نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۴۹ نتیجه (۱.۷۵۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180417093341-9582-194.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  ماهیت غیرساختاری خشکسالی و پینیدگی الگوههای مشاهد فرد تبدیل کرد است که امکان جلهوگیری از وقهوع آن در ههین منطقهه و شهرایطی پدیدۀ منحصربه ویژ در بخهش کشهاورزی، بایهد...  
PDF ی ی ودکان ا� � http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=d1f3907a7f167f3f66e... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  دانشـيار روان دكتر علي اصـغر كاكو دانشگاه پيام نور ،استثنايي شيرين محمدزاده و پيوند ميهن دوست :انگليسي ويراستاران ابوالفضل توكلي شانديز :فارسي ويراستار بازآفريني...  
PDF اصل مقاله (480 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jisds.srbiau.ac.ir/.../pdf_1793_71051d545f4c336c4ad9100a... ۱۳۹۶/۹/۱ -  آورده است در این تحقیق می نسـبت بـه پدیـده ازدواج مـورد ارزیـابی قـرار داده و عوامـل اجتمـاعی مـوثر در ایـن امـر را ماننــد، . اقتصادي خانواده، سن،جنس،را مورد بررسی...  
مقاله بررسی استانداردهای LEED & BREEAM برمعماری مدرن نمونه های موردی... https://www.civilica.com/Paper-EMAA05-EMAA05_081.html ۱۳۹۶/۹/۲ -  و مقایسه ی آن با شهر رویایی پدیده شاندیز مشهد ایران [مقاله کنفرانسی] - کشتکار قلا تی، احمدرضا؛انصا ری، مجتبی؛نازی دیزجی، سجاد، نشریه ... مباحث پیشرفته در ساختمانهای پایدار...  
مقاله طراحی حرارتی لولههای مبدل خط انتقال واحد الفین پتروشیمی... https://www.civilica.com/.../Paper-SDEWE01-SDEWE01_033=طراحی-حر... ۱۳۹۶/۵/۲۵ -  BibTex EndNote RIS ISI Text Clipboard مقالات پیشنهادی مرتبط خلاقیت و اجرای قوانین LEED در شهر مصدر ابوظبی در امارات متحده عربی و مقایسه ی آن با شهر رویایی پدیده شاندیز...  
PDF بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی چکیده :-شرکت نفت و گاز پارس http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri20/910524-3.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  گردشگری اما به عنوان یک پدیده جغرافیای در عصر پسامدرن گسترش فزاینده ای یافته است مدرن در ساختار شکنی زمان های برگشت ناپذیر در عصر پسامدرن ، به شکل گیری جهانی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.