نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۲۴,۹۹۵ نتیجه (۰.۱۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 231 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-126-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  است دار خانهمادران گـروه وبـین کودکـان د در ( و بیـان ارایـه ،گری سلطه پرخاشگری، جبران و تلافی، پیشرفت،)شدت سایر نیازهای دسته الف و بود شاغل .نداشتتفاوت دار...  
PDF مطالعه تطبیقی عملکرد رسانه های جمعی در جریان سازی رسانه های اجتماعی... http://nms.atu.ac.ir/.../article_9134_2c1ab0c8a265e8c346658c449... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  محتـواي ( 9831)اشاره کرد که در آن ابوالفضل فاتح و مهدي ادیبان « در ایران سایت خبري الف در موضوع مدرك کردان، عواملی مثل نوع رسانه، منبع خبر، استقلال . نـد ا سـازي سـایت...  
PDF تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن... http://daadafarin.ui.ac.ir/.../article_22401_3db87a300cd3af1dfa... ۱۳۹۷/۲/۸ -  اسلام به «.داشته باشند براي مطالعه بیشتر ر.ك.: ملک افضلی، مجتبی -1 (، بررسی تغییر نظر شوراي نگهبان در پرتو اصول 6931) قانون اساسی، مندرج در سایت الف، به آدرس: شوراي...  
PDF سرفصل گرایشها به همراه راهنمای تحصیلی (دانشجویان ورودی 94 به... http://www.iust.ac.ir/.../941125_راهنماي_تحصيلي_ارشد_دانشكده_بر... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  با توجه به د. کلیه مقررات و اطلاعات مربوط به تحصیل دانشجویان در سایت دانشکده برق اطلاع رسانی می شو - 31-2 به د، نکارشناسی ارشد می باش متعلق به مراحل مختلف...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-694-336964.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  یخچالی سایت ریگ: )الف( نمونه اي از یک سیرك بزرگ؛ پراشکفت در جنوب سایت ریگ (2شکل )ب( قسمتی از دیواره مسلَط به سیرك؛ )پ( نمایی از کف سیرك؛ ؛(گوگل ارث )تصاویر ین دست...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران http://www.edub.ir/data/media/contents/.../5d6674e2c874c.pdf ۱۳۹۸/۶/۷ -  صرف هزینه قابل توجه، تأسیس نمایندگی یا شعبه و استفاده از پرسنل است هاي حقوقی از آن، تعبیر به نماینده کند، یک هوش مصنوعی است که در نوشتهرا اداره می سایت استفاده از...  
PDF دانلود متن راهبرد فرهنگ شماره10-11-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://sccr.ir/UserFiles/rahbord19/rahborde10-11.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  6. فهرس��ت منابع (فارسی یا غیرفارسی) در پایان مقاله به ترتیب الفبایی نام خانوادگی مؤلف به شکل زیر باشد: کتاب: نام خانوادگي مؤلف، نام. (س��ال انتشار). عنوان...  
  PDF چکیده سوابق علمی و کاری emuseR الف مشخصات فردی: فریدون آخوندی متولد... http://fad.tehran.ir/Portals/0/Document/.../Mr_akhoundi.pdf ۱۳۹۳/۳/۳۱ -  تعهدی در کلانشهرها • معاون مالی و اداری شرکت پتروپایا ( پیمانکار ساخت سایتهای پتروشیمی در منطقه عسلویه )، آذر 82 _ آبان 84 • سرپرست حسابرسی در سازمان حسابرسی، اسفند...  
PDF بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بررسی و تحلیل نحوه... http://rahbordfarhangi.csr.ir/WebUsers/.../139806025003806-F.pd... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  در این پگوهش با بررسی نحهوه بازنمهایی های خدری، اب اد نرری اقتصاد مقاومتی سایت ها و های اقتصاد مقاومتی در خدرگزاری مؤلفه گرفتهه و تحلیهل اقتصاد مقاومتی مورد مطال...  
PDF اصل مقاله (20308 K) فایل PDF کامل مقالات شماره 15-دانشگاه یزد دانشگاه... http://bar.yazd.ac.ir/.../article_930_91fc81cefb58f3c70468ca639... ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  اني، پا(رانيمورد ا)است؟ يپول دهيپد كيتورم ايآ(. 2831)احمد ،ينيتشك:مثال .تهران آدرس سايت مورد استفاده به طور كامل: اينترنت. 5 ri.ca.codnari.www:مثال منابع و مĤخذ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.