نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶۸۲ نتیجه (۰.۱۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../372-1394-12-17 ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  شرکت کننده پس از دریافت اسناد و مشخصات معامله از نشانی: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی ، شهرداری مرکزی، طبقه سوم، اداره کل قراردادها و پیمان...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../372-1394-12-17?Itemid=0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  شرکت کننده پس از دریافت اسناد و مشخصات معامله از نشانی: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی ، شهرداری مرکزی، طبقه سوم، اداره کل قراردادها و پیمان...  
PDF دریافت فایل ضمیمه-جامعه مهندسین مشاور ایران http://www.irsce.org/.../1394_7_26_2291_IRSCE_DAILY_BULETIN_139... ۱۳۹۶/۳/۸ -  شرکت به خام نفت فارس جیخل در آن معادل و افتیدر را شگاهیپالا نیا یها فرآورده رانیا/داد خبر نیادیم از نفت استخراج یبرا جهان نقاط نیتر ارزان از یکی رانیا: یانرژ یالملل...  
PDF 35 بررسی عوامل پیش بینی کننده وفاداری مشتریان در بخش رستوران های ممتاز http://www.iauqeshm.ir/.../article_527039_e1e47bf4a8bb9af21ca4e... ۱۳۹۸/۱/۲ -  مشتریان آن و به روش نمونه 202در رستوران پدیده شاندیز و با توزیع پیمایشی -به صورت توصیفیاین مطالعه . است ای حداال مربعات جزئی پیشنهاد شده توسط و از روش دو مرحله یابی...  
PDF موانع و محدودیتهای توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن مهسا... http://gps.gu.ac.ir/.../article_65970_82e96458482fe567f016d9e0b... ۱۳۹۷/۶/۷ -  در قــرن پدیـــده گردشـــگري یـــک واقعیـــت یکـــم،وبیســـت ناپذیر در رفتار و عمل انسان براي ارضـاي روح اجتناب کنجکاوي او خواهد بود. سفر به دیگر نقاط چه بصورت حقیقی...  
PDF موانع و محدودیتهای توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن مهسا... http://gps.gu.ac.ir/.../article_65970_a168c3232f947d584984bc6ea... ۱۳۹۷/۴/۳۱ -  در قــرن پدیـــده گردشـــگري یـــک واقعیـــت یکـــم،وبیســـت ناپذیر در رفتار و عمل انسان براي ارضـاي روح اجتناب کنجکاوي او خواهد بود. سفر به دیگر نقاط چه بصورت حقیقی...  
PDF اصل مقاله (268 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://sspp.iranjournals.ir/.../article_5703_785b97bc70c7912b15... ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  کندمی شدن، جهانی –یعنی جهانی بینی، فلسفه و فرهنگ -افزاري این پدیدهحساس و نرم ۀبا عنایت به جنب ه وجود آورده است کهاي فرهنگی و اجتماعی بهو ارزش اساسی در وجوه مادي و...  
PDF اصل مقاله (1138 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_1139_c13fa95bf2d4c54b4b6e0c37... ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  رفته بکاری مختلفی ها شرکتدر ستمیس نیا، کنونرا ارائه نمودند. از آن زمان تا کسبجامعی از دید رانیمدبه کهست ها اندازهی از ا متوازن مجموعهامتیازیکارت ی ها تیفعال...  
PDF اصل مقاله (287 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../pdf_2895_a75f2c2d78a4783ff466a48bc... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  گرفته استمورد بررسي قرار ارائه مدلي محقق ساخته و نوآورانه تصادفي در نه گيري غيرصورت نموه هاي پديده شانديز در بخش رفتار شهروندي و بصفي رستورانن كاركنااز تصادفي...  
PDF دانلود فایل : ایرانیان_مهاجر_پس_از_سه_دهه.pdf ( 1781KB )-سازمان فرهنگ... http://fa.berlin.icro.ir/.../ايرانيان_مهاجر_پس_از_سه_دهه_337527... ۱۳۹۶/۵/۵ -  ان لازم به ذکر است که این مجموعه و مقالات دریافتی از کنندگان با هماهنگی و همکاری مرکز تحقیقات سازمان شرکت صدا و سیما داوری و براساس ارزیابی انجام شده انتخاب گردیده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.