نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳,۱۴۵,۲۰۲ نتیجه (۰.۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140617100606-9556-107.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  اما این یانگ7 بود که مطالعات گسترده ای را در این حوزه آغاز کرد. یانگ در نخستین پژوهش خود با استفاده از شاخص های تشخیص اعتیاد به قمار، پرسشنامه ای هشت سؤالی برای...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161225115304-9792-90.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۴ -  ها استفاده كرديم داده ها آوري داده ها كارآمدتر بود از آن براي جمع توصيه وي هر جا يكي از اين روش هاي هاي پيمايشي آنلاين و روش نتيجه اين مطالعه نشان داد كه روش.  
PDF رابطه اجتناب تجربه ای، جو عاطفی خانواده و خودکنترلی با اعتیاد به بازی... http://jech.umsha.ac.ir/article-1-165-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  از جملــه عوامــل مهــم در تعری ــف اعتی ــاد ب ــه بازی ه ــای آنلای ــن می ت ــوان ب ــه م ــواردی همچــون انجــام بازی هــای آنلایــن بیــش از 4 ســاعت در روز...  
PDF متن کامل [PDF 203 kb]-دانشگاه علوم پزشکی همدان http://jech.umsha.ac.ir/article-1-165-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۰ -  از جملــه عوامــل مهــم در تعری ــف اعتی ــاد ب ــه بازی ه ــای آنلای ــن می ت ــوان ب ــه م ــواردی همچــون انجــام بازی هــای آنلایــن بیــش از 4 ســاعت در روز...  
PDF دانلود فرمت PDF http://cdn.romandooni.ir/uploads/Matisa.pdf ۱۳۹۹/۲/۹ -  مي .آقاجون تموم کارهای دفتری رو انجام دادم_ !فقط فردا ساعت ده میام دنبالتون بریم محضر برای امضاء کشد، لیوان را درون سینک سرش را آرام تکان داده و آب را سر مي نشیند.  
PDF دانلود مقاله-موسسه هدایت فرهیختگان جوان https://www.hfj.ir/wp-content/.../naghshe-savade-rasanehei.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  فضا بارز دنیای مذکور تعامل از طریق پست الکترونیک، های ویژگی از .کنند میایفای نقش ها رایانه و ها اهوبگ، ها ویکینظیر 2اینترنتی است و همچنین توسعه فناوری وب های پیامآنلاین...  
PDF بررسی تاثیر مصرف رسانه های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان-دانشگاه... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7007_17245c68aa52510b8ca48dc6a... ۱۳۹۶/۲/۱۱ -  است يها رسانهمیزان بیشترین و کنند ی ماستفاده اینترنتروز از ه شباناز ساعت آنلاین، خبري هاي سایت وب شامل ترتیب به مورداستفاده اینترنتی نوین و ها وبلاگ و آموزشی و...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/36104 ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  از سلسله نشســت های هفته ملی کودک با عنوان «تدبیر در صیانت از کودکان آنلاین»، یکشــنبه ۸1 مهر ســاعت 0۳:۹ در ســالن کنفرانس شماره یک مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون...  
PDF دانلــود با فرمـت پــی دی اف (pdf) دانلود-دانلود رمان شکار خون آشام... http://dl.98iia.com/.../%D9%86%D8%A8%D8%B6%20%D9%86%D8%B3%D9%84... ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  لبخند با و کرد بلند را سرش آناهيل .نباشی خسته عزیزم سلام :نامی خونه؟ اومدي وقته خیلی .نباشی خسته شماهم .مرسي :آناهيل ات خوردی ک نهار .ميشه دوساعتی :داد پاسخ میرفتند،...  
PDF اصل مقاله-نقش مدیریت شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری مطالعه... http://www.utojournals.com/new/downloads/967.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  است آیندگان برای امکانات و منابع حفظ با همراه بشر هایآرمان به این در و است شهری پایدار توسعه به دستیابی، توسعه پایدار اساسی اركان از یکی راهکارهای و اصول یافتن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.