نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۷۵۲ نتیجه (۰.۱۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصلنامه شماره 65 3-سایت ایران تئاتر https://quarterly.theater.ir/.../attach2018121661900444271694.p... ۱۳۹۸/۵/۲ -  تئاتر ایران پدیده ای وارداتی است که با طول عمر دویست ساله، هنوز نتوانسته به آن جایگاه بایستۀ توسعه یافتگی دست یابد. دلایل و موارد مختلفی بر توسعه نیافتن تئاتر ایران...  
PDF دانلود این فایل (senario.pdf) http://www.iranurbanity.ir/attachments/article/.../senario.pdf/... ۱۳۹۵/۳/۲ -  نتایج تحقیق نشان می دهد که ان ناریو به عنوچهار س ها قابل تصور است که یکی از این آمایش در نظام جمعیت و ساختار سکونتگاه طلایی معرفی شده است که بهترین شرایط را در...  
PDF بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1046019.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  وري شده استآگرد تحقیق موضوع با رابطه در پژوهشی و علمی منابع سایر و ها سایت در اینترنتی پیشینه تحقیق -3 که است دهه یک به نزدیک و شده مطرح گذشته هايسال در جدي...  
PDF خبرنامه عنوان و چکیده مقالات نشریات علمی مصوب، مرتبط با حوزه وظایف... http://www.agri-peri.ac.ir/dorsapax/userfiles/.../baha96.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ -  است تحقق اهداف نحو فزاینده ایموضوع ریشه کنی فقر در دهه های اخیر به فقرزدایی مستلزم شناخت اصولی عوامل زمینه ساز این پدیده می باشد. این در حالی است که در خصوص علل بروز...  
PDF بررسی مخاطرات انسانی ناشی از مکانیسم های وقوع جریان های واریزه ای... http://gisrs.semnaniau.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj01MTUxODEmX2F... ۱۳۹۴/۷/۲۷ -  مطالعات در کشور ما بسیار محدود است پیشینه این گونه یکی از بهترین مطالعات انجام شده در زمینه جریان هـاي واریزه اي توسط شرکت جایکا در منطقه ماسـوله و اسـتان...  
PDF فایل-چکیده مقالات مدرسه شناسیروانهمایش ملی پنجمین ... http://www.sp.iepaconf.ir/.../2مجموعه چکیده مقالات همایش .pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  داشت خواهند همراه به مسیر طی در را کشور علمی جامعه حمایت و بوده موفق برخای باا قیااس قابال دولتای مادارس فیزیکی و محیطی ساختار که هستیم آن شاهد امروز نظاام...  
  PDF تابستان 96-وزارت آموزش و پرورش https://medu.ir/.../fileLoader.php?code=103b4f85a9b3a8600aa8ea1... ۱۳۹۸/۱۰/۳ -  ،دكتر علي دلاور، استاد روش تحقيق دانشگاه پيام نور ،استثنايي شيرين محمدزاده و پيوند ميهن دوست :انگليسيويراستاران ابوالفضل توكلي شانديز :فارسي ويراستار بازآفريني...  
PDF متن کامل-حامد بخشی http://hbakhshi.com/.../index.php?module=pagesetter&type=fi... ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  کننـده در آن ه تا نیازهای انسان زیسـت متاثر از نیازهای انسان خارج از آن اقلیم بود بیشترصد ساله اخیر استعمار یکی از عواملی بوده که منجر به شکل دهی شهرهای جهان سوم...  
PDF اصل مقاله (1099 K) تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه... http://urbstudies.uok.ac.ir/.../article_61058_fb5ecafb8300a61ce... ۱۳۹۸/۶/۲۶ -  شــانــدیــز،‌ فــرهــادگــرد،‌ رضویه‌ و‌ گلمکان)‌ طی‌ سال‌های‌ 6591‌ تا‌ 6002،‌ به‌ شهر‌ تبدیل‌ شـــده‌انـــد(3102 ‌,.la ‌te ‌,henagnaZ).‌ بدین‌ ترتیب‌ پدیده‌ تبدیل‌ روستاها‌...  
PDF خلاصه مقالات-دانشگاه ع.پ مشهد http://fpp.mums.ac.ir/images/fpp/.../Kholase_maghalat.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  جهینت ودر باردار زنان مراقبت تیوکم تیفیک در ریچشمگ . ننموده شرکت روستا بهداشت یشورا جلسات در خانواده پزشک گاه چیه یقبل دعوت علارغم که اند نموده عنوان ازبهورزان%) 23(...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.