نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳,۱۳۶,۱۱۰ نتیجه (۱.۳۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 542 kb] http://frooyesh.ir/article-1-984-fa.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  به بازی های جسم خاکستری منطقه) اندازه2102( 2هان، لیو و رنشاو درگیر بازی ساعت در روزی 4کنندگانی که ای مقایسه کردند. شرکتآنلاین و بازیکنان حرفه نمره) و 001(از ه بودنددر...  
PDF دانلود مقاله-موسسه هدایت فرهیختگان جوان https://www.hfj.ir/wp-content/.../naghshe-savade-rasanehei.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  فضا بارز دنیای مذکور تعامل از طریق پست الکترونیک، های ویژگی از .کنند میایفای نقش ها رایانه و ها اهوبگ، ها ویکینظیر 2اینترنتی است و همچنین توسعه فناوری وب های پیامآنلاین...  
PDF بررسی تاثیر مصرف رسانه های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان-دانشگاه... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7007_17245c68aa52510b8ca48dc6a... ۱۳۹۶/۲/۱۱ -  است يها رسانهمیزان بیشترین و کنند ی ماستفاده اینترنتروز از ه شباناز ساعت آنلاین، خبري هاي سایت وب شامل ترتیب به مورداستفاده اینترنتی نوین و ها وبلاگ و آموزشی و...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/36104 ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  از سلسله نشســت های هفته ملی کودک با عنوان «تدبیر در صیانت از کودکان آنلاین»، یکشــنبه ۸1 مهر ســاعت 0۳:۹ در ســالن کنفرانس شماره یک مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون...  
PDF دانلــود با فرمـت پــی دی اف (pdf) دانلود-دانلود رمان شکار خون آشام... http://dl.98iia.com/.../%D9%86%D8%A8%D8%B6%20%D9%86%D8%B3%D9%84... ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  لبخند با و کرد بلند را سرش آناهيل .نباشی خسته عزیزم سلام :نامی خونه؟ اومدي وقته خیلی .نباشی خسته شماهم .مرسي :آناهيل ات خوردی ک نهار .ميشه دوساعتی :داد پاسخ میرفتند،...  
PDF اصل مقاله-نقش مدیریت شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری مطالعه... http://www.utojournals.com/new/downloads/967.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  است آیندگان برای امکانات و منابع حفظ با همراه بشر هایآرمان به این در و است شهری پایدار توسعه به دستیابی، توسعه پایدار اساسی اركان از یکی راهکارهای و اصول یافتن...  
PDF دانلــود با فرمـت پــی دی اف (pdf) دانلود-نودهشتیا| 98ia | دانلود... http://dl.98iia.com/.../%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%BE... ۱۳۹۷/۶/۲۵ -  داد خواهم آب ها گلدان کاشت خواهم میخکی دیواری هر ،سر آمد خواهم خواند خواهم شعری ای پنجره هر پای داد خواهم کاجی را کلاغی هر غوک دارد شکوهی چه : گفت خواهم را...  
PDF دانلود رمان چشمان پر ستاره https://roman-fa.ir/wp-content/uploads/.../چشمان-پر-ستاره.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۱ -  داد خواهم آب ها گلدان کاشت خواهم میخکی دیواری هر ،سر آمد خواهم خواند خواهم شعری ای پنجره هر پای داد خواهم کاجی را کلاغی هر غوک دارد شکوهی چه : گفت خواهم را...  
PDF اصل مقاله (525 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_4137_383af43142f5e4a53... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  شبکه (1102هارت، میشل جی. )شود می ترهاي اجتماعی آنلاین کاربرديشبکه در . باشندهاي اجتماعی میکنندگان از شبکهکند که دانشجویان از جمله بیشترین استفاده می بیان( 0102) 8چولیم...  
PDF فضای مجازی و هویت جهانی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_2516_6473dcaf2a896918ae... ۱۳۹۵/۶/۲۰ -  سپري میو هر چه آن دارد ریتأثتماعی هاي اجهاي شبکهاز سایت حصلانبردن م .(١١٠٢ ,trah .j ,leahciM)تر می شود هاي اجتماعی آنلاین کاربردينگرششان نسبت به استفاده از این شبکه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.