نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۲۵۰,۰۲۷ نتیجه (۰.۱۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (265 K)-  دانشگاه تهران https://jap.ut.ac.ir/.../article_24852_d1a044252fa09a1028815148... ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ -  روزگی آزمون شد رسد امکان حذف به نظر می. نشدهاي سیستم ایمنی مشاهدهداري از نظر صفات عملکردي نداشت و تفاوتی از نظر شاخصمعنی .هاي گوشتی وجود داشته باشدویتامینی طی...  
PDF دانلود فايل چكيده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://thesis.iauctb.ac.ir/.../275_2018-06-12_07.51.58_پایان نا... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  راهکارهای بهبود ایمنی سایت های پروژه محور ابزاری آینده نگر به منظور شناسایی خطرات ارایه( :استاد راهنما غلامحسین حلوانیدکتر :استاد مشاور سمیراقیاسیدکتر...  
PDF یکروش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرمچاله در... http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7257_304bc6eaa4f52e89b65b... ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ -  رسد.نظر میوتاه بر آن لازم بهک با گذر دیآیبرمه از نامش ک طورهمان یذات یمنیستم ایس :ایمنی ذاتی از مهاجمان معمول، یمکص تعداد یتشخ یکند و برار نمیییزمان تغ ه کرا ( 11هاپاتوژنشتر...  
PDF مقایسة عملکرد سیستم ایمنی سویه های آرین، بومی آذربایجان غربی، آمیخته... https://jap.ut.ac.ir/.../article_61261_bc027e16f95400bb5e8cb519... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  های لنفاوی بود. بیشترین عیار پادتن کل در سویة آرین و کمترین عیار پادتن کتل در ستویة راس مشت وزن نسبی اندا هتای ایمنتی شده از نظر ایمنی سلولی ملاحظه نشد. پرندگان...  
PDF بررسی رابطه استرس و سیستم ایمنی در 340 مدیر در استان خوزستان... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-854-aa42248.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  باشند گر بر سیستم ایمنی می نقش تعدیل کننده و واسطه تأثیر فشار روانی های شخصیتی به مثابه سپری محافظ در برابر ویژگی علاوه بر ویژگی شخصیتی . کنند بر سیستم ایمنی بدن...  
PDF بررسی رابطه استرس و سیستم ایمنی در 340 مدیر در استان خوزستان... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-854-aa42248.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ -  باشند گر بر سیستم ایمنی می نقش تعدیل کننده و واسطه تأثیر فشار روانی های شخصیتی به مثابه سپری محافظ در برابر ویژگی علاوه بر ویژگی شخصیتی . کنند بر سیستم ایمنی بدن...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../646... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  هاي گوشتی جوجهو جمعیت میکروبی سکوم ایمنی پاسخهاي عیین اثر استفاده از گیاه خرفه برتاین آزمایش با هدف هایی با جایگزینی سطوح صفر )شاهد(، یک و دو درصد پودر خرفـه...  
PDF اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان-دانشگاه... http://jab.alzahra.ac.ir/.../article_3273_db8d2014142c139c488e6... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  5دوره سی ام، شماره 2، پاییز و زمستان 6931مجله علمی - پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) / زیست شناسی کاربردی اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ايمنی هومورال در انسان نجمه السادات...  
PDF اثر پروبیوتیک و پری بیوتیک بر سامانهآنتی اکسیدانی، سیستم ایمنی، آنزیم... https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/.../11985 ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  ثر واقع شودؤممکن است میی گرما تنش تحتی گوشتي ها جوجه در ایمنی و بهبود سیستم آنتی اکسیدانی ستمیس تیتقو ،یخوني ها فراسنجه .گلوتایتون پراکسیداز ،، تنش گرمایی، جوجه...  
PDF یکروش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرمچاله در... https://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7257_c39e577c7a5873c874b... ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  رسد.نظر میوتاه بر آن لازم بهک با گذر دیآیبرمه از نامش ک طورهمان یذات یمنیستم ایس :ایمنی ذاتی از مهاجمان معمول، یمکص تعداد یتشخ یکند و برار نمیییزمان تغ ه کرا ( 11هاپاتوژنشتر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.