نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶۷۹ نتیجه (۱.۷۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF یازده دی 1395 شماره 2 یازده دی 1395 http://armanema.com/.../9e016a83819921fb958cd1a5fa88b312.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  "شهروند خبرنگاری" جذابیت انکارناپذیری برای مردم پیدا کرده که ضمن مزایای بسیار آن، این پدیده پیامد نامیمون وضعیت رسانه در ایران است. دکتر مهدی محسنیان راد در طرح مدل...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../372-1394-12-17 ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  شرکت کننده پس از دریافت اسناد و مشخصات معامله از نشانی: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی ، شهرداری مرکزی، طبقه سوم، اداره کل قراردادها و پیمان...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../372-1394-12-17?Itemid=0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  شرکت کننده پس از دریافت اسناد و مشخصات معامله از نشانی: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی ، شهرداری مرکزی، طبقه سوم، اداره کل قراردادها و پیمان...  
PDF دریافت فایل ضمیمه-جامعه مهندسین مشاور ایران http://www.irsce.org/.../1394_7_26_2291_IRSCE_DAILY_BULETIN_139... ۱۳۹۶/۳/۸ -  شرکت به خام نفت فارس جیخل در آن معادل و افتیدر را شگاهیپالا نیا یها فرآورده رانیا/داد خبر نیادیم از نفت استخراج یبرا جهان نقاط نیتر ارزان از یکی رانیا: یانرژ یالملل...  
PDF 35 بررسی عوامل پیش بینی کننده وفاداری مشتریان در بخش رستوران های ممتاز http://www.iauqeshm.ir/.../article_527039_e1e47bf4a8bb9af21ca4e... ۱۳۹۸/۱/۲ -  مشتریان آن و به روش نمونه 202در رستوران پدیده شاندیز و با توزیع پیمایشی -به صورت توصیفیاین مطالعه . است ای حداال مربعات جزئی پیشنهاد شده توسط و از روش دو مرحله یابی...  
PDF موانع و محدودیتهای توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن مهسا... http://gps.gu.ac.ir/.../article_65970_82e96458482fe567f016d9e0b... ۱۳۹۷/۶/۷ -  در قــرن پدیـــده گردشـــگري یـــک واقعیـــت یکـــم،وبیســـت ناپذیر در رفتار و عمل انسان براي ارضـاي روح اجتناب کنجکاوي او خواهد بود. سفر به دیگر نقاط چه بصورت حقیقی...  
PDF موانع و محدودیتهای توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن مهسا... http://gps.gu.ac.ir/.../article_65970_a168c3232f947d584984bc6ea... ۱۳۹۷/۴/۳۱ -  در قــرن پدیـــده گردشـــگري یـــک واقعیـــت یکـــم،وبیســـت ناپذیر در رفتار و عمل انسان براي ارضـاي روح اجتناب کنجکاوي او خواهد بود. سفر به دیگر نقاط چه بصورت حقیقی...  
PDF اصل مقاله (268 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://sspp.iranjournals.ir/.../article_5703_785b97bc70c7912b15... ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  کندمی شدن، جهانی –یعنی جهانی بینی، فلسفه و فرهنگ -افزاري این پدیدهحساس و نرم ۀبا عنایت به جنب ه وجود آورده است کهاي فرهنگی و اجتماعی بهو ارزش اساسی در وجوه مادي و...  
PDF اصل مقاله (1138 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_1139_c13fa95bf2d4c54b4b6e0c37... ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  رفته بکاری مختلفی ها شرکتدر ستمیس نیا، کنونرا ارائه نمودند. از آن زمان تا کسبجامعی از دید رانیمدبه کهست ها اندازهی از ا متوازن مجموعهامتیازیکارت ی ها تیفعال...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1156-215990.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  کندمی شدن، جهانی –یعنی جهانی بینی، فلسفه و فرهنگ -افزاري این پدیدهحساس و نرم ۀبا عنایت به جنب ه وجود آورده است کهاي فرهنگی و اجتماعی بهو ارزش اساسی در وجوه مادي و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.