرکت می کند و امروز بســیاری از فعالیت هایش تجاری سازی شــده و در خدمت درمان مردم قرار گرفته است. رییس جهاددانشگاهی به فعالیت های دیگر...  
PDF اصل مقاله 923.56 K-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://irannature.areeo.ac.ir/.../article_119038_f73c4e384a78eb... ۱۳۹۸/۴/۶ -  1- نقشه استان های خراسان شمالی و رضوی و كلن های معرفی شده بر حسب اولويت برای كاشت (در بخش های عمده استان خراسان شمالی و دره های آبرفتی خراسان رضوی اولويت با كلن های نيگرا...  
PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از موسسات کرایهی اتومبیل و آژانسهای... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_taxi_92.pdf ۱۳۹۴/۹/۵ -  مطبوعات هاي چاپی، روزنامه،و فرم يکرایه وسایل نقلیه، يکرایه، هاي تجاريحق بیمه ،ساختمان ياجاره ،نقل حمل وهاي ی، هزینهمخابرات پستی و ، تعمیـرات سـاختمان ات جزیـی تعمیـر...  
PDF لاعات ط ت آمارو ا ی ا جارت هب رو ت عدن و م ت، ع صن-وزارت صنعت ، معدن... http://www.mimt.gov.ir/.../1541238449853b8vdef0qkpkf3dusgihbnre... ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  یاه مجوز 75 انیبن دانش و شرفتهیپ عیصنا 95 استخراج و دیتول : سوم لفص 41 دیتول آمار 61 معادن یدولت حقوق 51 یداخل یبازرگان و یخارج تجارت: چهارم فصل .................فهرست...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.