نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۳۴۵,۵۵۲ نتیجه (۰.۱۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
بررسی تاثیر فعالیت های ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر شاخص های ویژه... http://ensani.ir/fa/article/227998 ۱۳۹۴/۲/۲ -  انسانی پژوهش در علوم ورزشی بررسی تاثیر فعالیت های ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر شاخص های ویژه سیستم ایمنی زنان ورزشکار نویسندگان: ناهید بیژه فرزاد ناظم جلیل توکلی افشار...  
PDF متن کامل (PDF)-نشریه اسلام و سلامت http://iahj.ir/article-1-69-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  باشد می داري روزه اصلی هدف که گفت توان می و بوده جسم سلامت بر آن فیزیکی تاثیرات از از تسلام تعریف به توجه با. باشد می ایمنی سیستم سطح ارتقاء بر داري روزه مادي و...  
PDF اصل مقاله 762.42 K http://www.cpjournals.com/.../article_93814_634fb7e16bf3eeb0122... ۱۳۹۸/۸/۹ -  حق مشاور برای متوقف کردن کار در : ،گروه دوم از دیدگاه مشاوران "و کافی منطقه سایت توسط مدیر ارشد متعدد و تهیه منابع مناسب ، گروه چهارم از "در نظر گرفتن ایمنی مالک...  
PDF شیوههای مختلف تقویت سیستم ایمنی آبزیان- سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج... http://aasj.areeo.ac.ir/.../article_117205_1edd187df82101798eea... ۱۳۹۷/۹/۱ -  است یافته تکامل در ماهیان آبی محیط ذاتی، ایمنی پاسخ با مهاجم عامل بیماری زای علیه میزبان زمان دهد می اجازه که دفاعی است خط اولین عنوان به ها و در نتیجه ایمنی...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-5863-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ -  دیگر، هابسیاري از سایتوکاین سیستم ایمنی نیز قادر به تولید بسیاري از نوروترانسمیترهاي باشد. بنابراین تعامل سیستم عصبی ومیسیستم عصبی داران ضروري است. ایمنی جهت حفظ...  
PDF ارتباط چاقی و سیستم ایمنی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://nsft.sbmu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1066&slc_lang=en... ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  دهد هاي ايمني ذاتي و اختصاصي را تحت تاثير قرار مي شود، ممكن پاسخ مصرف انرژي كه منجر به چاقي مي تـر هـا در افـراد داراي اضـافه وزن پـايين ي به آنتـي ژن شيوع عفونت در...  
PDF ایمنی درمانی سرطان: استفاده از سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان http://jsums.sinaweb.net/.../article_1165_4e4b0f2f6cbdea2330e72... ۱۳۹۸/۳/۲۶ -  smusj//:ptthآدرس سایت: 9699-7007شاپای چاپی: ایمنی درمانی سرطان: استفاده از سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان 2زهرا صدر، *1دلوییمحمدرضا نوری استاد، دکترای...  
PDF اصل مقاله (412 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://he.srbiau.ac.ir/.../pdf_3455_6581156edd41d40f74cfcfd7f91... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  آسیب رسان آن ت مدیریت ریسک هاي ایمنی و مشخص گردد تا در جه بهداشت شغلی و نیز کاهش خطرهاي موجود در سایت .عملیاتی اقدام گردد مواد و روش ها پس از انجام مطالعات...  
PDF ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی و ایمنی در آنها http://www.fazee2.com/wp-content/.../ماشین-الات-ساختمانی.pdf ۱۳۹۷/۶/۳۱ -  عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد...  
PDF ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی و ایمنی در آنها-وزارت تعاون کار و رفاه... http://qazvin.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/96.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.