نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳,۱۴۴,۱۰۹ نتیجه (۰.۹۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (525 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_4137_383af43142f5e4a53... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  شبکه (1102هارت، میشل جی. )شود می ترهاي اجتماعی آنلاین کاربرديشبکه در . باشندهاي اجتماعی میکنندگان از شبکهکند که دانشجویان از جمله بیشترین استفاده می بیان( 0102) 8چولیم...  
PDF اصل مقاله (525 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4137_383af43142f5e... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  شبکه (1102هارت، میشل جی. )شود می ترهاي اجتماعی آنلاین کاربرديشبکه در . باشندهاي اجتماعی میکنندگان از شبکهکند که دانشجویان از جمله بیشترین استفاده می بیان( 0102) 8چولیم...  
PDF فضای مجازی و هویت جهانی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_2516_6473dcaf2a896918ae... ۱۳۹۵/۶/۲۰ -  سپري میو هر چه آن دارد ریتأثتماعی هاي اجهاي شبکهاز سایت حصلانبردن م .(١١٠٢ ,trah .j ,leahciM)تر می شود هاي اجتماعی آنلاین کاربردينگرششان نسبت به استفاده از این شبکه...  
  PDF  فضای مجازی وهویت جهانی-وزارت آموزش و پرورش http://hamgam.medu.ir/.../fileLoader.php?code=b674bb056a316d119... ۱۳۹۵/۷/۱۷ -  سپري میو هر چه آن دارد ریتأثتماعی هاي اجهاي شبکهاز سایت حصلانبردن م .(١١٠٢ ,trah .j ,leahciM)تر می شود هاي اجتماعی آنلاین کاربردينگرششان نسبت به استفاده از این شبکه...  
PDF دریافت مقاله http://www.peyvastfarhangi.ir/.../فضای-مجازی-وهویت-جهانی.pdf ۱۳۹۵/۳/۲ -  سپري میو هر چه آن دارد ریتأثتماعی هاي اجهاي شبکهاز سایت حصلانبردن م .(١١٠٢ ,trah .j ,leahciM)تر می شود هاي اجتماعی آنلاین کاربردينگرششان نسبت به استفاده از این شبکه...  
PDF دانلود فایل : الزامات_اجرایی_اقتصاد_مقاومتی.pdf ( 2935KB )-انجمن... http://www.islamicec.ir/.../الزامات_اجرایی_اقتصاد_مقاومتی_27769... ۱۳۹۶/۱/۵ -  در قسمت تجهيز منابع نيز دار جمع آوري مي گذاري مدت هاي سرمايه الحسنه و سپرده هاي قرض سپرده کي بدون ربا توسط نظام وجوه در قالب عقود مصرح در قانون پرداخت شده است. اما...  
PDF دانلود هنر دادن هنر دادن https://darertebatim.com/wp-content/.../art-of-giving.pdf ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  یهاگدید نداد ۴۲ ساعته فروشگاه تان را در اینترنت افتتاح کنید هـمه کسب و کارهـای سنتی بـا این شـعار تـرغیب شـده انـد که پـا بـه فـضای مـجازی بـگذارنـد. هـمه مـا بـا...  
PDF ررسی فرصت ها و چالش های آموزش های آن لاین در تربیت منش دانشجویان با... http://trj.uok.ac.ir/.../article_54304_07661567808f22b26f96893c... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  تسا تیار تیلباق و تاناکما یب یاه ریظن شزومآ نآ یاه شرتسگ و دشر بجوم نیلا شزومآ رد اما ،دش یلاع شزومآ رد نآ عیرس نآ یاه نادقف لیلد هب نیلا و یعقاو طابترا تصرف یخرب...  
  PDF دریافت فایلUpdate-02-2014"  PDF "-سازمان تامین اجتماعی http://www.tamin.ir/file/file/11152 ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  مستندات رسمی مرتبط با این نشست در دسترس اعضا قرار گرفته است سـت بصـورت آنلایـن در دسـترس سـاعت فایـل تصـویري ا 002در ضمن، جلسات و لحظات مهم نیز که بالغ بر . اعضا می...  
PDF رابطه بین گوشه گیری اجتماعی، افسردگی و اضطراب با اختلالات خواب... http://www.telna.ir/.../20130106093419-25913891603.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  میلیونها انسان در سراسر دنیا می توانند به راحتی به حجم زیادی از اطلاعات گوناگون به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند. همانند، کتابخانه های ملی، اینترنت نیز می تواند...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.