نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۲۵۰,۰۲۷ نتیجه (۰.۱۳۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF برنامه همایش-دانشگاه ع.پ گیلان http://10ohs.gums.ac.ir/.../برنامه_زمان_بندی_دهمین_همایش_سراسری... ۱۳۹۶/۲/۱۲ -  حوادث ناشي از کار علاوه بر آسیب هاي جسمي و رواني، هزینه هاي زیادي را بر جامعه تحمیل مي نماید، لذا توجه جمعي و گروهي به ایمني، سلامت کار و مشارکت درون بخشي و بین...  
PDF سنجش روابط علت و معلولی بین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد ایمنی صنایع... http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1257-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  سپس به منظور سنجش روابط علت و معلولي از يك مطالعه ميداني بهره ها نيز از پرسشنامه مخصوص ديمتل استفاده شده آوري دادهباشد. به منظور جمعشرقي ميكارشناسان ايمني صنايع...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1370-563208.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  عفونی، کاري سخت و در بعضی موارد غیرممکن کار براي کم کردن بروز خسارت ناشی از است. بهترین راه اي که عوامل عفونی ارتقاي سیستم ایمنی طیور است به گونه پاسخ صورت ورود عوامل...  
PDF متن کامل-بررسی و ارزیابی رویکردهای تشخیص نفوذ بر مبنای سیستم ایمنی... http://ic4i-journal.ir/.../browse.php?a_id=23&sid=1&slc... ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  به عقیده نگارندگان کو سیستم در اصل دارای یک اِ 0مبتنی بر ایمنی مصنوعی مصنوعی می باشد که با الهام از رفتار دفاعی سیستم ایمنی ) در برابر نفوذ آنتی ژنها و...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../6460 ۱۳۹۳/۱۰/۴ -  های گوشتی جوجهو جمعیت میکروبی سکوم ایمنی پاسخهای عیین اثر استفاده از گیاه خرفه برتاین آزمایش با هدف هایی با جایگزینی سطوح صفر )شاهد(، یک و دو درصد پودر خرفه گروه...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jmum.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../6460 ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  های گوشتی جوجهو جمعیت میکروبی سکوم ایمنی پاسخهای عیین اثر استفاده از گیاه خرفه برتاین آزمایش با هدف هایی با جایگزینی سطوح صفر )شاهد(، یک و دو درصد پودر خرفه گروه...  
PDF اصل مقاله (817 K)-دانشگاه تبریز http://animalscience.tabrizu.ac.ir/.../article_4766_d3dab76487a... ۱۳۹۵/۳/۲۱ -  .) تاكنون تحقيقي در تحريک كننده مورد اثرات افزودن پودر بره موم بر عملكرد رشد و هاي بلدرچين انجام نشده است؛ پاسخ ايمني جوجه بنابراين هدف از اين پژوهش بررسي اثرات...  
PDF متن کامل [PDF 950 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران https://jsmt.khu.ac.ir/article-1-102-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  قدرت و هوازی ظرفیت است پویا ممکن ورزشی تمرینات كه دهدمی نشان قیقاتحت آتریت ماران بیو ورزش هوازی بر فاكتورهای ایمنی بدنیآثار فعالیت دربارهكمی تحقیقات را بهبود بخشد، اما...  
PDF 2018_01_09_14_44_57_شماره_پنجم_نشریه_داخلی_کیفیت_و_ایمنی-pdf_Adobe_Acr... http://www.isrc.ac.ir/.../شماره-پنجم-نشریه-داخلی-کیفیت-و-ایمنی.... ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  ابري سایت پرتاب: الزامات ایمني تعریف شده توسط اسكادران 54 آمریكا براي چند نمونه شرای...  
PDF 18- تاثیر فراورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c http://www.dr-naseri.com/images/stories/Ms14_published.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۶ -  مطرح هستند ( هاي پاسخ ايمني كننده تنظيم)لاتورها وايمونومد اي هفتـه 6-8 مـوش رأس 91براي بررسي پاسخ هومـورال اوليـه، تعـداد . مورال اوليه و ثانويه در موش پرداخته شده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.