نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۶۸۶ نتیجه (۰.۱۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بولتن خبری روزانه 17 آذر-آریا سهم http://www.aryasahm.com/.../ARYA_SAHM_DAILY_BULLTIN_1395-09-17.... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  اعتبارات زیوار با همزمان معاملات ارزش و حجم شیافزا گذشته یمعاملات روز به نسبت برق، یروین عیتوز یها شرکت حساب به دیجد اعتبار زیوار به توجه با که گرفت قرار معامله مورد...  
PDF بررسی اثر شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044199.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  خودآگاهي، ، افزايش شناخت سازي زنان، اين پژوهش هاي تعاوني روستايي در توانمندلذا با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت شرکت شانديز و -هاي مشهد، طرقبههاي تعاوني روستايي...  
PDF دانلود رزومه-وب سایت دانشگاه سمنان http://mgerami.profile.semnan.ac.ir/downloads/resume ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  مشهبرداري سایت کو هرهیئت امناء بهشرکت آبادگران ایران در هنمایند • .**-، شرکت آبادگران ایران4931/01/4 **. 0831 هران، آبان ماهبین المللی ساختمان، ت هدر اولین نمایشگا...  
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_50589_84e639b030f86965d87f65f... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://jrd.ut.ac.ir/.../pdf_50589_84e639b030f86965d87f65fb1158... ۱۳۹۴/۱۲/۲ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../55315_orig.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  محمدتقی-جغتایی دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت خدمات مشاوره اي تحقیقات و پژوهش هاي lanoitanretnI enicidemoiB 81 بین المللی دانش پژوهان آذربایجان شرقی بین المللی دو...  
PDF دانلود-انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران http://www.iranwra.com/FileForDownload/files/17 per.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  www :وب سايت شركت ايرانچاپ : چاپ تهران، بلوار ميرداماد، خيابان نفت جنوبي، ساختمان 99992روزنامه اطلاعات، تلفن پيشگفتار . گويد...  
PDF دانلود( چکیده مقالات) -کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق http://epd-c.ir/Files/epdc23/fa-ir/.../epdc23-Abstracts.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  مصرف بار - بررسی تاثیر برنامه پاسخگویی بار شرکت توزیع برق مشهد بر شاخص متوسط زمان قطعي سیستم 88 - طراحی برنامه پاسخگویی بار به منظور زمان بندی بهینه مصرف وسایل خانگی...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 دی 93 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/93/10/93-10-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  تواند از روند بیابانی شدن بکاهد، اجرای پروژه ترسیب کربن است از اقداماتی که می ای، یکی هستند که برای مقابله با چنین پدیده های آینده با افزایش تازگی در کشور رواج...  
PDF اصل مقاله (20308 K) فایل PDF کامل مقالات شماره 15-دانشگاه یزد دانشگاه... http://bar.yazd.ac.ir/.../article_930_91fc81cefb58f3c70468ca639... ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  اني، پا(رانيمورد ا)است؟ يپول دهيپد كيتورم ايآ(. 2831)احمد ،ينيتشك:مثال .تهران آدرس سايت مورد استفاده به طور كامل: اينترنت. 5 ri.ca.codnari.www:مثال منابع و مĤخذ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.