نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۲۵۰,۰۲۷ نتیجه (۰.۰۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول... http://nnj.mums.ac.ir/.../article_7373_d35bece39eab8d1107026d6e... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  شهرکرد، ایران صندوق پستی 661، تلفن: 52603813190 تلفن 56362223 830 ایمیل: moc.oohay@ruopismahs_s تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول...  
PDF متن کامل (PDF)-نشریه اسلام و سلامت http://iahj.ir/article-1-69-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  باشد می داري روزه اصلی هدف که گفت توان می و بوده جسم سلامت بر آن فیزیکی تاثیرات از از تسلام تعریف به توجه با. باشد می ایمنی سیستم سطح ارتقاء بر داري روزه مادي و...  
PDF بررسی حجامت و نقش آن در سیستم ایمنی - مجله دین و سلامت-دانشگاه علوم... http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-23-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  هطاض زّین :حجامت و نقش آن در سیستم ایمنی.5 حجبمت بٍ عىًان تىظيم کىىذٌ سيستم .1-5 زض اّویت ثبلیٌی حدبهت زض .کىذ میايمىی عمل ؾلاهت اًؿبى ،تلٌط اٍلیِ ایي اؾت ًِ حدبهت...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://www.arabic.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-70.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  نباشد ترین مسائلی است که هر فرد در هر سهححی در محهیط کهار و ایمنی و سلامتی یکی از مهم. های مرتبط باشد ز آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواههد شهد و...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://art.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-70.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  نباشد ترین مسائلی است که هر فرد در هر سهححی در محهیط کهار و ایمنی و سلامتی یکی از مهم. های مرتبط باشد ز آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواههد شهد و...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://www.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-70.pdf ۱۳۹۶/۵/۷ -  نباشد ترین مسائلی است که هر فرد در هر سهححی در محهیط کهار و ایمنی و سلامتی یکی از مهم. های مرتبط باشد ز آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواههد شهد و...  
PDF بره موم و سیستم ایمنی http://journalofbiosafety.ir/article-1-207-fa.pdf ۱۳۹۸/۳/۱ -  در سال شدهشده و همیشه به عنوان عامل سیستم ایمنی ذکر طور تجربی استفاده میهها ببره موم قرن اطلاعات جدیدی را در رابطه با مکانیسم عملکرد آن ،های انجام یافته در شرایط...  
PDF ررسی وضعیت جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت صنعتی و معدنی گلگهر... http://sjimu.medilam.ac.ir/.../zmannasr-A-10-220-90-dc96d72.pdf ۱۳۹۳/۳/۳۱ -  یافته های پژوهش: عامل فشار تولید با نمره 5/38 به عنوان ضعیف ترین عامل و عامل آموزش با نمره 7/70 به عنوان قوی ترین عامل شناخته شد. نمره کل جو ایمنی در سایت 6/35...  
PDF ارتباط چاقی و سیستم ایمنی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-1066-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  دهد هاي ايمني ذاتي و اختصاصي را تحت تاثير قرار مي شود، ممكن پاسخ مصرف انرژي كه منجر به چاقي مي تـر هـا در افـراد داراي اضـافه وزن پـايين ي به آنتـي ژن شيوع عفونت در...  
PDF شیوههای مختلف تقویت سیستم ایمنی آبزیان- سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج... http://aasj.areeo.ac.ir/.../article_117205_1edd187df82101798eea... ۱۳۹۷/۹/۱ -  است یافته تکامل در ماهیان آبی محیط ذاتی، ایمنی پاسخ با مهاجم عامل بیماری زای علیه میزبان زمان دهد می اجازه که دفاعی است خط اولین عنوان به ها و در نتیجه ایمنی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.