نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۶۸۲ نتیجه (۰.۲۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (684 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520224_579acf1c370000f... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  قابل ترین پدیده کنند تا پذیراي چنین مهمانانی باشند. مهم در این امر با یکدیگر رقابت می است.« مسافرت چند منظوره» مشاهده در این گونه سفرها، شود که به هدف بندي سازمان...  
PDF بررسی عوامل موثر در فرونشست های دشت مشهد و پیامدهای ژئومورفیک... http://irangeomorphology.ir/files/site1/.../subsidence(1).pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  آماربرداري می رسد سال از طرفـی پیامـدهاي ژئومورفیـک ناشـی از پدیـده . ایستابی در آبخوان دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه می باشد با استفاده از تکنیک راداري...  
PDF خلاصه مقالات-دانشگاه ع.پ مشهد http://fpp.mums.ac.ir/images/fpp/.../Kholase_maghalat.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  جهینت ودر باردار زنان مراقبت تیوکم تیفیک در ریچشمگ . ننموده شرکت روستا بهداشت یشورا جلسات در خانواده پزشک گاه چیه یقبل دعوت علارغم که اند نموده عنوان ازبهورزان%) 23(...  
PDF چالش های آموزش معماری ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن-شهرسازی... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline37-1.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۸ -  در قالب گیرندۀ این راستاى علایق و در هاى چند ملیتى، ملت و یا شرکت-دولت اند و سازى جهان پرداخته به کار همگون و یکدست منافع خود، از جهانى باید از جهانى کردن سخن گفت...  
PDF شاره 2 گروه معماری و شهرساز ی 5 گروه مدیریت بازرگان ی 33 گروه مدیریت... http://www.binaloud.ac.ir/files/pajoohesh.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۶ -  ارائه دهند ادامه داشته، شرکت نموده و مقالات و سخنرانی( 2931/9/72لغایت . باشد مورد استفادهمفید و استپژوهش این مؤسسه می باشد که امید ة هاي هفت فعالیت معاونت...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/.../973 ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  این ضوابط معماري سنتی در ایران به دوران ساسانی و پیش از آن باز می اند. پس از در طول تاریخ ایران به مورد اجرا گذارده شده هاي شهري در ساختمان ضوابط گذاري در ایران...  
PDF ی ی ودکان ا� � http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=d1f3907a7f167f3f66e... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  دانشـيار روان دكتر علي اصـغر كاكو دانشگاه پيام نور ،استثنايي شيرين محمدزاده و پيوند ميهن دوست :انگليسي ويراستاران ابوالفضل توكلي شانديز :فارسي ويراستار بازآفريني...  
PDF -دانشگاه مذاهب اسلامی http://jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp/article/download/.../12934 ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  بر روش کمّی میت -روش انجام پژوهش به صورت توصیفیروش: های گاهمورد رسید. حجم سکونت 323ها به های نادرست، تعداد نمونهنامهپرسش ها و حذفنفر بربورد شده که طی تحقیق و براساس...  
PDF اصل مقاله (480 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jisds.srbiau.ac.ir/.../pdf_1793_71051d545f4c336c4ad9100a... ۱۳۹۶/۹/۱ -  آورده است در این تحقیق می نسـبت بـه پدیـده ازدواج مـورد ارزیـابی قـرار داده و عوامـل اجتمـاعی مـوثر در ایـن امـر را ماننــد، . اقتصادي خانواده، سن،جنس،را مورد بررسی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-736-165814.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۱ -  شد گردآوری اصلی ابزار عنوانبه ساختاریافته نیمه مصاحبة از .دهند می تشکیل ایران در کار و کسب زعفران مشهد، کفش شاندیز، مبلمان کار و کسب ةخوش پنج ،حاضر پژوهش در.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.