نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۳۴۵,۵۵۲ نتیجه (۰.۴۲۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF یکروش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرمچاله در... http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7257_304bc6eaa4f52e89b65b... ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ -  رسد.نظر میوتاه بر آن لازم بهک با گذر دیآیبرمه از نامش ک طورهمان یذات یمنیستم ایس :ایمنی ذاتی از مهاجمان معمول، یمکص تعداد یتشخ یکند و برار نمیییزمان تغ ه کرا ( 11هاپاتوژنشتر...  
PDF مقایسة عملکرد سیستم ایمنی سویه های آرین، بومی آذربایجان غربی، آمیخته... https://jap.ut.ac.ir/.../article_61261_bc027e16f95400bb5e8cb519... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  های لنفاوی بود. بیشترین عیار پادتن کل در سویة آرین و کمترین عیار پادتن کتل در ستویة راس مشت وزن نسبی اندا هتای ایمنتی شده از نظر ایمنی سلولی ملاحظه نشد. پرندگان...  
PDF بررسی رابطه استرس و سیستم ایمنی در 340 مدیر در استان خوزستان... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-854-aa42248.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  باشند گر بر سیستم ایمنی می نقش تعدیل کننده و واسطه تأثیر فشار روانی های شخصیتی به مثابه سپری محافظ در برابر ویژگی علاوه بر ویژگی شخصیتی . کنند بر سیستم ایمنی بدن...  
PDF زارش موردی از استرونژیلوئیدیازیس شدید به دنبال مصرف داروی سرکوبکننده... http://journal.gums.ac.ir/files/.../azizi-A-10-36-13-20411d4.pd... ۱۳۹۳/۴/۲ -  انتشار این عفونت به دلیل تغییر در وضعیت روده کوچک، حساسیت منتشر شکم، کاهش صداهای روده ای ایمنی بدن است (۶). انتشار این کرم زمانی رخ می دهد که لارو نیز همزمان با...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://www.conf.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-47.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  نکات منطقی ایمنی از آنها جلوگیری کرد یمنی به منظور در واقع ، تقریباً همة مواد تا حدودی سمی اند ، در نتیجه دقت و ا. سر و کار داریم ، سمی اند جلوگیری از ورود مواد...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../646... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  هاي گوشتی جوجهو جمعیت میکروبی سکوم ایمنی پاسخهاي عیین اثر استفاده از گیاه خرفه برتاین آزمایش با هدف هایی با جایگزینی سطوح صفر )شاهد(، یک و دو درصد پودر خرفـه...  
PDF یکروش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرمچاله در... https://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7257_c39e577c7a5873c874b... ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  رسد.نظر میوتاه بر آن لازم بهک با گذر دیآیبرمه از نامش ک طورهمان یذات یمنیستم ایس :ایمنی ذاتی از مهاجمان معمول، یمکص تعداد یتشخ یکند و برار نمیییزمان تغ ه کرا ( 11هاپاتوژنشتر...  
PDF ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی-دانشگاه علامه... http://jmsd.atu.ac.ir/.../article_218_5cd82ebda43f7669a50c9c4cd... ۱۳۹۵/۱/۷ -  خطر است و باعث عواقب منفی نمی‎بی برخی از مطالعات صورت چون ابراز وجود کردن را در خود حفظ کنند. رفتارهایی هم رفتارهای متعدد کارکنان اند که ایمنی روانی به عنوان یک...  
PDF ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی-دانشگاه مذاهب... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1040438.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  خطر است و باعث عواقب منفی نمی‎بی برخی از مطالعات صورت چون ابراز وجود کردن را در خود حفظ کنند. رفتارهایی هم رفتارهای متعدد کارکنان اند که ایمنی روانی به عنوان یک...  
PDF * برگه اطلاعات ایمنی مواد در آزمایشگاه به ما چه می گویند؟ برگه... https://natres-centlab.iut.ac.ir/.../برگه اتطلاعات ایمنی مواد ب... ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  این سیستم ها اغلب کمک می کنند که ویژگی ها و خطرات اینگونه مواد سریعتر قابل تشخیص باشد. به منظور افزایش ایمنی، سیستم های طبقه بندی به خصوص برگه های اطلاعات ایمنی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.