نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۲۵۷,۶۲۰ نتیجه (۰.۱۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جو ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و... http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-80-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  ود داردیافته در سازمان است که عملکرد خاصی در زمینه موضوعی خ ـیک سیستم استقرارمدیریت ایمنی و سلامت شغلی .گیری جو ّایمنی در یک صنعت بود کرد سیستم مزبور با نتایج...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2008-348342.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  مهمترین نقش را در ایمنی علیه سلول هاي تومور ایفا می که وجود سیستم عروقی تومور علاوه بر تغذیه تومور و دفع مـواد زایـد آن می تواند سلول هاي سیستم ایمنی را نیز درون...  
PDF تأثیر روزه داری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون مرتبط با سیستم ایمنی در... http://journal.muq.ac.ir/article-1-302-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۵ -  این 1شود ( داری در آنها ایجاد نمی داری تغییر معنی روزه های مختلف سیستم ایمنی سبب گردید تا نظرهادر جنبه اختلاف با هدف تعیین تأثیر روزه ماه رمضان بر روی برخی ای...  
PDF اصل مقاله (753 K)-سایت دانشگاه گیلان https://iprj.guilan.ac.ir/.../article_1449_698b98315ef3548eeb56... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  داری نسبت به شاهد افزايش داشتتزريق ماده غيرزنده لاتکس بيد به طور معني .های محيطي و کنترل آفات بکندتواند کمک شاياني به درک سازوکار ايمني در پاسخ به تنشايمني آفات...  
PDF کاهش معنا گرای داده با استفاده از سیستم های ایمنی مصنوعی-(JCR) http://www.qjcr.ir/.../article_604_262f1e39f49e7992c510dd412a35... ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  است های با ارزش از بررسی ما در زمینه سیستمهای ایمنی مصنوعی نشان داد که این سیستمها توانایی تفکیک داده. هایی که ارزش کمتری دارند و داده برای نشان دادن توانایی این...  
PDF جو ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و... http://downloads.arums.ac.ir/Journals-health/industry.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۴ -  ود داردیافته در سازمان است که عملکرد خاصی در زمینه موضوعی خ ـیک سیستم استقرارمدیریت ایمنی و سلامت شغلی .گیری جو ّایمنی در یک صنعت بود کرد سیستم مزبور با نتایج...  
PDF یک الگوریتم جدید بهینه سازی مبتنی برکلونینگ سیستم ایمنی مصنوعی واعمال... http://ceit.aut.ac.ir/~shiry/.../Mousavi-TSP 1387.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۵ -  شود طبیعی است ارائه می تا سلولهایی می شودسیستم ایمنی طبیعی استفاده توسط است که سلولهای تکثیر .را تکثیر کند می کنندکه آنتی ژن ها را شناسایی گیرند تا آفینتی قرار...  
PDF یک الگوریتم جدید بهینه سازی مبتنی برکلونینگ سیستم ایمنی مصنوعی واعمال... http://ce.aut.ac.ir/~shiry/publications/Mousavi-TSP 1387.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  شود طبیعی است ارائه می تا سلولهایی می شودسیستم ایمنی طبیعی استفاده توسط است که سلولهای تکثیر .را تکثیر کند می کنندکه آنتی ژن ها را شناسایی گیرند تا آفینتی قرار...  
PDF متن کامل [PDF 779 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1585-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۶ -  لينگ مدلي را با استفاده از روش سيسررتم اثربخشرريبررراي سررنجش 6سلسررله مراتبرري .]01[ساخت وساز ارائه دادند هايسايتمديريت ايمني چند گيريتصميمچانگ و ليانگ با استفاده...  
PDF متن کامل این مقاله در 49 صفحه 411-_opt_2.pdf-جمعیت طرفداران ایمنی... https://www.rsss.ir/.../1_7d470f99b27a316344277c4614464688.html ۱۳۹۶/۶/۲۳ -  امید است با پیاده سازی و استقرار مستمر سیستم مدیریت ایمنی ترافیکی راه ها در سازمان هایی که با حمل ونقل جاده ای سروکار دارند، زمینه دستیابی به ارتقای سطح ایمنی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.