نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۲۸۴,۱۰۹ نتیجه (۰.۴۰۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://conf.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-70.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  نباشد ترین مسائلی است که هر فرد در هر سهححی در محهیط کهار و ایمنی و سلامتی یکی از مهم. های مرتبط باشد ز آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواههد شهد و...  
PDF 2018_01_09_14_44_57_شماره_پنجم_نشریه_داخلی_کیفیت_و_ایمنی-pdf_Adobe_Acr... http://www.isrc.ac.ir/.../شماره-پنجم-نشریه-داخلی-کیفیت-و-ایمنی.... ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  ابري سایت پرتاب: الزامات ایمني تعریف شده توسط اسكادران 54 آمریكا براي چند نمونه شرای...  
PDF بررسی و ارزیابی رویکردهای تشخیص نفوذ بر مبنای سیستم ایمنی مصنوعی... http://ic4i-journal.ir/.../browse.php?a_id=23&sid=1&slc... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  به عقیده نگارندگان کو سیستم در اصل دارای یک اِ 0مبتنی بر ایمنی مصنوعی مصنوعی می باشد که با الهام از رفتار دفاعی سیستم ایمنی ) در برابر نفوذ آنتی ژنها و...  
PDF 18- تاثیر فراورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c http://www.dr-naseri.com/images/stories/Ms14_published.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۶ -  مطرح هستند ( هاي پاسخ ايمني كننده تنظيم)لاتورها وايمونومد اي هفتـه 6-8 مـوش رأس 91براي بررسي پاسخ هومـورال اوليـه، تعـداد . مورال اوليه و ثانويه در موش پرداخته شده...  
PDF اصل مقاله (265 K)-  دانشگاه تهران https://jap.ut.ac.ir/.../article_24852_d1a044252fa09a1028815148... ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ -  روزگی آزمون شد رسد امکان حذف به نظر می. نشدهاي سیستم ایمنی مشاهدهداري از نظر صفات عملکردي نداشت و تفاوتی از نظر شاخصمعنی .هاي گوشتی وجود داشته باشدویتامینی طی...  
PDF یکروش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرمچاله در... http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7257_304bc6eaa4f52e89b65b... ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ -  رسد.نظر میوتاه بر آن لازم بهک با گذر دیآیبرمه از نامش ک طورهمان یذات یمنیستم ایس :ایمنی ذاتی از مهاجمان معمول، یمکص تعداد یتشخ یکند و برار نمیییزمان تغ ه کرا ( 11هاپاتوژنشتر...  
PDF مقایسة عملکرد سیستم ایمنی سویه های آرین، بومی آذربایجان غربی، آمیخته... https://jap.ut.ac.ir/.../article_61261_bc027e16f95400bb5e8cb519... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  های لنفاوی بود. بیشترین عیار پادتن کل در سویة آرین و کمترین عیار پادتن کتل در ستویة راس مشت وزن نسبی اندا هتای ایمنتی شده از نظر ایمنی سلولی ملاحظه نشد. پرندگان...  
PDF اصل مقاله 248.3 K-مجله زیست شناسی ایران http://animal.ijbio.ir/.../article_1062_21c8041b799ee62b2f970a3... ۱۳۹۸/۹/۳ -  است كمان نيرنگآلاي ايمني ماهي قزل در كاهش اثر سوء اين سم بر سيستم ،گياه مو يها سرشاخهبرگ و عصاره پس از . صورت گرفت غذا لوگرميهر ك يبه ازا گرم يليم 004مو به نسب...  
PDF بررسی رابطه استرس و سیستم ایمنی در 340 مدیر در استان خوزستان... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-854-aa42248.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  باشند گر بر سیستم ایمنی می نقش تعدیل کننده و واسطه تأثیر فشار روانی های شخصیتی به مثابه سپری محافظ در برابر ویژگی علاوه بر ویژگی شخصیتی . کنند بر سیستم ایمنی بدن...  
PDF بررسی رابطه استرس و سیستم ایمنی در 340 مدیر در استان خوزستان... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-854-aa42248.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ -  باشند گر بر سیستم ایمنی می نقش تعدیل کننده و واسطه تأثیر فشار روانی های شخصیتی به مثابه سپری محافظ در برابر ویژگی علاوه بر ویژگی شخصیتی . کنند بر سیستم ایمنی بدن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.