نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۷۴۹ نتیجه (۰.۱۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../pdf_50589_84e639b030f86965d87f65fb... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../55315_orig.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  محمدتقی-جغتایی دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت خدمات مشاوره اي تحقیقات و پژوهش هاي lanoitanretnI enicidemoiB 81 بین المللی دانش پژوهان آذربایجان شرقی بین المللی دو...  
PDF صندوق بیمه کشاورزی صاحب امتیاز: صندوق بیمه کشاورزی مدیر مسئول: محمد... http://www.sbkiran.ir/sites/default/.../45886765270629877125.pd... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ارزیابی اثرهای رخدادِن پدیده خشکسالی / .......... / 43 - اصول بهینه تولید، مدیریت بهزراعی و مدیریت ریسک در مزارع کلزا؛ بخش دوم تنشهای محیطی و زنده / / 04 - نگاهی...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره http://www.jwwse.ir/jufile?issue_pdf=14179 ۱۳۹۹/۱/۳ -  دانشگاه شیرازدکتر ناصر طالب بیدختی: استاد دانشکده دکتر علی اکبر عظیمی: استادیار بازنشسته دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت توسعهو مهندسیمهندس...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 دی 93 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/93/10/93-10-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  تواند از روند بیابانی شدن بکاهد، اجرای پروژه ترسیب کربن است از اقداماتی که می ای، یکی هستند که برای مقابله با چنین پدیده های آینده با افزایش تازگی در کشور رواج...  
PDF سومین دوره https://icmeab.ir/uploads/abstract of 3th icmeab.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  شودیمو تاثیر بر بازده و قیمت سهام یسودآور احتمال یهاسهام یتقاضا برا شیافزا جهیو در نت یبه گمانه زن لیتما اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام قیمت بر نقدشوندگی...  
PDF اطلاعیه برگزاری انتخابات اتحادیه صنف پوشاک فروشان شهرستان کرج http://www.payamdaily.ir/attachments/article/322/799-22.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  داشتن اصل یا تصویر پروانه معتبر از ساعت 9 لغایت 21 روز چهارشنبه مورخه 42/9/59 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسی شخصا ًبه نشانی کرج - خیابان شهید بهشتی - حد فاصل...  
PDF شریه داخلی آستان مقدس احمدی و محمدی علیهما السلام شماره بیست و پنجم... http://www.shahecheragh.ir/files/nashrieh/5.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  باشد و به میمنت این پدیده بزرگ همه س ــاله ش ــادمانی و خجستگی آن روز تکرار شود و بازگش ــت آن روز نیز همان برکات را به همراه داشته باشد و فرصت ــی دیگ ــر براي ایجاد...  
PDF گزارش کامل طرح-فرهنگستان علوم پزشکی کشور http://ams.ac.ir/images/tarh1/47.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  است ن گزارش یدر ادامه ا. یگستردگ یگریو دران حضور داشته است، یخ ایتارن سنت حسنه ھمواره در طول یا یاجتمـاع یافت زنـدگیده شده و دریچیان پیرانیا یان زندگکار ید سنت...  
PDF ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ‪ BCG‬ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯽﺗﻮپﻫﺎی وﯾﺮوس‬ ‫ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ‪... http://ijmm.ir/article-1-195-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  آنتی به علت erocپروتئین ؛نداواکسن استفاده شده هاي مختلف ویروس حفاظت شدگی آن در بین ژنوتیپ به علت 2Eٍ، پروتئین (81)و دخالت دربیماري زایی هاي شرکت در اتصال به گیرنده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.