نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳۲۳,۳۹۰ نتیجه (۰.۳۶۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان اصفهان مطالعه موردی:... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61685_cf62994901c34566df8... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  روموقعیت سایت دولت قرین .3شکل روش تحقیق .2.2 و رالرب) یها گونه(بر اسا تی گیاهیپس از تعین نرو و از مرتع، تصل چرا یبردار بهرهنو ،همراه یها گونه با پایان یاتنن رشرد...  
PDF دانلود : dr-abasian-mph.pdf-دانشگاه علوم پزشکی همدان http://sph.umsha.ac.ir/uploads/dr-abasian-mph_76897.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  اند دریافت دقیقی وجود ندارد نسبت به سیاست سلامت داشته ها بر سیاست سلامت تاثیر رویکرد دولتنماییم تا دریابیم پژوهش کوشش می ن منظور به مطالعه سیاست سلامت در دو یبه...  
ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در راستاي دولت الكترونيك: نقش وب سايت... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=197954 ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  در اين بررسي وضعيت وب سايت دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در ارائه خدمات آموزشي- پژوهشي در چهار مرحله بلوغ دولت الكترونيك شامل اطلاع رساني، تعاملي، تراكنشي و يكپارچه...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../74212f24e53761081307d5ced43057f6.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  برای نمونه برخی از آن تعارض ها عبارت بود از: کوشش دولت برای استحالۀ قدرت پراکندۀ ایلات و عشایر متکثر و متنوع در حکومت مرکزی، خلع سلاح و سلب قدرت از سران ایلات...  
PDF پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیششرطها-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://clr.modares.ac.ir/.../article_15291_5f8fc4603dd073060020... ۱۳۹۵/۸/۱ -  قدرت به شمار می ها دموکراسی را نه برای دموکراسی دوران جنگ سرد، دولت برخلافدر دموکراسی جدید، ها خواهند. آنها میثبات جهانی، بلکه برای حمایت از حقوق شهروندان و جلب...  
PDF ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای دولت الکترونیک: نقش وب سایت... http://paramedicine.kaums.ac.ir/.../medical_universities.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  کنند می لیتسه یدولت یها سازمان ریسا .قرار دهد یرا مورد بررس کیمدل بلوغ دولت الکترون یراستا . انجام شد 0931ها در سال وب سایت یکاو نهیو به یمحتو لمقطعی و از طریق...  
مدل سازي اصولي وب سايتها در دولت الكترونيك-پایگاه اطلاعات علمی جهاد... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=7848 ۱۳۹۸/۱۰/۳ -  دانش اين گروه ها را در تعامل با وب سايت در نظر گرفت در ايجاد يك وب سايت دولت الكترونيك مي توان اين افراد را در سه دسته زير تقسيم بندي نمود: - متولي يا ذينفع هاي سايت...  
PDF اصل مقاله (315 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://egdr.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1500_1ef9fa2458185bfba3b... ۱۳۹۴/۱/۱۷ -  دهد های جامعه را تحت تأثیر قرار می بخش تر شدن اندازه شود در پی بزرگ وجود دارد که موجب می دولت، بیکاری به طور نامطلوب تحت تأثیر قرار گیرد و نرخ .آن افزایش...  
PDF ارزیابی محتوای وب ایران از منظر دولت الکترونیک-دانشگاه یزد دانشگاه یزد https://pws.yazd.ac.ir/zareh/papers/CSICC07.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  ۱]شود الكترونيك ناميده مي توانند وارد يك سايت اينترنتي شده، به آساني خـدمات و اطلاعـات مي اي انجام بر( enilno)دولتي موردنياز خود را يافته و از آن سايت برخط...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../caac327337ff263b7e15070822c30748.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۶ -  د شرفتی پ ،یبخش تی را در عرصة هو ینیدولت د های وظیفهها درک پرسش نیپاسخ به ا .کند میو عدالت آسان نظام . است یاسلام طولان های هدف به یابیست بحث از آن جهت است که...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.