نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۳۴۵,۵۵۲ نتیجه (۰.۱۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اثر روشهای مختلف تغذیه ابتدایی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و سیستم ایمنی... https://animalscience.tabrizu.ac.ir/.../article_6101_eeef434002... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  متی و عملكرد نهایی جوجهبر سلا های ایمنی در های بدن و تكثیر سلولزیرا رشد سلول این .باشدتر از روزهای بعد میروزهای اولیه سریع ها بعد از خروج از تخم در حالی است که...  
PDF اصل مقاله (240 K)-سایت دانشگاه گیلان https://japb.guilan.ac.ir/.../article_558_1ae170a0135a596b098ca... ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  كندميايفا ها بيماريدر حمايت جانور عليه را همورال به عنوان اولين خط دفاعي نقش مهميسيستم ايمني غير اختصاصي ليزوزيم و پروتئين تام سرم خون و مخاط پوست جنس نر اثرات...  
PDF جو ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و... http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-80-en.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  ود داردیافته در سازمان است که عملکرد خاصی در زمینه موضوعی خ ـیک سیستم استقرارمدیریت ایمنی و سلامت شغلی .گیری جو ّایمنی در یک صنعت بود کرد سیستم مزبور با نتایج...  
PDF اصل مقاله (753 K)-سایت دانشگاه گیلان https://iprj.guilan.ac.ir/.../article_1449_698b98315ef3548eeb56... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  داری نسبت به شاهد افزايش داشتتزريق ماده غيرزنده لاتکس بيد به طور معني .های محيطي و کنترل آفات بکندتواند کمک شاياني به درک سازوکار ايمني در پاسخ به تنشايمني آفات...  
PDF بررسی رابطه استرس و سیستم ایمنی در 340 مدیر در استان خوزستان... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-854-aa42248.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ -  باشند گر بر سیستم ایمنی می نقش تعدیل کننده و واسطه تأثیر فشار روانی های شخصیتی به مثابه سپری محافظ در برابر ویژگی علاوه بر ویژگی شخصیتی . کنند بر سیستم ایمنی بدن...  
PDF کاهش معنا گرای داده با استفاده از سیستم های ایمنی مصنوعی-(JCR) http://www.qjcr.ir/.../article_604_262f1e39f49e7992c510dd412a35... ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  است های با ارزش از بررسی ما در زمینه سیستمهای ایمنی مصنوعی نشان داد که این سیستمها توانایی تفکیک داده. هایی که ارزش کمتری دارند و داده برای نشان دادن توانایی این...  
PDF جو ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و... http://downloads.arums.ac.ir/Journals-health/industry.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۴ -  ود داردیافته در سازمان است که عملکرد خاصی در زمینه موضوعی خ ـیک سیستم استقرارمدیریت ایمنی و سلامت شغلی .گیری جو ّایمنی در یک صنعت بود کرد سیستم مزبور با نتایج...  
PDF تأثیر روزه داری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون مرتبط با سیستم ایمنی در... http://journal.muq.ac.ir/article-1-302-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۵ -  این 1شود ( داری در آنها ایجاد نمی داری تغییر معنی روزه های مختلف سیستم ایمنی سبب گردید تا نظرهادر جنبه اختلاف با هدف تعیین تأثیر روزه ماه رمضان بر روی برخی ای...  
PDF یک الگوریتم جدید بهینه سازی مبتنی برکلونینگ سیستم ایمنی مصنوعی واعمال... http://ce.aut.ac.ir/~shiry/publications/Mousavi-TSP 1387.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  شود طبیعی است ارائه می تا سلولهایی می شودسیستم ایمنی طبیعی استفاده توسط است که سلولهای تکثیر .را تکثیر کند می کنندکه آنتی ژن ها را شناسایی گیرند تا آفینتی قرار...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/.../1503 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  توان نسبت به استقرار سيستم مديريت ايمني فرايند در صنعت مورد مطالعه اقدام نمود ، ميMSPمستندات اختصاصي مربوط به .اين صنايع تعميم داد توان نتايج مطالعه حاضر را به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.