نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۴۱۴ نتیجه (۰.۱۴۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_50589_84e639b030f86965d87... ۱۳۹۵/۹/۹ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../pdf_50589_84e639b030f86965d87f65fb... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF فرهنگ شهروندی-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1393/4/31/pdf/9.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  مشــهد در کنار کســری مخزن، اضافه برداشت ها در03 سال گذشته از سفره های زیرزمینی بوده که کاهش آب سفره ها، پدیده نشســت دشت و سرطان پوسته زمین را به دنبال داشــته اســت،...  
PDF دانلود رزومه-وب سایت دانشگاه سمنان http://mgerami.profile.semnan.ac.ir/downloads/resume ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  مشهبرداري سایت کو هرهیئت امناء بهشرکت آبادگران ایران در هنمایند • .**-، شرکت آبادگران ایران4931/01/4 **. 0831 هران، آبان ماهبین المللی ساختمان، ت هدر اولین نمایشگا...  
فهرست استنادهای مقاله پهنه بندي خطر حركت هاي توده اي با استفاده از دو... http://www.sid.ir/Fa/Journal/Supporting.aspx?id=804 ۱۳۹۷/۵/۱۴ -  كليد واژه: پهنه بندي، زمين لغزه، کوهستاني، شمال شرق ايران مراجع: (11) استنادها: (0) بارگیری متن کامل: 13 : تهيه نقشه حساسيت پديده زمين لغزش با استفاده از تحليل...  
PDF بررسی اثر شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044199.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  گیرد مي شکل محقق ذهن در که است فرضیاتي به پاسخگويي دنبال به علمي تحقیق هر و اشیاء ها، پديده بین روابط و چگونگي ماهیت، دربارۀ انديشمندانه گمان يا حدس از است عبارت...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 دی 93 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/93/10/93-10-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  تواند از روند بیابانی شدن بکاهد، اجرای پروژه ترسیب کربن است از اقداماتی که می ای، یکی هستند که برای مقابله با چنین پدیده های آینده با افزایش تازگی در کشور رواج...  
PDF اصل مقاله (20308 K) فایل PDF کامل مقالات شماره 15-دانشگاه یزد دانشگاه... http://bar.yazd.ac.ir/.../article_930_91fc81cefb58f3c70468ca639... ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  اني، پا(رانيمورد ا)است؟ يپول دهيپد كيتورم ايآ(. 2831)احمد ،ينيتشك:مثال .تهران آدرس سايت مورد استفاده به طور كامل: اينترنت. 5 ri.ca.codnari.www:مثال منابع و مĤخذ...  
PDF مدیریت آب و اقتصاد شهری پایدار با نگاهی به شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../695.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  و باید به مقدار کافی تامین شوند در اقتصاد شهرها نقش مهمی بعهده دارند اي مصارف گوناگوننهاده و کالاي نهایی بر شهري اقتصاد رونق در ي هستند کهدیگر موثر هاي جنبه از ها...  
PDF اصل مقاله (367 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520083_e3a2f1a868f1b29... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  شهر شاندیز در فاصله ي می اي هاي طبیعی و آب و هواي مناسب همواره براي زائران جایگاه ویژه ن شهر و با برخورداري از جاذبهای ریزي و سیاست مشخص در حال حاضر در این هاي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.