نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۳۳۱,۶۶۰ نتیجه (۱.۷۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF یک الگوریتم جدید بهینه سازی مبتنی برکلونینگ سیستم ایمنی مصنوعی واعمال... http://ce.aut.ac.ir/~shiry/publications/Mousavi-TSP 1387.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  شود طبیعی است ارائه می تا سلولهایی می شودسیستم ایمنی طبیعی استفاده توسط است که سلولهای تکثیر .را تکثیر کند می کنندکه آنتی ژن ها را شناسایی گیرند تا آفینتی قرار...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/.../1503 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  توان نسبت به استقرار سيستم مديريت ايمني فرايند در صنعت مورد مطالعه اقدام نمود ، ميMSPمستندات اختصاصي مربوط به .اين صنايع تعميم داد توان نتايج مطالعه حاضر را به...  
PDF بررسی فعالیت سیستم ایمنی سلولی در بیماران مبتلا به تومورهای سر و گردن... http://rjms.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-652-558add5.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  شود عالیت تاکنون مطالعات متعددی در ارتباط با بررسی ف تومورهای نواحی مختلف سیستم ایمنی در بیماران مبتلا به قبل که اغلب مربوط به یک تا دو دهه بدن انجام شده است...  
PDF سنجش روابط علت و معلولی بین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد ایمنی صنایع... http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1257-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  سپس به منظور سنجش روابط علت و معلولي از يك مطالعه ميداني بهره ها نيز از پرسشنامه مخصوص ديمتل استفاده شده آوري دادهباشد. به منظور جمعشرقي ميكارشناسان ايمني صنايع...  
PDF متن کامل-بررسی و ارزیابی رویکردهای تشخیص نفوذ بر مبنای سیستم ایمنی... http://ic4i-journal.ir/.../browse.php?a_id=23&sid=1&slc... ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  به عقیده نگارندگان کو سیستم در اصل دارای یک اِ 0مبتنی بر ایمنی مصنوعی مصنوعی می باشد که با الهام از رفتار دفاعی سیستم ایمنی ) در برابر نفوذ آنتی ژنها و...  
PDF متن کامل [PDF 233 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://rjms.iums.ac.ir/article-1-643-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  شود عاليـت تاكنون مطالعـات متعـددي در ارتبـاط بـا بررسـي ف تومورهاي نـواحي مختلـف سيستم ايمني در بيماران مبتلا به قبـل كه اغلب مربوط به يـك تـا دو دهـه بدن...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../6460 ۱۳۹۳/۱۰/۴ -  های گوشتی جوجهو جمعیت میکروبی سکوم ایمنی پاسخهای عیین اثر استفاده از گیاه خرفه برتاین آزمایش با هدف هایی با جایگزینی سطوح صفر )شاهد(، یک و دو درصد پودر خرفه گروه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1370-563208.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  عفونی، کاري سخت و در بعضی موارد غیرممکن کار براي کم کردن بروز خسارت ناشی از است. بهترین راه اي که عوامل عفونی ارتقاي سیستم ایمنی طیور است به گونه پاسخ صورت ورود عوامل...  
PDF 2018_01_09_14_44_57_شماره_پنجم_نشریه_داخلی_کیفیت_و_ایمنی-pdf_Adobe_Acr... http://www.isrc.ac.ir/.../شماره-پنجم-نشریه-داخلی-کیفیت-و-ایمنی.... ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  ابري سایت پرتاب: الزامات ایمني تعریف شده توسط اسكادران 54 آمریكا براي چند نمونه شرای...  
PDF 18- تاثیر فراورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c http://www.dr-naseri.com/images/stories/Ms14_published.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۶ -  مطرح هستند ( هاي پاسخ ايمني كننده تنظيم)لاتورها وايمونومد اي هفتـه 6-8 مـوش رأس 91براي بررسي پاسخ هومـورال اوليـه، تعـداد . مورال اوليه و ثانويه در موش پرداخته شده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.