نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳,۱۳۱,۶۹۴ نتیجه (۱.۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (525 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4137_383af43142f5e... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  شبکه (1102هارت، میشل جی. )شود می ترهاي اجتماعی آنلاین کاربرديشبکه در . باشندهاي اجتماعی میکنندگان از شبکهکند که دانشجویان از جمله بیشترین استفاده می بیان( 0102) 8چولیم...  
  PDF  فضای مجازی وهویت جهانی-وزارت آموزش و پرورش http://hamgam.medu.ir/.../fileLoader.php?code=b674bb056a316d119... ۱۳۹۵/۷/۱۷ -  سپري میو هر چه آن دارد ریتأثتماعی هاي اجهاي شبکهاز سایت حصلانبردن م .(١١٠٢ ,trah .j ,leahciM)تر می شود هاي اجتماعی آنلاین کاربردينگرششان نسبت به استفاده از این شبکه...  
  PDF دریافت فایلUpdate-02-2014"  PDF "-سازمان تامین اجتماعی http://www.tamin.ir/file/file/11152 ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  مستندات رسمی مرتبط با این نشست در دسترس اعضا قرار گرفته است سـت بصـورت آنلایـن در دسـترس سـاعت فایـل تصـویري ا 002در ضمن، جلسات و لحظات مهم نیز که بالغ بر . اعضا می...  
PDF رابطه بین گوشه گیری اجتماعی، افسردگی و اضطراب با اختلالات خواب... http://www.telna.ir/.../20130106093419-25913891603.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  میلیونها انسان در سراسر دنیا می توانند به راحتی به حجم زیادی از اطلاعات گوناگون به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند. همانند، کتابخانه های ملی، اینترنت نیز می تواند...  
PDF ررسی فرصت ها و چالش های آموزش های آن لاین در تربیت منش دانشجویان با... http://trj.uok.ac.ir/.../article_54304_07661567808f22b26f96893c... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  تسا تیار تیلباق و تاناکما یب یاه ریظن شزومآ نآ یاه شرتسگ و دشر بجوم نیلا شزومآ رد اما ،دش یلاع شزومآ رد نآ عیرس نآ یاه نادقف لیلد هب نیلا و یعقاو طابترا تصرف یخرب...  
PDF بولتن خبری 1394/7/15 1٣94/٠7/15-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://ravabet.sbmu.ac.ir/uploads/15-7-94.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  وجود لمس کرده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، او از ساعت هایی که بین مرگ و زندگی سپری کرد گفت و تاکید کرد مرگ برای کسانی که خود را برای آن آماده کرده...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-964-380468.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  ژئوفیزی واق در غرب پایانه آلاینده . ایستگاه ژئوفیزی غالب مورد استفاده قرار گرفت هت باد ها در هر ساعت به صورت پایش آنلاین بوده و غلظت آلاینده گیری میانگین از روش . به...  
PDF رمان فصل نرگس | پرنده سار کاربر انجمن نگاه دانلود https://srdl.ir/file/FasleNarges_romandl_.pdf ۱۳۹۸/۷/۶ -  بیاید چشم به کمتر قیمتشگران ظاهربه و مردانه مچی ساعت گشادی که شدمی موجب با .است خریده فروشیدست یک از تومان هزار پانزده تنها را آن که گفتمی خنده کلی با و آمده...  
PDF شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور- شماره 3 http://ope.nww.ir/DorsaPax/Userfiles/file/NRWJ-3.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  است سدستر تهيه باراهنماي انطباق از پس را خود مقالات DROWفايل توانند مي مقاله محترم نويسندگان فصلنامه، سايت اندازي راه زمان تا حاضرو حال در- .نمايند ارسال...  
PDF نسخه Pdf-صفحه آخ ر http://payameasalooye.ir/Newspaper/PagePDF/17243 ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  عنوان نشریه برتر در گروه نشریات استانی و منطقه ای برگزیده شد. باقی رسانه ها از ساعت ۳1 می توانند به صورت الکترونیک و آنلاین، محل غرفه خود را در گروه مربوطه مشخص کنند. مطابق...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.