نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱,۳۳۱,۶۶۰ نتیجه (۰.۴۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF * برگه اطلاعات ایمنی مواد در آزمایشگاه به ما چه می گویند؟ برگه... https://natres-centlab.iut.ac.ir/.../برگه اتطلاعات ایمنی مواد ب... ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  این سیستم ها اغلب کمک می کنند که ویژگی ها و خطرات اینگونه مواد سریعتر قابل تشخیص باشد. به منظور افزایش ایمنی، سیستم های طبقه بندی به خصوص برگه های اطلاعات ایمنی...  
PDF تاثیر هشت هفته تمرینات طناب زنی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی... http://jarsport.ir/.../تاثیر-هشت-هفته-تمرینات-طناب-زنی-بر-برخی-... ۱۳۹۶/۳/۱۷ -  به طور طبیعی عوامل بی شماری می توانند در جهت عملکرد این دستگاه مهم وحیاتی بدن، نقش داشته باشند. اطلاع از این عوامل وچگونگی تاثیر آنها ری در بر سیستم ایمنی،سبب...  
PDF ویتامین D، سلامت و التهاب سیستم ایمنی در مالتیپل اسکلروزیس-دانشگاه... http://journal.nkums.ac.ir/.../nabavi1983-A-10-25-134-17518d7.p... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  مونوسیتایمنی می ها و سرکوب تمایز مؤثر بر سنتز سایتوکینهومورالایمنی مشخصات سایتوکاین بیان . گرددها میر لنفوسیتو تکثی ، تأثیر زیادی بر نوع پاسخ ایمنی Tهایشده توسط سلول های...  
PDF استاندارد های ترکیه و اروپا http://www.tr-ir.com/.../cdb77738576240909e34b029655cdb4f.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  منطبق با شرایط بازرسین مرتبط است بخش جدید در زمینه ایمنی سایت خواستار دسترسی کنترل شده و آموزش پرسنل، تأمین ذخیره مواد و  .ثبت و تأیید جایگاه مربوطه است :های...  
PDF متن کامل [PDF 319 kb]-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی http://journal.nkums.ac.ir/.../browse.php?a_id=155&slc_lang... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  مونوسیتایمنی می ها و سرکوب تمایز مؤثر بر سنتز سایتوکینهومورالایمنی مشخصات سایتوکاین بیان . گرددها میر لنفوسیتو تکثی ، تأثیر زیادي بر نوع پاسخ ایمنی Tهايشده توسط سلول هاي...  
PDF دریافت فایل مقاله-پایگاه اطلاعات پژوهشی ایران http://irisweb.ir/files/site1/.../article-73-329523.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  ایمنی می تواند با تمرکز بنر روی گیریاندازه دوما، ی انشام شنده در اینن خصنو بنه هاتلاشایمنی و بهبود ایمنی در یک محل خا و مشکل ساز کمنک ، یا می تواند نیاز به یک برنامه...  
PDF ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال ضد آنتی ژنهای پیکری و دفعی ترشحی دیکروسلیوم http://jarums.arums.ac.ir/article-1-29-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  باند آنتیهاي آلودگی ایمونوژندر تمامی شدت:گیرينتیجه . توان استفاده کرداز این آنتی ژن در زمینه واکسیناسیون و ایمنی زایی می. ترشحی و سوماتیک وجود دارد وسترن بلات؛ ژن سوماتیکآنتی؛...  
PDF تاثیر سطوح مختلف ویتامین c بر شاخص های ایمنی در ماهی شیربت-دانشگاه... https://jab.alzahra.ac.ir/.../article_1158_80b1000d389fb9a8a190... ۱۳۹۵/۷/۶ -  منانگنن تن مختلف نیونه نر استیاده شد منانگنن اا با اساتیاده اا تتات 9/ 19در سط مع ا دار با ا مسایته ردیدند nacnuDتکینلا نتایج در ایاان تحسنااو برخااا پارامتر...  
PDF بهبود ضناسایی حملات در سیستمهای تطخیص نفور با کاهص ابعاد دادههای... http://soltanizadeh.semnan.ac.ir/SentPapers/10_80n.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۲ -  دس اين ثبضذ که اص سیستم ايمنی ثذن مهخهدات صنذه الوبم گشفته است.، سیستم ايمنی مػنهعی میاسائه ضذه دس اين صمینهوبی الگهسيتم که يک سهش وبی اسبسیتحلیل مهلفه اص سهش ،ی...  
PDF دریافت فایل-هواپیمایی آسمان https://portal.iaa.ir/.../cbfc6c30-ee20-4eb1-b0e2-a372598a45c1.... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  بروز حوادث نیز خطاهاي انسانی باعث کل ایمنی و نظام کیفی اقدام به بررسی همکاران اداره یابی آن دسته از رویدادهایی که این حوادث و ریشه اند که بر طبق ریشه در عوامل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.