نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۳,۱۳۹,۲۷۳ نتیجه (۰.۹۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
SID.ir | تاثير ازدحام جمعيت در ساعات پيک بر استفاده مسافران از... http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=270001 ۱۳۹۶/۱/۲ -  برای آشنایی و استفاده از ترجمه هوشمند آنلاین و ترکیبی کلیلک کنید ترجمیار ترجمیار www.SID.ir صفحه اصلی نشریات نویسندگان JCR نشریات روزآمد اخبار و گزارش ها کارگاه های آموزشی...  
PDF اصل مقاله (1022 K) http://pazhouheshha.ir/.../داریوش شعبان، علی پیرحیاتی876.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  است آنلاین اجتماعی های شبکه شکل گرفته، اخیر های سال در داشته عهده بر اساسی نقشی مختلف های سازی جریان در اند توانسته کاربران رایگان از محیط آنلاین اجتماعی های...  
PDF دریافت-لاح ص ا ی ل م ما ت س ی ت ای با رو ی مح ود ب به رد ک ی ب و کار... http://taxresearch.ir/files/site1/yekta_program/.../48.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  تقي نژاد عمران؛ و علي اکبر سميعي :مشاوران علمي فرزينب مرتضوي :همکار فصل اول مهدي عابدي سقا و علي اصغر اسدي، محمد جواد رضائي و مهدي موحدي بکنظر :همکاران فصل دوم اصلان...  
PDF اصل مقاله (1529 K)-دانشگاه قم http://stim.qom.ac.ir/.../article_684_aa60ff2dfa40c623cf5a706d3... ۱۳۹۵/۶/۷ -  يفارس يها دواژهيو كل دهيمقاله به همراه چك عنوان يو وابسـتگ يك ـيالكتررون يشـماره تلفـن، نشـان ،يمرتبـه علم ـ ،يشامل نام و نام خانوادگ سندگانينو مشخصات شود.  
PDF کارنامه پژوهشی و سوابق علمی-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://modares.ac.ir/uploads/FaResume.yahya.kooch.pdf ۱۳۹۶/۳/۱ -  دکتـر فـلاح صبح، ۰۳:۲۱الي ۰۳:۸ساعت ، بصورت آنلاين دانشکده در اتاق شوراخ کاخ ۵۹/۳۰/۶۱ نماينده مقام معظم رهبري دانشگاه تربيت مدرس(. ٤ سابقه آموزشي (. ۰۹۳۱تا...  
PDF ررسی غلظت تری هالومتا نها در آب شرب شهر تهران-دانشگاه ع.پ اردبیل http://healthjournal.arums.ac.ir/.../dadham-A-10-26-84-72b6d14.... ۱۳۹۳/۴/۹ -  آنالیز کمتر از 6 ساعت بود. آنلاین (با رو شهای مورد پذیرش استاندارد متد) در سپس غلظت تر یهالومتان (کلروفرم) نمون هها توسط تصفی هخانه جلالیه توسط سیستم PLC نمایش داده...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140617100606-9556-107.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  اما این یانگ7 بود که مطالعات گسترده ای را در این حوزه آغاز کرد. یانگ در نخستین پژوهش خود با استفاده از شاخص های تشخیص اعتیاد به قمار، پرسشنامه ای هشت سؤالی برای...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161225115304-9792-90.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۴ -  ها استفاده كرديم داده ها آوري داده ها كارآمدتر بود از آن براي جمع توصيه وي هر جا يكي از اين روش هاي هاي پيمايشي آنلاين و روش نتيجه اين مطالعه نشان داد كه روش.  
PDF متن کامل [PDF 203 kb]-دانشگاه علوم پزشکی همدان http://jech.umsha.ac.ir/article-1-165-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۰ -  از جملــه عوامــل مهــم در تعری ــف اعتی ــاد ب ــه بازی ه ــای آنلای ــن می ت ــوان ب ــه م ــواردی همچــون انجــام بازی هــای آنلایــن بیــش از 4 ســاعت در روز...  
PDF رابطه اجتناب تجربه ای، جو عاطفی خانواده و خودکنترلی با اعتیاد به بازی... http://jech.umsha.ac.ir/article-1-165-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  از جملــه عوامــل مهــم در تعری ــف اعتی ــاد ب ــه بازی ه ــای آنلای ــن می ت ــوان ب ــه م ــواردی همچــون انجــام بازی هــای آنلایــن بیــش از 4 ســاعت در روز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.