نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۹۴,۶۶۱ نتیجه (۰.۳۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل-شرکت بازرگانی دولتی ایران http://www.gtc-portal.com/uploads/ahamfaliat_9157.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  هدف مشارکت در اجرای سیاستهای کلیه فعالیتهای بعد از تولید )و پیش از آن، به عنوان متولی ساماندهی تصدی گری دولت در امور مربوط به خدمات بازرگانی با تمام ، در سه دهه اخیر...  
PDF ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای دولت الکترونیک: نقش وب سایت... http://ijme.mui.ac.ir/article-1-2252-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۶ -  قرار دهد يرا مورد بررس كيمدل بلوغ دولت الكترون يراستا . انجام شد 0931ها در سال وب سايت يكاو نهيو به يمحتو لمقطعي و از طريق تحلي –پژوهش به شيوه توصيفي نيا: ها روش...  
PDF بررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان اصفهان مطالعه موردی:... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61685_cf62994901c34566df8... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  روموقعیت سایت دولت قرین .3شکل روش تحقیق .2.2 و رالرب) یها گونه(بر اسا تی گیاهیپس از تعین نرو و از مرتع، تصل چرا یبردار بهرهنو ،همراه یها گونه با پایان یاتنن رشرد...  
PDF دانلود : dr-abasian-mph.pdf-دانشگاه علوم پزشکی همدان http://sph.umsha.ac.ir/uploads/dr-abasian-mph_76897.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  اند دریافت دقیقی وجود ندارد نسبت به سیاست سلامت داشته ها بر سیاست سلامت تاثیر رویکرد دولتنماییم تا دریابیم پژوهش کوشش می ن منظور به مطالعه سیاست سلامت در دو یبه...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../74212f24e53761081307d5ced43057f6.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  برای نمونه برخی از آن تعارض ها عبارت بود از: کوشش دولت برای استحالۀ قدرت پراکندۀ ایلات و عشایر متکثر و متنوع در حکومت مرکزی، خلع سلاح و سلب قدرت از سران ایلات...  
  PDF دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت ها در جوامع معاصر-ایرنا http://article.irna.ir/fa/File/.../dj diplomacy.pdf ۱۳۹۵/۲/۱۴ -  بـراي پیشـبرد اهـداف نظر میگونه به در نگاه نخست این. را پیش ببرد ، اما بـه واقـع چنـین (1931سایت اشراف، )ها شکل گرفته است میان دولت پیشین بوده و بر اساس هسته سنتی تماس ز...  
PDF ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای دولت الکترونیک: نقش وب سایت... http://paramedicine.kaums.ac.ir/.../medical_universities.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  کنند می لیتسه یدولت یها سازمان ریسا .قرار دهد یرا مورد بررس کیمدل بلوغ دولت الکترون یراستا . انجام شد 0931ها در سال وب سایت یکاو نهیو به یمحتو لمقطعی و از طریق...  
  PDF توسعه‌محوری‌در‌دولت‌سازندگی‌و‌الزامات‌آن... http://article.irna.ir/userfiles/fa/.../TSSQ47571474313400.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -  برای خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده تحلیلی و نظریه ـ منظور از روش توصیفی این های ع دولت در برخی حوزهدهد تعدیل مواض های...  
مقايسه كاربرد انواع روش هاي ارزيابي دسترس پذيري وب سايت ها (مطالعه... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=112729 ۱۳۹۷/۱۱/۷ -  عنوان مقاله: مقايسه كاربرد انواع روش هاي ارزيابي دسترس پذيري وب سايت ها (مطالعه موردي: وب سايت وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران) نویسندگان: حسن‌ زاده محمد*,...  
PDF اصل مقاله (315 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://egdr.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1500_1ef9fa2458185bfba3b... ۱۳۹۴/۱/۱۷ -  دهد های جامعه را تحت تأثیر قرار می بخش تر شدن اندازه شود در پی بزرگ وجود دارد که موجب می دولت، بیکاری به طور نامطلوب تحت تأثیر قرار گیرد و نرخ .آن افزایش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.