نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳۱۱,۰۶۰ نتیجه (۰.۱۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1278-231314.pdf ۱۳۹۶/۶/۵ -  است برگرفته در نيز را پنهان و غيررسمي هايبخش محقق ولي ،اند نشده قصد كه شود مي اطلاق آموزشي فرآيندهاي ةمجموع و برونداد هابرنامه اين ،نظران صاحب اكثر زعم به (3991...  
  PDF تبیین نقش مولفه های برنامه درسی پنهان آموزش عالی در بازتولید سرمایههای https://journal.sanjesh.org/.../article_14842_77c72b9beca0ecdbb... ۱۳۹۶/۶/۱ -  است برگرفته در نيز را پنهان و غيررسمي هايبخش محقق ولي ،اند نشده قصد كه شود مي اطلاق آموزشي فرآيندهاي ةمجموع و برونداد هابرنامه اين ،نظران صاحب اكثر زعم به (3991...  
PDF .ارائه پایان نامه توسط دانشجو همراه با تایید رسمی استاد راهنما به... https://sportsci.uk.ac.ir/.../مراحل تدوین و صدور مجوز دفاع.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  ارائه پایان نامه توسط دانشجو همراه با تایید رسمی استاد راهنما به تحصیلات تکمیلی و تایید پایان نامه توسط 21 تحصیلات تکمیلی دانشکده براساس تاریخ های ارائه در هر...  
PDF تأثیر آموزش مهارتهای اسبسواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای... https://mbj.ssrc.ac.ir/.../article_539_a94f9ab86c0c3797ea0a26cb... ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  استفاده از مشاهد میزان بروز رفتارهاي کودکان ،ساعته ششزمانی ۀتا در یک باز شداز مراقبین کودکان خواسته نمایانگر صفربندي کنند که عدد رتبه سه تا صفراز طریق معیار ارزشی را...  
PDF اصل مقاله (747 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://mbj.ssrc.ac.ir/.../article_539_a94f9ab86c0c3797ea0a26cba... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  استفاده از مشاهد میزان بروز رفتارهاي کودکان ،ساعته ششزمانی ۀتا در یک باز شداز مراقبین کودکان خواسته نمایانگر صفربندي کنند که عدد رتبه سه تا صفراز طریق معیار ارزشی را...  
PDF دومقاله مرتبط با کلاس های چندپایه چکیده: در نظام آموزشی کشور ما،وجود... https://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=2d479d1d0fa8639d90... ۱۳۹۵/۶/۱۵ -  اجتماعی وپرورش تغییرپایدار ایجاد کند . ناهماهنگی مدارس وکلاس ها را به رسمیت بشناسد وبه آن بها دهد . نقش و جایگاه برنامه سازماندهی اصلاح تواند می معلم را از آموزش دهنده...  
PDF بررسی آوایی ریتم در پایههای واژگان، شعر و نثر فارسی رسمی http://negarbouban.com/pdfs/2010APhonetic-textPersian.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  دست آوردهاي شعر عروضی در آن بهالی را براي نمونهمتو در این مقاله، ابتدا ساخت وزنی واژگان فارسی رسمی و قواعد وزن شعر را به اختصار مـرور کـرده، سـپس روش هاي واژگان،...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/.../4802 ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ -  هنجارهاي سازماني يا اجتماعي يِنقض عمد»اغلب تعاريف و عنصر مشتركوجه اما . است عنوان كشمكش خرد و غير رسمي مورد توجه رفتار سازماني به سوءدر حوزه جامعه شناسي صنعتي، اي مخرب...  
PDF بررسی و مطالعه فضای دانشجویی کشور در سپهر انقلاب اسلامی و ارائه سیاست... https://sccr.ir/Files/17665.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۹ -  است هاي اسلامی و انقلابی باشد، به حوزه خوشبین باشد و با آن متعهد مورد نیاز نظام را تربیت کند، به شدت متمایل به ارزش حقیقات کاربردي را به شدت پیگیري کند، براي کشور...  
PDF اصل مقاله (314 K)-دانشگاه پیام نور http://journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1252_4612bd5f586a1e4aaccf8317... ۱۳۹۳/۱۰/۳ -  تخصيص، توزيع و تثبيت كمك كند هـاي ملـي نشده و مجهول است؛ بنـابراين، آمارهـاي حسـاب هـاي رسمي، به ويژه در كشورهاي در حـال توسـعه، شـاخص اصـول اساسـي . سـازد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.