نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۲۶۴,۶۲۰ نتیجه (۰.۳۳۹ ثانیه)
نتایج علمی
بررسی تاثیر فعالیت های ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر شاخص های ویژه... http://ensani.ir/fa/article/227998 ۱۳۹۴/۲/۲ -  انسانی پژوهش در علوم ورزشی بررسی تاثیر فعالیت های ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر شاخص های ویژه سیستم ایمنی زنان ورزشکار نویسندگان: ناهید بیژه فرزاد ناظم جلیل توکلی افشار...  
PDF بررسی حجامت و نقش آن در سیستم ایمنی - مجله دین و سلامت-دانشگاه علوم... http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-23-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  هطاض زّین :حجامت و نقش آن در سیستم ایمنی.5 حجبمت بٍ عىًان تىظيم کىىذٌ سيستم .1-5 زض اّویت ثبلیٌی حدبهت زض .کىذ میايمىی عمل ؾلاهت اًؿبى ،تلٌط اٍلیِ ایي اؾت ًِ حدبهت...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://www.arabic.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-70.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  نباشد ترین مسائلی است که هر فرد در هر سهححی در محهیط کهار و ایمنی و سلامتی یکی از مهم. های مرتبط باشد ز آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواههد شهد و...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://art.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-70.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  نباشد ترین مسائلی است که هر فرد در هر سهححی در محهیط کهار و ایمنی و سلامتی یکی از مهم. های مرتبط باشد ز آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواههد شهد و...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان https://semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-70.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۱ -  نباشد ترین مسائلی است که هر فرد در هر سهححی در محهیط کهار و ایمنی و سلامتی یکی از مهم. های مرتبط باشد ز آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواههد شهد و...  
PDF اصل مقاله 762.42 K http://www.cpjournals.com/.../article_93814_634fb7e16bf3eeb0122... ۱۳۹۸/۸/۹ -  حق مشاور برای متوقف کردن کار در : ،گروه دوم از دیدگاه مشاوران "و کافی منطقه سایت توسط مدیر ارشد متعدد و تهیه منابع مناسب ، گروه چهارم از "در نظر گرفتن ایمنی مالک...  
PDF شیوههای مختلف تقویت سیستم ایمنی آبزیان- سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج... http://aasj.areeo.ac.ir/.../article_117205_1edd187df82101798eea... ۱۳۹۷/۹/۱ -  است یافته تکامل در ماهیان آبی محیط ذاتی، ایمنی پاسخ با مهاجم عامل بیماری زای علیه میزبان زمان دهد می اجازه که دفاعی است خط اولین عنوان به ها و در نتیجه ایمنی...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-5863-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ -  دیگر، هابسیاري از سایتوکاین سیستم ایمنی نیز قادر به تولید بسیاري از نوروترانسمیترهاي باشد. بنابراین تعامل سیستم عصبی ومیسیستم عصبی داران ضروري است. ایمنی جهت حفظ...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://nsft.sbmu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1066&slc_lang=fa... ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  دهد هاي ايمني ذاتي و اختصاصي را تحت تاثير قرار مي شود، ممكن پاسخ مصرف انرژي كه منجر به چاقي مي تـر هـا در افـراد داراي اضـافه وزن پـايين ي به آنتـي ژن شيوع عفونت در...  
PDF ارتباط چاقی و سیستم ایمنی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://nsft.sbmu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1066&slc_lang=en... ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  دهد هاي ايمني ذاتي و اختصاصي را تحت تاثير قرار مي شود، ممكن پاسخ مصرف انرژي كه منجر به چاقي مي تـر هـا در افـراد داراي اضـافه وزن پـايين ي به آنتـي ژن شيوع عفونت در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.