نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۲۸۴,۱۰۹ نتیجه (۰.۴۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF زارش موردی از استرونژیلوئیدیازیس شدید به دنبال مصرف داروی سرکوبکننده... http://journal.gums.ac.ir/files/.../azizi-A-10-36-13-20411d4.pd... ۱۳۹۳/۴/۲ -  انتشار این عفونت به دلیل تغییر در وضعیت روده کوچک، حساسیت منتشر شکم، کاهش صداهای روده ای ایمنی بدن است (۶). انتشار این کرم زمانی رخ می دهد که لارو نیز همزمان با...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/download/.../646... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  هاي گوشتی جوجهو جمعیت میکروبی سکوم ایمنی پاسخهاي عیین اثر استفاده از گیاه خرفه برتاین آزمایش با هدف هایی با جایگزینی سطوح صفر )شاهد(، یک و دو درصد پودر خرفـه...  
PDF یکروش مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی جهت دفاع در برابر حملات کرمچاله در... https://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7257_c39e577c7a5873c874b... ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  رسد.نظر میوتاه بر آن لازم بهک با گذر دیآیبرمه از نامش ک طورهمان یذات یمنیستم ایس :ایمنی ذاتی از مهاجمان معمول، یمکص تعداد یتشخ یکند و برار نمیییزمان تغ ه کرا ( 11هاپاتوژنشتر...  
PDF ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی-دانشگاه علامه... http://jmsd.atu.ac.ir/.../article_218_5cd82ebda43f7669a50c9c4cd... ۱۳۹۵/۱/۷ -  خطر است و باعث عواقب منفی نمی‎بی برخی از مطالعات صورت چون ابراز وجود کردن را در خود حفظ کنند. رفتارهایی هم رفتارهای متعدد کارکنان اند که ایمنی روانی به عنوان یک...  
PDF ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی-دانشگاه مذاهب... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1040438.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  خطر است و باعث عواقب منفی نمی‎بی برخی از مطالعات صورت چون ابراز وجود کردن را در خود حفظ کنند. رفتارهایی هم رفتارهای متعدد کارکنان اند که ایمنی روانی به عنوان یک...  
PDF * برگه اطلاعات ایمنی مواد در آزمایشگاه به ما چه می گویند؟ برگه... https://natres-centlab.iut.ac.ir/.../برگه اتطلاعات ایمنی مواد ب... ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  این سیستم ها اغلب کمک می کنند که ویژگی ها و خطرات اینگونه مواد سریعتر قابل تشخیص باشد. به منظور افزایش ایمنی، سیستم های طبقه بندی به خصوص برگه های اطلاعات ایمنی...  
PDF ویتامین D، سلامت و التهاب سیستم ایمنی در مالتیپل اسکلروزیس-دانشگاه... http://journal.nkums.ac.ir/.../nabavi1983-A-10-25-134-17518d7.p... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  مونوسیتایمنی می ها و سرکوب تمایز مؤثر بر سنتز سایتوکینهومورالایمنی مشخصات سایتوکاین بیان . گرددها میر لنفوسیتو تکثی ، تأثیر زیادی بر نوع پاسخ ایمنی Tهایشده توسط سلول های...  
PDF ویتامین D، سلامت و التهاب سیستم ایمنی در مالتیپل اسکلروزیس-دانشگاه... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-155-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۶ -  مونوسیتایمنی می ها و سرکوب تمایز مؤثر بر سنتز سایتوکینهومورالایمنی مشخصات سایتوکاین بیان . گرددها میر لنفوسیتو تکثی ، تأثیر زیادي بر نوع پاسخ ایمنی Tهايشده توسط سلول هاي...  
PDF بهبود ضناسایی حملات در سیستمهای تطخیص نفور با کاهص ابعاد دادههای... http://soltanizadeh.semnan.ac.ir/SentPapers/10_80n.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۲ -  دس اين ثبضذ که اص سیستم ايمنی ثذن مهخهدات صنذه الوبم گشفته است.، سیستم ايمنی مػنهعی میاسائه ضذه دس اين صمینهوبی الگهسيتم که يک سهش وبی اسبسیتحلیل مهلفه اص سهش ،ی...  
PDF دریافت فایل-هواپیمایی آسمان https://portal.iaa.ir/.../cbfc6c30-ee20-4eb1-b0e2-a372598a45c1.... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  بروز حوادث نیز خطاهاي انسانی باعث کل ایمنی و نظام کیفی اقدام به بررسی همکاران اداره یابی آن دسته از رویدادهایی که این حوادث و ریشه اند که بر طبق ریشه در عوامل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.